Information Technology (فناوری اطلاعات ) 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 88-87 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1387-11-23 February 11, 2009 07:08 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام و به آموزش ارسال گردید

  1387-11-20 February 08, 2009 09:46 AM  
اطلاعیه
نمرات نهائی درس در روز چهارشنبه 23 بهمن در سایت درس اعلام خواهد شد

  1387-11-15 February 03, 2009 01:24 PM  
زمان مراجعه غیر قابل تمدید جهت دیدن اوراق آزمونهای میان و پایان ترم درس
چهارشنبه 16 بهمن ماه 87 از ساعت 15/11 الی 15/13

  1387-11-13 February 01, 2009 01:31 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی درس تا پایان هفته اعلام خواهد گردید  
روز چهارشنبه روز مراجعه جهت دیدن برگه های امتحان است که زمان بندی مراجعه متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1387-11-02 January 21, 2009 12:00 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید.
نتایج آزمون پایان ترم و نمره نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید
ابطحی

  1387-10-28 January 17, 2009 01:04 PM  
نمرات آزمون داوطلبانه میان ترم مجدد درس در بخش منابع قرار گرفت

  1387-10-24 January 13, 2009 02:27 PM  
دو جدول آماری در مورد آموزشهای فنی وحرفه ای فا را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-15 January 04, 2009 12:34 PM  
آزمون پایان ترم در س در روز 2 شنبه   30 دیماه در کلاس 316 دانشکده از ساعت 30 : 14 برگزار خواهد گردید
این آزمون کتاب باز بوده و شامل همه مطالب کتاب درسی ، مطالب کلاسی ، مطالب درج شده بر برگه های اینترنتی درس و موضوع تمرینات خواهد بود
کتابهای درسی را همراه بیاورید ، استفاده از رایانه شخصی ، تلفن همراه ، ماشین حساب و فرهنگ نامه در جلسه امتحان ممنوع است
از جزوات و کتب درسی و وسائل دیگران در جلسه امتحان نمیتوان استفاده کرد
کتب ، مقالات و جزوات امانت گرفته شده از مدرس درس را در جلسه امتحان پس دهید
تمرینات در س را در قاب های
DOC , PPT
بر روی لوح فشرده و بشکل چاپ شده کاغذی تحویل دهید. برگه های چاپ شده را قبلا منگنه کرده و بر روی آنها نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی ، شماره گروه و اسامی اعضای گروه را درج کنید
بر روی لوح فشرده نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجوئی و نام درس و ترم آنرا بنویسید
بعد از جلسه امتحان هیچ تمرینی تحویل گرفته نخواهد شد.
مستندات الکترونیکی جمع آوری شده خود برای انجام تمرینات را فهرست بندی شده در لوح فشرده قرار داده و  تحویل دهید
در تمام تمرینات تمامی اطلاعات و اعداد درج شده با ارجاع به منبع باید باشد که فهرست منابع در پایان گزارش باید درج شود و نسخه الکترونیکی این منابع در لوح فشرده موجود باشد

  1387-10-14 January 03, 2009 04:25 PM  
برای کسب اطلاعات اولیه در مورد فروشگاه های رایانه ای در ایران گزارش
نگاهي آماري به ابعاد كّمي و كيفي بازار نرم افزار ايران
را در بخش منابع مطالعه نمائید و اطلاعات تازه تر در مورد این فروشگاه ها را در صورت نیاز از اتحادیه صنف رایانه ، داده ورزی و ماشینهای اداری تهران به نشانی اینترنتی
www.comitu.ir
تهیه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 04:09 PM  
گزارشاتی در مورد پارک های فناوری و فا در ایران و جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:48 PM  
گزارش کارت هوشمند سوخت بزرگترین پروژه فای کشور را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:44 PM  
مصوبه شورای عالی اداری در مورد تحقق دولت الکترونیکی در ایران
در سال 1381 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:43 PM  
خلاصه ای از آخرین گزارش از وضعیت فاوا در کشورهای
OECD
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 04:27 PM  
نوشته ای در مورد آموزشگاه های رایانه ای را در بخش منابع مطالعه نمائید
برای کسب اطلاعات تازه تر از این آموزشگاه ها با
انجمن تخصصی مدیران آموزشگاه های رایانه ای کشور به نشانی اینترنتی
www.isaci.com
تماس بگیرید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:04 PM  
با روشهای پژوهشی آینده نگاری از طریق الگوی نظرسنجی خبرگان - مدل دلفی - از طریق پرسشنامه درج شده در بخش منابع در مورد آینده فناوری اطلاعات در ایران آشناشوید

