داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها 40-254 
  CE Department- Sharif University of Technology 1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-10-13 January 03, 2010 04:26 PM  
اسلاید های نهایی فصل ۶ کتاب (مرتب سازی و مرتبه‌ ی آماری ) آپ شد

  1388-09-24 December 15, 2009 02:17 PM  

  1388-09-09 November 30, 2009 09:30 AM  

  1388-09-24 December 15, 2009 02:17 PM  

  1388-07-22 October 14, 2009 07:14 AM  
منابع سودمند برای فارسی تک
در بخش منابع

  1388-07-21 October 13, 2009 08:52 AM  
تقویم درس تغییر کرده  است .

  1388-07-18 October 10, 2009 02:10 PM  

  1388-07-18 October 10, 2009 01:47 PM  
DS88 Google Group

  1388-07-21 October 13, 2009 07:03 AM  
تقویم درس را در بخش «منابع» ببینید


تاریخهای مهم را در تقویم نیزمی توانید ببینید

Instructor:
محمد قدسی
(ghodsi@sharif.edu)

3 Units
شنبه و دو شنبه ساعت ۱۰:۳۰

 This website is visited 13497 times since September 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:16