Information Technology (فناوری اطلاعات) 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology پاییز 87-86 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-11-20 February 09, 2008 10:46 AM  
نمرات نهائی درس ذر بخش منابع اعلام گردید

  1386-11-17 February 06, 2008 07:34 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید
روز شنبه  20 بهمن ماه از ساعت 13 الی 16 برای دیدن اوراق امتحانی خود میتوانید مراجعه نمایند.
نمرات نهائی درس در پایان وقت  روز شنبه 20 بهمن ماه به آموزش ارسال خواهد گردید.

  1386-11-08 January 28, 2008 02:09 PM  
جلسه ارائه گروهی تمرینات درس در روز دو شنبه 8 بهمن ماه از ساعت 13الی  16 برگزار
گردید. نمرات پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1386-11-07 January 27, 2008 03:09 PM  
امتحان پایان ترم درس در روز چهارشنبه 3 بهمن ماه برگزار گردید.
جلسه ارائه حضوری تمرینات درسی در روز دوشنبه 8 بهمن از ساعت 13 الی 15 در محل اطاق 205 برگزار خواهد گردید.

  1386-10-30 January 20, 2008 09:56 AM  
به درخواست دانشجویان جلسه ارائه تمرینات گروهی درسی به بعد موکول گردید.
در مورد زمان این جلسه در جلسه آزمون پایان ترم تصمیم گیری خواهد شد.

  1386-10-29 January 19, 2008 06:57 PM  
یادآوری مجدد
 ارائه جمعی کار گروهی تعیین اولویتهای تولید نرم افزار در ایران با حضور الزامی همه دانشجویان
یکشنبه 30 دیماه ساعت 14 الی 30/16
حتما برگزار خواهد شد.
حضور همه دانشجویان در سدر این جلسه الزامی است

  1386-10-09 December 30, 2007 04:20 PM  
صورت کار اضافی کار با نرم افزار مدلسازی سامانه ای را در بخش منابع مطالعه و در صورت انتخاب شخصی بشکل داوطلبانه و غیر اجباری نتایج کار انجام شده را برای کمک استاد درس ارسال نمائید

  1386-10-10 December 31, 2007 10:50 AM  
اسلایدهای فارسی  و انگلیسی فصول پیوست کتاب را در بخش منابع  مطالعه نمائید.
TG4,TG5,TG6

  1386-10-09 December 30, 2007 04:17 PM  
زمان ارائه جمعی کار گروهی تعیین اولویتهای تولید نرم افزار در ایران با حضور الزامی همه دانشجویان
یکشنبه 30 دیماه ساعت 14 الی 30/16

  1386-10-09 December 30, 2007 04:15 PM  
برنامه جلسات فوق العاده تا پایان ترم
چهارشنبه 5/10/86 ساعت 12 الی 14 در اطاق مطالعه 2
دوشنبه  10/10/86 ساعت 12 الی 14 در اطاق 205

  1386-10-02 December 23, 2007 04:23 PM  
نتایج و تحلیل آزمون میان ترم را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-09-27 December 18, 2007 04:14 PM  
یک مقاله ساده در باره دولت الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-09-27 December 18, 2007 02:59 PM  
گزارشات زیر را در بخش منابع مطالعه نمائید :
سيمای بخش فناوری اطلاعات در ايران
(1382)
صنعت فناوری اطلاعات در سال 2007  گزارش اکونومیست
روشها و استانداردهای یکپارچه سازی عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه هابا درگاه خدمات الکترونیکی ایران

  1386-09-25 December 16, 2007 04:01 PM  
برنامه ادامه کلاسهای تمرین درس
شنبه 1 دی
TG4
دوشنبه 3 دی
ARENA
سه شنبه 4 دی
TG5
چهارشنبه 5 دی
TG6
زمان کلاسها از ساعت 12 الی 13 و محل آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1386-09-17 December 08, 2007 09:00 AM  
کلاس درس یکشنبه 18 آذر بعلت کسالت مدرس درس و توصیه پزشک با پوزش فراوان تشکیل نخواهد شد

  1386-09-13 December 04, 2007 04:24 PM  
اسلایدهای
جلسه اول کلاس تمرین و آشنائی با نرم افزار
ARENA
را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-09-13 December 04, 2007 04:16 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید.

  1386-09-11 December 02, 2007 02:41 PM  
جلسه اول کلاس تمرین و آشنائی با نرم افزار
ARENA
برگزار گردید

  1386-09-07 November 28, 2007 10:22 AM  
اسلایدهای فارسی سه فصل پیوست را که توسط کمک استاد درس تهیه و ارائه گردیده است را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-09-04 November 25, 2007 04:23 PM  
جلسه اول کلاس تمرین و آشنائی با نرم افزار
ARENA
شنبه دهم آذر ماه ساعت 30/10 الی 30/11 در محل اطاق 205

  1386-09-07 November 28, 2007 10:27 AM  
زمان آزمون میان ترم سه شنبه 13/9/86

  1386-08-17 November 08, 2007 11:28 AM  
اسلایدهای سه فصل اول فناوری های پایه را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-08-13 November 04, 2007 05:02 PM  
کمک استاد درس در جلسه یکشنبه 20 آبانماه کلاس درسی برای تعیین زمان ارائه سه فصل ضمائم کتاب درسی در کلاس درس حضور خواهد یافت

  1386-08-13 November 04, 2007 04:53 PM  
اسامی گروه های کاری  مطالعه اولویت های تولید نرم افزار در ایران   در درس فناوری اطلاعات
را در  بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 03:30 PM  
کتاب الکترونیکی بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 03:27 PM  
کتاب الکترونیکی مشارکت فراگیر در راهبری اینترنت را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-07-29 October 21, 2007 03:22 PM  
کتاب الکترونیکی راهنمای امنیت فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 05:14 PM  
برای رفع اشکالات درسی توسط دستیار مدرس درس در زمانهای زیر میتوانید به سایت دانشکده مراجعه نمائید
شنبه ها از ساعت 10 الی 11
دوشنبه ها از ساعت 11 الی 12

  1386-07-22 October 14, 2007 04:16 PM  
گزارشهائی در زمینه وضعیت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف جهان را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-22 October 14, 2007 04:14 PM  
مقاله ای در باره دشواریهای تحقق دولت الکترونیکی در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-22 October 14, 2007 03:55 PM  
مقاله ای درباره نظریه اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-22 October 14, 2007 03:14 PM  
گز ارشات آمادگی شبکه ای 2004 و 2005 و 2006  را در بخش منمابع مطالعه نمائید

  1386-07-22 October 14, 2007 03:09 PM  
گزارش جامعه اطلاعاتی در سال 2006 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-17 October 09, 2007 03:37 PM  
مقالاتی از دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه دولت الکترونیکی را در سال 85 در بخش منابع بکمک مرورگر وب مطالعه نمائید.

  1386-07-15 October 07, 2007 05:12 PM  
اسلایدهای برنامه درسی و برگه های زمان بندی درسی و کارهای درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 05:11 PM  
به برگه اینترنتی درس فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 87-86 خوش آمدید
ابطحی

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 30/13 الی 15
Room: خودرو 7

 This website is visited 11036 times since October 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:11