Information Technology Project Manage(مدیریت پروژهای فناوری اطلاعات) 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology پائیز 87-86 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-11-19 February 08, 2008 02:41 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید

  1386-11-17 February 06, 2008 11:33 AM  
روز شنبه  20 بهمن ماه از ساعت 13 الی 16 برای دیدن اوراق امتحانی خود میتوانید مراجعه نمایند. نمرات نهائی درس در پایان وقت  روز شنبه 20 بهمن ماه به آموزش ارسال خواهد گردید.

  1386-11-13 February 02, 2008 05:07 AM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1386-11-13 February 02, 2008 05:05 AM  
جلسه ارائه تمرینات گروهی   در
روز چهارشنبه 10 بهمن از ساعت 13 الی 16در اطاق 205 برگزار گردید

  1386-11-08 January 28, 2008 02:14 PM  
برگه ارزیابی گروهی را که در روز ارائه جمعی توسط مدرس،کمک استاد و دانشجویان جهت ارزیابی کار گروه ها و افراد تکمیل خواهد شد را در بخش منابع مطالعه و بر اساس آن سناریوی ارائه شفاهی کار گروهی را تنظیم نمائید.

  1386-11-07 January 27, 2008 03:18 PM  
به درخواست کمک استاد درس جلسه ارائه تمرینات گروه ها به تعویق افتاد و در
روز چهارشنبه 10 بهمن از ساعت 13 الی 16در اطاق 205 برگزار خواهد شد
در این جلسه که با حضور همه اعضای همه گروه ها و کمک استاد درس برگزار خواهد شد  
همه گروه ها ملزم به ارائه شفاهی بکمک اسلاید هفت تمرین در مورد هفت فرسنگ نما و مجموعه اطلاعات پیشرفت کار
ارائه شده به آنها از سوی کمک استناد درس و نمایش خط مبنا در قبل و پس از اعمال هر تصمیم و توجیه و دفاع از تصمیمات اتخاذ شده درز هر مورد و پاسخ به ایرادات کمک استاد در این زمینه خواهند بود

  1386-11-06 January 26, 2008 10:11 AM  
آزمون نهائی درس روز سه شنبه 25 دیماه 86 برگزار گردید
جلسه حضوری ارائه تمرینات درسی یکشنبه 7 بهمن ساعت 30/9 خواهد بود.
محل برگزاری اطاق 205

  1386-10-09 December 30, 2007 04:25 PM  
زمان ارائه نتایج پروژه درسی بشکل گروهی و با اسلایدهای توضیح دهنده فنون مدیریتی بکار رفته و نتایج حاصله و ارائه داوطلبانه کار انفرادی کیفیت سنجی خدمات بانکداری الکترونیکی
دوشنبه اول بهمن از ساعت 9 الی 12

  1386-10-02 December 23, 2007 04:19 PM  
نمرات و تحلیل  آزمون میان ترم درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-09-27 December 18, 2007 03:35 PM  
چهار مقاله دیگر در مورد کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-09-17 December 08, 2007 08:58 AM  
کلاس درس یکشنبه 18 آذر بعلت کسالت مدرس درس و توصیه پزشک با پوزش فراوان تشکیل نخواهد شد

  1386-09-13 December 04, 2007 04:18 PM  
نمونه هائی از زیست چرخ پروژه های جزئی فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-09-11 December 02, 2007 02:40 PM  
پاسخ پرسشهای آزمون میان ترم ارائه شد

  1386-08-29 November 20, 2007 02:40 PM  
آزمون میان ترم درس بر گزار گردید

  1386-08-27 November 18, 2007 03:50 PM  
تصاویر کتا ب فارسی  راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-08-27 November 18, 2007 03:47 PM  
تصویر انطباق گامهای مدیریت های حامی چرخه اصلی مدیریت پروژه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-08-27 November 18, 2007 03:26 PM  
نرخ نیروهای کارشناسی و مدیریت در صنعت فناوری اطلاعات ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-08-20 November 11, 2007 03:38 PM  
پنج مقاله دیگر در باره کیفیت سنجی خدمات الکترونیکی را در بخش منابع در پرونده مربوطه مطالعه نمائید.

  1386-08-20 November 11, 2007 03:28 PM  
زمان آزمون میان ترم سه شنبه 29/8/86

  1386-08-17 November 08, 2007 11:11 AM  
تعریف پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه و گزارش پیشنهاد در این زمینه را در گروه خود تهیه و ارسال نمائید

  1386-08-21 November 12, 2007 09:12 AM  
برنامه گروه اول کلاسهای آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژه که درمحل اطاق مطالعه یک خواهد شد
شنبه 19 آبان ساعت 13 الی 30/13
سه شنبه22 آبان ساعت 13 الی 30/13
شنبه 26 آبان ساعت 13 الی 30/13

  1386-08-27 November 18, 2007 03:21 PM  
را در بخش منابع مطالعه نمائید. (PMBOK2000)  کتاب الکترونیکی

  1386-08-02 October 24, 2007 10:01 AM  
مقالاتی در رابطه با کار درسی " مدیریت کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی " را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-07-29 October 21, 2007 03:10 PM  
نماتن : استانداردهای مهندسی نرم افزار در ایران شامل دستورالعملها و برگه ها ی نمونه  را در نشانی زیر مطالعه نمائید :
http://ce.sharif.edu/courses/86-87/1/ce347/index.php

  1386-07-15 October 07, 2007 05:44 PM  
برای مطالعه شخصی کتاب
کتاب الکترونیکی برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت پروژه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 05:36 PM  
اسلایدهای برنامه درسی را بهمراه جدول زمانبندی شده  مطالب درسی و جدول کارهای درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 05:35 PM  
به برگه های اینترنتی درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 87-86 خوش آمدید
ابطحی

Instructor:
seyed ebrahim abtahi (سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 30/16
Room: خودرو 7

 This website is visited 10992 times since October 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:12