  1387-10-10 December 30, 2008 03:05 PM  
اطلاعاتی در مورد اندازه بازار فاوای ایران د ر سال 1381
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 04:26 PM  
گزارش فاوا در اروپا در 2003
را به زبان فارسی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 03:17 PM  
کتاب الکترونیکی راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 03:16 PM  
کتاب الکترونیکی مشارکت فراگیر در راهبری اینترنت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 03:05 PM  
گزارش عملکرد و دستاوردهای بانکداری الکترونیکی تا سال 1384 به روایت بانک مرکزی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 02:32 PM  
گزارش آموزش پیش دانشگاهی انفورماتیک در ایران در سال 1368
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 02:27 PM  
گزارش شاخص های انفورماتیک ایران در سال 1373 شامل سه گزارش
آمار و اطلاعات موجود از وضعیت انفورمایک کشور از صفحه 77 الی 114
شاخص های قابل محاسبه انفورماتیک از صفحات 115 الی 124
بررسی آماری وضع موجود صنعت انفورماتیک کشور از صفحات 125 الی 135
را به نقل از خبرنامه انفورماتیک نشریه خبری - تخصصی شورای عالی انفورماتیک کشور، سال نهم، شماره 3 و 4 ، شهریور و آبان 1373 ، شماره مسلسل 57  در بخش منابع مطالعه نمائید و از ارقام ، شکل، محتوا و الگوهای شاخصی آن برای انجام تمرین درسی بروشور سیمای انفورماتیک ایران استفاده کنید

  1387-10-09 December 29, 2008 02:05 PM  
اسلایدهای فصول 7 الی 12 کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 01:52 PM  
آزمون نهائی 6 فصل مطالب فناوری کتاب درسی در روز 4 شنبه 11 دی
به علت عدم آمادگی کمک استاد درس برگزار نخواهد گردید

  1387-10-08 December 28, 2008 06:12 PM  
آزمون نهائی 6 فصل مطالب فناوری کتاب درسی در روز 4 شنبه 11 دی ماه از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 توسط کمک استاد درس برگزار خواهد گردید. حضور همه دانشجویان در جلسه مزبور الزامی است.

  1387-10-08 December 28, 2008 06:06 PM  
جلسه آعلام آمادگی برای آغاز آزمون جبرانی میان ترم با حضور 11 نفر از 17 نفر دانشجوی مشمول این آزمون ( با نمره هائی کمتر از نمره میانگین درس 60) در روز یکشنبه 8 دیماه از ساعت 30/15 در کلاس خودرو 7 آغاز گردید. پس از معرفی شکل آزمون بردنی 8 نفر داوطلب این آزمون شدند که با دریافت پرسشها و برگه های آزمون و ایفای 4 نقش مفسر،مخالف،مرورگر و داور برای 6 فصل اول کتاب و سه فصل فناوری این آزمون را آغاز کردند که تا ساعت 9 صبح روز سهشنبه 10 دیماه ادامه خواهد داشت. سه دنشجوی انصرافی این فرصت را خواهند داشت که با پاسخگوئی به پرسشهای اضافی خاص بخشی از نمره میان ترم را چبران کنند

  1387-10-08 December 28, 2008 05:55 PM  
در جلسه پایانی درس در روز 3 شنبه 10 دیماه علاوه بر حل مسائل آزمون میان ترم ،کارشناس طراح و نویسنده سامانه خدمت پیامک 20007 در مورد مشخصات این خدمت پاسخگوی سوالات دانشجویان خواهد بود
حضور در این جلسه برای همه دانشجویان بویژه آنها که در 4 جلسه اخیر غیبت غیر موجه داشته اند اجباری است

  1387-10-07 December 27, 2008 03:35 PM  
موضوعات انتخابی مطالعه انفرادی داوطلبانه درس فناوری اطلاعات از کتاب دوم درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-04 December 24, 2008 02:51 PM  
مقاله ای در باره آموزشهای پیش دانشگاهی رایانه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-04 December 24, 2008 02:19 PM  
اسلایدهای فصول پنجم و ششم بخش فناوری کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-03 December 23, 2008 08:39 AM  
احتمالا در یکی از جلسلت درسی هفته آینده که یکشنبه  و سه شنبه برگزار میشود در حین کلاس درس جلسه پرسش و پاسخی با مدیر گروه تولید کننده سامانه خدمت پیامک 20007
برگزار خواهد شد که گروه های درسی باید با توجه به اطلاعات فنی عرضه شده توسط ایشان گزارش فنی و نهائی این خدمت را بنویسند و تحویل دهند.

