Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-05-01 July 23, 2007 09:39 PM  
نمرات نهایی ارسالی به آموزش در بخش نمرات قرار داده شد.

  1386-04-23 July 14, 2007 06:04 PM  
نمرات نهایی درس در قسمت نمرات قرار داده شده است.
دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند حداکثر تا روز سه شنبه 26 تیر اعتراض خود را از طریق email اعلام نمایند.

  1386-04-22 July 13, 2007 09:56 PM  
نمره پروژه گروه تجارت الکترونیک در بخش نمرات قرار گرفت

  1386-04-13 July 04, 2007 12:38 PM  
زمان تحویل نهایی پروژه فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیکی روز شنبه 16 تیر ماه در سایت دانشکده  به ترتیب زیر می باشد
ساعت 9 : سیستم تهیه بلیط
ساعت 10 : سیستم رزرو هتل
ساعت 11 : سیستم رزرو آژانس
ساعت 12 : پروژه فروشگاه الکترونیکی

در این جلسه شرکت تمامی اعضای گروه اجباری است و از هر فرد درباره موضوع تحقیق و چگونگی انجام پروژه سوالاتی مفهومی به منطور تعیین میزان مشارکت پرسیده می شود

  1386-04-12 July 03, 2007 03:37 PM  
مهلت نهایی تحوبل پروژه گروه آموزش الکترونیک، دوشنبه 18 تیر ساعت 9 الی 12 در سایت دانشکده می باشد و امکان تمدید این تاریخ به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

  1386-04-09 June 30, 2007 08:01 AM  
زمان تحویل نهایی پروژه فناوری اطلاعات -تجارت الکترونیکی روز شنبه 16 تیر ماه می باشد. در این جلسه شرکت تمامی اعضای گروه اجباری است و از هر فرد درباره موضوع تحقیق و چگونگی انجام پروژه سوالاتی مفهومی به منطور تعیین میزان مشارکت پرسیده می شود.

  1386-04-09 June 30, 2007 07:57 AM  
زمان تحویل نهایی پروژه فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیکی 14 تیر ماه می باشد
در این جلسه شرکت تمامی اعضای گروه اجباری است و از هر فرد درباره موضوع تحقیق و چگونگی انجام پروژه سوالاتی مفهومی به منطور تعیین میزان مشارکت پرسش می گردد.
همچنین معماری های گروه ها در قسمت منابع قرار داه شده است.
هر گروه موظف به همکاری با گروه یکپارچه سازی می باشد

  1386-03-20 June 10, 2007 05:45 AM  
امتحان پايان ترم درس شامل فصل هاي 7 تا 12 كتاب مي شود (سمينار جزء امتحان نخواهد بود).

  1386-03-14 June 04, 2007 09:19 PM  
توجه :
گروه های بخش تجارت الکترونیک بایدنتیجه مطالعه وتحقیقات خودرا به همراه مشخصات کامل سیستمی که می خواهند پیاده سازی کنند را تا روز شنبه ساعت 10 شب به آدرس زیر بفرستند. در صورت وجود هر گونه مشکل نیز با این آدرس مکاتبه نمائید. شایان ذکر است هر گونه تاخیر بدون هماهنگی، کاهش نمره به همراه خواهد داشت
eCommerce.IT@gmail.com

  1386-03-12 June 02, 2007 07:30 PM  
حل تمرین فناوری اطلاعات (آموزش الکترونیک) یکشنبه راس ساعت 12 در مطالعه 2 تشکیل می گردد. این جلسه اختصاص به تعیین معماری پروژه ها دارد

  1386-03-06 May 27, 2007 08:33 PM  
لیست نهایی پروژه های آموزش الکترونیک در قسمت منابع قرار داده شده است. دانشجویانی که با رنگ قرمز در لیست مشخص شده اند و  نیز دانشجویانی که مشکل یا سوالی داشته باشند بین ساعت 12 تا 1 سه شنبه این هفته به مطالعه 1 مراجعه نمایند

  1386-03-06 May 27, 2007 01:04 PM  
نمرات ميان ترم در قسمت assignments قرار داده شده است.

