Introduction to Programming - (مبانی برنامه نویسی) 40153 
  Computer Engineering (دانشکده مهندسی کامپیوتر) Department- Sharif University of Technology (دانشگاه صنعتی شریف) Fall 2007 (پاییز 1386) - Group 6 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-10-25 January 15, 2008 07:38 AM  
نمرات نهایی به اداره آموزش ارسال شد.

  1386-10-22 January 12, 2008 11:02 PM  
نمرات نهایی آماده شده است. آنها را می توانید در قسمت نمرات مشاهده کنید.
همچنین جدول مربوط به تمرینات دریافت شده از هر دانشجو نیز در بخش نمرات قرار گرفته است. در این جدول مشخص شده است که از هر دانشجو چه تمریناتی را من دریافت کرده ام. چنانچه تمرینی را ارسال کرده اید اما در این جدول نیامده است، هر چه سریعتر آن تمرین را دوباره با پست الکترونیکی (ایمیل) برای من ارسال کنید.
برای مشاهده ورقه های پایان ترم می توانید روز دوشنبه 24 دیماه از ساعت 12:30 تا 13:30 به همکف دانشکده مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید.
توجه کنید که نمراتی که در ستون نمره نهایی فایل نمرات آمده است، در روز سه شنبه 25 دیماه به آموزش ارسال خواهد شد.

  1386-08-28 November 19, 2007 03:55 PM  
امتحان میان ترم در تاریخ یک شنبه 4 آذر، ساعت 13:30 در تالار 4 برگزار خواهد شد.

  1386-08-03 October 25, 2007 10:39 PM  
لیست دانشجویانی که تمرینهای 1 و 2 را تحویل داده اند در قسمت تمرینات قرار داده شده است. چنانچه شما تمرینی را تحویل داده اید اما برای شما ثبت نشده است، از طریق ایمیل به من خبر دهید. همچنین اگر در مورد تمرین دوم است، دوباره برنامه های خود را ارسال کنید.

  1386-07-15 October 07, 2007 05:00 PM  
مشکل عدم دسترسی به فایل مربوط به کتاب درس برطرف شد.

  1386-07-10 October 02, 2007 04:58 AM  
نسخه الکترونیکی کتاب درس در سایت قرار گرفت. از قسمت منابع میتوانید آن را دانلود کنید. همچنین سورس کد مثالهای کتاب نیز در سایت قرار داده شده است.

  1386-07-09 October 01, 2007 05:16 PM  
You can download Dev-C++ from this link
Dev-C++ Portable
Dev-C++ is a IDE for C++ program development with GNU compiler. This is the portable version of this program. You can easily write C++ program in this environment and compile it. This version didn't need to install on computers. You can extract the file on your flash memory and run it on any computer.

  1386-07-03 September 25, 2007 08:01 AM  
Happy new semester and welcome to Sharif University of Technology!

Instructor:
Sajad Shirali-Shahreza
(shirali _AT_ ce.sharif.edu)

3 Units
Sunday and Tuesday : 9:00 - 10:30 (یکشنبه و سه شنبه ساعت 9:00 الی 10:30)
Room: Ibn Sina Builing - Room 19 (الف 19)

 This website is visited 8086 times since September 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:11