  1387-10-03 December 23, 2008 08:37 AM  
دانشجویانی که در جلسات پایانی درس در هفته آینده بدون عذر موجه شرکت نکنند از نمره ارزیابی تکوینی مدرس درس و آزمون احتمالی کمک به نمره میان ترم محروم خواهند بود.

  1387-10-03 December 23, 2008 08:35 AM  
به پیشنهاد دانشجویان علاقمند و از طریق آنها گروه گوگل
IRAN-ICT-VIEW
به شکل عمومی برای درج نسخ رو به تکامل بروشور الکترونیکی سیمای فناوری اطلاعات در ایران
ایجاد شده است که دانشجویان بر روی آن بدلخواه میتوانند از شکل و محتوای کار  دیگر دانشجویان مطلع شده و با استفاده  از بهترین تجارب کار خود را بهبود بخشند.
زمان تحویل نهائی تمرینات درسی  ابتدای جلسه آزمون پایان ترم  و نحوه تحویل در قالب لوح فشرده حاوی برچسب اسامی و شماره دانشجوئی اعضای گروه ها و تمرینات فردی آنها و نسخ کاغذی چاپ شده همه تمرینات خواهد بود.
هیچ تمرینی پس از جلسه امتحان دریافت نخواهد گردید.

  1387-10-03 December 23, 2008 08:22 AM  
دانشجویان ملزمند تا تاآخر وقت شنبه 7 دیماه از طریق پست الکترونیکی گزارش کار  تا کنون انجام شده  تمرینات درسی انفرادی و گروهی خود را با ذکر موضوع تمرین ، اسامی و شماره دانشجویان عضو گروه در قالب دو  پرونده ، اولی گزارش کارهای انجام شده ، اسامی منابع مطالعه شده و زمانهای صرف شده را بهمراه پرونده آخرین گونه پیش نویس گزارش تمرین که در دست تکمیل دارند را برای مدرس درس ارسال نمایند.
در موضوع نامه  اسم درس ، عنوان تمرین ، شماره گروه ، نام و شماره دانشجوئی ارسال کننده نامه  را  با حروف انگلیسی درج نمائید. پرونده های گزارش کار و گزارش تمرین  را در قاب ورد یا پی.دی.اف بشکل پیوست ارسال نمائید.

  1387-10-03 December 23, 2008 08:12 AM  
جلسه ارائه فصول پنجم و ششم فناوری کتاب درسی در روزهای زیر برگزارخواهد شد. شرکت دانشجویان در این جلسات الزامی است چهارشنبه 4 دیماه ساعت 30/10 الی 12 و
چهارشنبه 11 دیماه از ساعت 12 الی 13
محل کلاس  : خودرو 7

  1387-09-30 December 20, 2008 12:18 PM  
نمونه ای از تحلیل کمّی فعالیتهای یک بانک نمونه در حوزه بانکداری الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-30 December 20, 2008 12:12 PM  
مقالات زیر را در رابطه با تمرینات درسی در بخش منابع مطالعه نمائید
بررسی تحلیلی گردهمائی‏های تخصصی فناوری اطلاعات در ایران
تضمین کیفی خدمات و اطلاعات گام بعدی در مدیریت خدمات الکترونیکی
بررسی وضعيت بانکداری همراه در بانکهای ایران و مقايسه آن با بانکهای پیشرو
تناسب سنجی کمیّت و کیفیت آموزشهای پیش دانشگاهی و دانشگاهی فناوری اطلاعات (فا) در ایران

  1387-09-26 December 16, 2008 01:58 PM  
با نشانی و برگه های اول پایگاه های اینترنتی
متولیان بخش فاوای کشور
به عنوان منابعی برای جمع آوری اطلاعات در زمینه
سیمای انفورماتیک در ایران
در بخش منابع آشنا شوید

  1387-09-26 December 16, 2008 01:16 PM  
با برخی از انجمنهای علمی و نشریات رایانه ای در بخش منابع آشنا شوید

  1387-09-17 December 07, 2008 09:34 AM  
آخرین آمار بانکداری الکترونیکی در ایران را به نقل از پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در بخش منابع مطالعه نمائید مهر ماه 1387

