Information Technology Project Manage(مدیریت پروژهای فناوری اطلاعات) 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 90-89 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1389-11-16 February 05, 2011 10:43 AM  
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
این برگه ها دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1389-11-13 February 02, 2011 11:53 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-11-09 January 29, 2011 04:29 PM  
برای دیدن برگه های آزمونهای میان ترم و پایان ترم روز یکشنبه ده بهمن ماه از ساعت 14 الی 17 میتوانید مراجعه نمائید
نمرات نهائی درس متعاقیبا اعلام میگردد

  1389-11-08 January 28, 2011 02:25 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات  نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-10-30 January 20, 2011 09:25 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نمرات آزمون پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-10-28 January 18, 2011 08:51 PM  
مقاله ای در زمینه مدیریت تکاملی پروژه ها را که در کنفرانس مدیریت پروژه در سال 87 ارائه شده است
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-10-28 January 18, 2011 08:11 PM  
اسلایدهای جالبی در زمینه های
تحولات مدیریت پروژه
مدیریت پروژه های فا بر اساس استاندارد پی.ام.بی.او.کی
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه
را در بخش منابع حتما مطالعه نمائید

  1389-10-28 January 18, 2011 11:20 AM  
جلسه مرور بر مطالب درسی در روز سه شنبه 28 دیماه از ساعت 12 الی 13:30 در محل اطاق 202 برگزار خواهد شد

  1389-10-28 January 18, 2011 11:19 AM  
جلسه مرور بر مطالب درسی در روز سه شنبه 28 دیماه از ساعت 12 الی 13:30 در محل اطاق 202 برگزار خواهد شد
بقیه دانشجویان با اعلام آمادگی از طریق ارسال نامه الکترونیکی میتوانند در این جلسه شرکت کنند
آزمون پایان ترم فراموش نکنید که کتاب بسته خواهد بود

  1389-10-26 January 16, 2011 12:15 PM  
افراد داوطلب  قطعی برای برگزاری یک جلسه مرور بر مطالب درسی در روز سه شنبه 28 دیماه از ساعت 12 الی 13:30 با ارسال نامه به مدرس درس میتوانند اعلام آمادگی نمایند

  1389-10-26 January 16, 2011 12:13 PM  
یادآوری مجدد
امتحان پایان ترم در روز چهارشنبه 29 دیماه ساعت 15 را فراموش نکنید
این امتحان کتاب بسته برگزار خواهد شد
در جلسه امتحان پایان ترم هر گروه یک لوح فشرده شامل همه کارهای گروهی و فردی  و اضافی انجام شده را ارائه خواهد داد
در این لوح پوشه ای برای کارهای گروهی و پوشه های مجزائی بنام افراد گروه باید درج شود
اساسنامه و آدابنامه گروهی و صورتجلسات برگزار شده و اسلایدهای تحقیق انفرادی  (با ذکر مراجع تحقیق در اسلاید پایانی و ارجاع به منابع در متن اسلایدها) تمام جوابهای بخشهای گروهی تمرینات در پوشه گروه در این لوح درج شود
گزارش فعالیتهای فردی و محصولات آن در پوشه هر فرد شامل نسخ بخشهای فردی تمرینات انجام شده   و اسلایدهای تحقیق انفرادی  و اطلاعات فردی گردآوری شده که در سایت گروه قبلا قرار گرفته است از سایت گروه درج شود
برای هر تمرین در بخش گروهی و پوشه های فردی پوشه ای مستقل بنام شماره تمرین ایجاد کنید و در آن به ترتیب هر نوبت تحویل تمرین و جواب دریافت شده را با درج تاریخ ارسال و تاریخ دریافت جواب از استادیار    درج کنید
کارهای اضافی و داوطلبانه هر فرد هم در پوشه مربوطه او درج شود
اسلایدها ونوشته های شما در فقط در  قالبهای زیر ارائه شوند
PPT/PPTX/DOC/DOCx
منابع میتواند قالبهای دیگر داشته باشند
بر لوح فشرده نام گروه ،نام درس،ترم درس و اسامی اعضای گروه درج شود
از هر گروه فقط یک لوح فشرده در ابتدای جلسه آزمون پایان ترم دریافت خواهد شد
نمره تمرینات بر مبنای این لوح فشرده به افراد و گروه ها داده خواهد شد
قبلا لوح فشرده را پیش از تحویل برای اطمینان از صحت مطالب مندرج و سالم بودن  لوح ، مدیران گروه ها کنترل کنند زیرا لوح فشرده خالی یا غیر قابل خواندن قابل ارسال مجدد نیست
موفق باشید

