03 May

دکترمیرعمادی عزیز، روز معلم  بر شما استاد همیشه استاد ما مبارک

اگرنوشته  یادبود شما را به جای سرمقاله در صفحه آخر و طنز

 نشریه شریف به بهانه طولانی بودن – با سرمقاله ای طولانی تر

 با عنوان این دانشگاه و بی هیچ نامی از شما- جایگزین

   و درج کرده اند،

این قصور را بر آنان و ما  ببخشائید

 که بزرگی از بزرگان است

مهر شما همیشه با ماست

از شما شاگردی آموختیم

اما معلمی،  در توان ما نبود و دریغا که فرصت نشد

روحتان قرین رحمت ، که همیشه با مائید

سید ابراهیم ابطحی
دوازدهم اردیبهشت 1396

masterday1

masterday2pdf دانلود نسخه