  1387-09-16 December 06, 2008 09:07 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس را در بخش منابع  مطالعه نمایید

  1387-09-13 December 03, 2008 04:12 PM  
کلاس فوق العاده آموزش فصول 5 و 6 فناوری روز چهاشنبه 11 آذر از ساعت 12 الی 13 در خودرو 7 برگزار خواهد گردید

  1387-09-12 December 02, 2008 12:40 PM  
آخرین صورت جدول موضوعات انتخاب شده و موجود متن الکترونیکی سیمای فاوای ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-12 December 02, 2008 12:38 PM  
صورت عناوین جزوه الکترونیکی سیمای فاوای ایران
را در بخش منابع مطالعه و صورت اولویت دار شماره عناوین انتخابی خود را در پنج عنوان با پست الکترونیکی ارسال نمائید و پس از دریافت پاسخ در موضوع تایید شده تحقیق خود را آغاز نمائید

  1387-09-10 November 30, 2008 01:49 PM  
اسلایدهای فصل چهارم فناوری کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-10 November 30, 2008 09:17 AM  
گزارش فاوا در ایران در سال 1385 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-06 November 26, 2008 12:26 PM  
آزمون میان ترم درس  در زمان اعلام شده برگزار گردید

  1387-09-04 November 24, 2008 09:07 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
آزمون میان ترم درس در محل اطاق 316 سالن خوارزمی دانشکده برگزار خواهد شد
آزمون میان ترم درس روز سه شنبه 5 آذرماه ساعت 9 الی 10:30 به جای کلاس خودرو 7 در دانشکده و اطاق 316 سالن خوارزمی برگزار خواهد گردید

  1387-08-28 November 18, 2008 07:56 AM  
نحوه محاسبات مدل رتبه بندی آمادگی شبکه ای
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 01:53 PM  
نرخ دستمزد نیروهای کارشناسی بخش فای ایران در سال 1382 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 12:55 PM  
طرح مراکز رشد و پارک های فناوری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 12:52 PM  
شور اول لایحه آزادی اطلاعات
در مجلس شورای اسلامی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 12:48 PM  
گزارش عملکرد بخش فاوای ایران از شهریور 84 تا مرداد 86
در دوره دو ساله دولت نهم را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 09:19 AM  
ارائه نمایشی گزارش اقتصاد رقمی در چین را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 09:16 AM  
را در بخش منابع مطالعه نمائید(OECD2002)  گزارش

  1387-08-26 November 16, 2008 09:09 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 5 و 6 کتاب را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 08:59 AM  
گزارش عملکرد طرح تکفا را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 08:57 AM  
کتاب مجموعه قوانین و مقررات فاوای ایران در سال 1383 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 08:54 AM  
گزارش وضعیت رقومی ایران در سال 1383 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 08:43 AM  
جایگاه ایران در پنج مدل رتبه بندی مهم در فاوا را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 01:18 PM  
گزارش آمارشاخص های مخابرات کشور از سال 57 تا 85 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 01:15 PM  
گزارش مرکز صدور گواهینامه رقمی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 01:10 PM  
جلسه چهارم آموزش فناوری که به مرور فصل 3 و ارائه فصل 4 اختصاص دارد توسط کمک استاد درس در روز چهارشنبه 29 آبانماه از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد شد.
حضور دانشجویان در جلسات فوق ضروری است.

  1387-08-19 November 09, 2008 01:03 PM  
بروشور نگاه 85 در زمینه فعالیتهای شرکت مخابرات ایران در سال 1385 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:59 PM  
ارائه نمایشی ویزای الکترونیکی بعنوان اولین گام پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:57 PM  
گزارش آشنائی با جامعه اطلاعاتی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:53 PM  
گزارش وضعیت اینترنت در ایران در سال 1384
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:46 PM  
گزارش شکاف و فرصت رقمی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:44 PM  
گزارش بررسی  فاوا در مالزی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:34 PM  
گزارش
بررسی اسناد راهبردی فناوری اطلاعات   : ارمنستان،ترکیه،عربستان سعودی،پاکستان،ایالت پنجاب ، ژاپن ، جامائیکا ، ایالت پنسیلوانیا امریکا و افریقای جنوبی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:25 PM  
گزارش بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و جهان را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:10 PM  
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 12:03 PM  
ساختار سازماني یک پروژة نمونه  تعيين وضعيت صنايع فاوا در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 07:54 AM  
بر اساس درخواست کتبی اکثریت دانشجویان درس و تمامی دانشجویان حاضر در جلسه 19 آبانماه - 29 نفر از 33 نفر -  به علت همزمانی آزمون میان ترم دروس دیگر ، آزمون میان ترم درس به جای سه شنبه 21 آبانماه در روز سه شنبه پنجم آذر ماه در زمان و محل کلاس درس برگزار خواهد گردید. بدیهی است که تمامی مطالب و فصول گفته شده کتاب تا جلسه 3 آذرماه و فصول فناوری آموزش داده شده و مطالب درج شده بر صفحات اینترنتی درس و کار انجام شده دانشجویان بر روی تمرینات درسی جزء مطالب آزمون میان ترم خواهد بود. پذیرش درخواست دانشجویان به معنی توافق آنها با برگزاری جلسلت جبرانی احتمالی در هفته ماقبل امتحانات پایان نیز هست