  1386-02-31 May 21, 2007 07:23 PM  
فايل تعريف پروژه گروه تجارت الكترونيك در قسمت منابع قرار گرفت. دانشجويان تا چهارشنبه 2/3/86 فرصت دارند گروه هاي خود را مشخص نمايند، در غير اين صورت پروژه ها به صورت تصادفي تعيين مي شوند. كلاس حل تمرين روز يكشنبه در كلاس مطالعه 2 دانشكده برگزار مي شود. حضور در كلاس الزامي مي باشد. در صورت وجود هرگونه مشکل به آدرس زیر میل بفرستيد.
eCommerce.IT@gmail.com

  1386-02-30 May 20, 2007 06:59 AM  
امتحان میانترم درس فناوری اطلاعات، دوشنبه 31/2/86 در زمان و محل کلاس برگزار می گردد

  1386-02-29 May 19, 2007 09:31 AM  
کلاس حل تمرین فناوری اطلاعات برای گروه تجارت الکترونیک یکشنبه 30/2/86، ساعت 12:30 تا 13:30 در کلاس مطالعه 1 دانشکده  برگزار می گردد. در این جلسه ابتدا پروژه ها تعریف شده و به دانشجویان حاضر در کلاس اختصاص داده  می شود. به کسانی که در کلاس حاضر نباشند به طورتصادفی پروژه اختصاص داده می شود . در صورت وجود هرگونه مشکل به آدرس زیر میل بزنید.
eCommerce.IT@gmail.com

  1386-02-26 May 16, 2007 10:26 AM  
اسامی اعضای گروه آمورش الکترونیک و پروژه های انتخابی آن ها در بخش منابع قرار گرفت. کسانی که موضوع پروژه خود را انتخاب نکرده اند حداکثر پروژه انتخابی خود را به ترتیب اولویت  تا روز شنبه 29 اردیبهشت به پست الکترونیک زیر ارسال نمایند
p_amini@ce.sharif.edu

  1386-02-25 May 15, 2007 08:11 AM  
تعریف پروژه آموزش الکترونیک در قسمت منابع قرار داده شده است

  1386-02-23 May 13, 2007 08:50 PM  
کلاس حل تمرین فناوری اطلاعات - گروه آموزش الکترونیک سه شنبه 25 اردیبهشت ساعت 12:30 تا 13:30 در مطالعه 1 برگزار می گردد.
در این جلسه ضمن تخصیص پروژه های تعریف شده به گروه ها، نحوه و زمانبندی پروژه نیز بیان می گردد.

  1386-02-22 May 12, 2007 02:37 PM  
کلاس حل تمرین فناوری اطلاعات برای گروه تجارت الکترونیک یکشنبه 23/2/86، ساعت 12:30 تا 13:30 در کلاس واقع در صحن مسجد برگزار می گردد. در این جلسه پروژه ها تعریف می شود

  1386-02-15 May 05, 2007 11:57 AM  
کلاس حل تمرین فناوری اطلاعات برای گروه آموزش الکترونیک سه شنبه 18/2/86، ساعت 12:30 تا 13:30 در کلاس واقع در صحن مسجد برگزار می گردد
(در صورت تغییر کلاس، محل جدید متعاقبا اعلام می گردد)

  1386-02-15 May 05, 2007 11:56 AM  
کلاس حل تمرین فناوری اطلاعات برای گروه تجارت الکترونیک یکشنبه 16/2/86، ساعت 12:30 تا 13:30 در کلاس واقع در صحن مسجد برگزار می گردد

  1386-02-12 May 02, 2007 09:33 AM  
زمان امتحان ميان ترم اين درس  روز 24 اديبهشت مي باشد.

  1386-01-19 April 08, 2007 07:38 AM  
ليست موضوعات سمينار در قسمت assignments قرار گرفت.

Instructor:
Ali Kamandi
(kamandi@ce.sharif.edu)

3 Units
Sat,Mon: 9-10:30
Room: M2
 This website is visited 6975 times since February 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:10