  1387-08-18 November 08, 2008 04:16 PM  
آخرین آمار بانکداری الکترونیکی در ایران را به نقل از پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در بخش منابع مطالعه نمائید شهریور 1387

  1387-08-18 November 08, 2008 03:37 PM  
یک خبر به نقل از هفته نامه ارتباط در رابطه با شاخص های فا در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-18 November 08, 2008 03:31 PM  
جلسه  سوم آموزش فصول فناوری کتاب درسی جهت آموزش فصل سه در روز چهارشنبه 15 آبانماه  توسط کمک استاد درس برگزار گردید
اسلاید های فارسی و انگلیسی این فصل را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-12 November 02, 2008 09:37 AM  
اسلایدهای انگلیسی چهار فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-12 November 02, 2008 08:48 AM  
آزمون میان ترم درس فناوری اطلاعات  در روز سه شنبه 21 آبانماه 87 از ساعت 12 الی 30/13 در کلاس خوارزمی دانشکده کامپیوتر برگزار  خواهد گردید.

  1387-08-08 October 29, 2008 01:53 PM  
اگر به مباحث مخازن داده ای علاقمند شده اید در بخش منابع میتوانید نرم افزار پالو و مستندات مربط به آن را بیابید و استفاده کنید
ضمنا پالو اکنون به نسخه 2.5 رسیده و می توان آن را از آدرس ذیل دانلود کرد:
http://www.jedox.com/en/enterprise-spreadsheet-server/excel-olap-server/palo-server_download.html

  1387-08-08 October 29, 2008 12:16 PM  
فصل  سوم مباحث فناوری کتاب درسی در روز چهارشنبه  15 آبانماه از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 ارائه خواهد شد

  1387-08-05 October 26, 2008 01:21 PM  
آمار آمادگی الکترونیکی در سالهای 1383 و 1384 و 1385 و وضعیت ایران را در این  مورد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-05 October 26, 2008 01:11 PM  
یک مجموعه اسلاید در مورد میان ابزارها را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-05 October 26, 2008 01:05 PM  
در یک نظر سنجی اینترنتی در مورد بانکداری الکترونیکی در نشانی زیر شرکت کنید و با تماس از طریق نامه الکترونیکی از مجری نظر سنجی اطلاعات بانکهای مورد پرسش را دریافت کنید
http://www.etrust-questionnaire.com/
متن پرسشنامه در بخش منابع درج شده است

  1387-08-02 October 23, 2008 01:51 PM  
جلسه  دوم  آموزش فصول فناوری کتاب درسی جهت آموزش فصل دودر روز چهارشنبه اول آبانماه  توسط کمک استاد درس برگزار گردید
اسلاید های فارسی و انگلیسی این فصل را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-02 October 23, 2008 12:23 PM  
یک متن معرفی در زمینه مدیریت دانش را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-02 October 23, 2008 12:12 PM  
نمونه ای از یک بروشور کمّی قابل قبول در زمینه آموزش عالی در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-02 October 23, 2008 11:56 AM  
ارائه   دانش مدیریت ارزش آفرینی برای گروه های ذینفع : تجربه بانک اقتصاد نوین را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-30 October 21, 2008 09:50 AM  
یک مجموعه اسلاید در زمینه مدیریت دانش را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-30 October 21, 2008 09:24 AM  
گزارشی در مورد روشهای یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی بر روی درگاه دولت الکترونیکی ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-30 October 21, 2008 09:21 AM  
گزارشی از مجله اکونومیست در سال 2007 در مورد وضعیت صنعت فا در جهان را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1387-07-28 October 19, 2008 09:46 AM  
فصل دوم مباحث فناوری کتاب درسی در روز چهارشنبه اول آبانماه از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 ارائه خواهد شد

  1387-07-25 October 16, 2008 02:03 PM  
جلسه اول آموزش فصول فناوری کتاب درسی جهت آموزش فصل یک روز چهارشنبه 24 مهر  توسط کمک استاد درس برگزار گردید
اسلاید های فارسی و انگلیسی این فصل را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 01:48 PM  
گزارشی از آمار و اطلاعات بخش فناوری اطلاعات در ایران در سال 82 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-23 October 14, 2008 01:05 PM  
بروشور  الکترونیکی سیمای رقمی ایران در سال 2004  را بعنوان گزارش بررسی کیفی مشخصات بخش فاوای ایران در سال1383 در بخش منابع مطالعه و از شکل و ساختار آن برای انجام تمرینات یک و دو درسی استفاده کنید

  1387-07-23 October 14, 2008 08:21 AM  
لطفا فراموش نکنید
ارائه شش فصل ضملم کتاب درسی شامل مباحث فناوری را کمک استاد درس در قالب کلاس تمرین به عهده دارند
فصل اول در روز چهارشنبه 24 مهرماه از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 ارائه خواهد شد.
حضور در این کلاسها به همه دانشجویان توصیه میگردد و تکرار نخواهد شد

  1387-07-21 October 12, 2008 08:12 AM  
اسامی اعضای گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1387-07-21 October 12, 2008 08:35 AM  
پنج پایگاه اینترنتی مهم برای جمع آوری اطلاعات روزآمد و کمی  از بخش فاوای ایران :
شورای عالی اطلاع  رسانی(www.iran-ict.or)
,شورای عالی انفورماتیک(www.shci.ir)
شورای عالی فناوری اطلاعات(www.ict.ir)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(www.ict.gov.ir)
مرکز تحقیقات مخابرات ایران(www.itrc.ac.ir)
دولت الکترونیکی ایران(www.iran.ir)

  1387-07-21 October 12, 2008 08:37 AM  
بروشوری الکترونیکی در معرفی صنعت فاوای کره جنوبی را جهت استفاده از آن در تمرینات یک و دو درس مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 10:54 AM  
مقالات مرتبط با موضوع تمرین دوم درسی از کنفرانسهای اول و دوم بانکداری الکترونیکی که در سالهای 86 و 87 در تهران برگزار شده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 10:41 AM  
مقاله مفهوم واژه رایانه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 10:40 AM  
مقاله سامانه های اطلاعاتی و آنتروپی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 09:53 AM  
کتاب  الکترونیکی که قابل بکارگیری جهت انتخاب موضوع برای تمرین سوم درسی است را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 09:49 AM  
آخرین آمارهای بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیکی در ایران و اطلاعات پایگاه اینترنتی مربوطه را  در رابطه با تمرین دوم درسی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 09:28 AM  
الگوی ارزیابی درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 09:22 AM  
ارائه شش فصل ضملم کتاب درسی شامل مباحث فناوری را کمک استاد درس در قالب کلاس تمرین به عهده دارند
فصل اول در روز چهارشنبه 24 مهرماه از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 ارائه خواهد شد.
حضور در این کلاسها به همه دانشجویان توصیه میگردد و تکرار نخواهد شد.

  1387-07-20 October 11, 2008 09:01 AM  
کتاب درسی تکثیر شده و در انتشارات دانشکده آماده توزیع است . لطفا برای دریافت آن به بخش منابع مراجعه فرمائید.

  1387-07-20 October 11, 2008 08:56 AM  
برنامه درسی و زمان بندی آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 09:02 AM  
به پایگاه اینترنتی درس فناوری اطلاعات در ترم پاییز 88-87 خوش آمدید
این ترم یازدهمین باری  است که مدرس این درس آنرا ارائه میکند
اولین بار در ترم اول 74-73 و آخرین بار در ترم اول 87-86 آنرا ارائه نموده است
آخرین نمره ارزیابی دانشجویان از این درس 3.46 بوده است
امیدوارم کلاس خوبی را در پیش داشته باشیم

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها و سه شنبه ها 9 الی 10:30
Room: خودرو 7

 This website is visited 19045 times since October 2008. Updated Monday 2020-09-07 09:14