  1389-10-20 January 10, 2011 10:32 AM  
نمرات تمرین سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-10-18 January 08, 2011 06:42 PM  
نمرات کوئیز درس در بخش نمرات اعلام گردید
با نظر دانشجویان آزمون پایان ترم شامل مطالب قبل از آزمون میان ترم کتاب درسی نخواهد بود
اما آزمون به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد

  1389-10-13 January 03, 2011 02:27 PM  
اطلاعیه مهم
بجای آزمون مایکروسافت پروجکت
در روز چهارشنبه 15 دی ماه 89 (همین هفته) از ساعت 12 الی 13:30 کوئیز درس در اطاق 202 در مورد مطالب مطروحه در کلاس درس ، کتاب درسی و تمرینات برگزار خواهد شد
حضور در این کوئیز اجباری است و همه دانشجویان درس باید در آن شرکت نمایند
به اعضای گروهتان اطلاع دهید

  1389-10-13 January 03, 2011 02:24 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
آزمون پایان ترم این درس در این ترم به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد
لطفا به اعضای گروهتان هم اطلاع دهید

  1389-10-11 January 01, 2011 07:48 PM  
زمان آزمون میکروسافت پروجکت متعاقبا اعلام  خواهد شد

  1389-10-11 January 01, 2011 07:47 PM  
زمان تحویل کار انفرادی (مطالعاتی-تحلیلی)-  با موضوع الگوها و روشگانهای مدیریت خطر در پروژه های فناوری اطلاعات - بر اساس برنامه اعلام شده در آغاز ترم روز آزمون پایان ترم بر روی لوح فشرده تحویلی گروه و با اسلایدهائی به زبان فارسی با مراجع معرفی شده در اسلاید پایانی و ارجاع به مراجع در متن اسلاید ها خواهد بود

  1389-10-05 December 26, 2010 07:03 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول یازدهم الی چهاردهم کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-10-03 December 24, 2010 10:49 AM  
صورت تمرین  ششم
را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
مهلت تحویل اولیه 11/10/89

  1389-09-28 December 19, 2010 07:57 PM  
سری اول نمرات تمرین دوم
و سری دوم نمرات تمرین اول
در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-09-20 December 11, 2010 08:40 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول هشتم و نهم   کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-19 December 10, 2010 08:33 PM  
صورت تمرین چهارم و پنجم در قالب یک تمرین
را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
مهلت تحویل اولیه 26/9/89

  1389-09-16 December 07, 2010 12:31 PM  
دومین  سری نمرات سایت های گروه های درسی در بخش نمرات قرار گرفت

  1389-09-13 December 04, 2010 01:27 PM  
خبری در مورد قراردادهای فناوری اطلاعات در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-09 November 30, 2010 05:34 PM  
اولین نمره سری اول تمرینات درس را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1389-09-09 November 30, 2010 05:33 PM  
گروه استادیار و دانشجویان درس در نشانی زیر دایر است
http://groups.google.com/group/pm891

  1389-09-08 November 29, 2010 09:37 PM  
صورت کامل تمرین سوم درسی
را در بخش منابع مطالعه و بر اساس زمان بندی به حل آن اقدام کنید

  1389-09-07 November 28, 2010 08:03 PM  
کتاب فارسی الکترونیکی
PMBOK2000
را جهت مطالعه شخصی در  نشانی زیر
ce.sharif.edu/~abtahi/ITPM18990/PMBOK2000-farsi.pdf
مطالعه نمائید

  1389-09-06 November 27, 2010 03:00 AM  
نمرات آزمون میان ترم  درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-08-23 November 14, 2010 08:50 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول شش و هفت کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1389-08-23 November 14, 2010 08:45 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه انشجویان برگزار و نمرات آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-08-23 November 14, 2010 08:43 PM  
اولین سری نمرات سایت های گروه های درسی در بخش نمرات قرار گرفت

  1389-08-17 November 08, 2010 10:06 PM  
صورت تمرین دو
را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
مهلت تحویل 24/8/89

  1389-08-17 November 08, 2010 08:02 PM  
اولین نمره گروهی و فردی سایت گروه های درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-08-17 November 08, 2010 07:52 PM  
نمونه هائی از حق الزحمه های رایج در بخش نرم افزار در ایران و نحوه محاسبه آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-17 November 08, 2010 07:51 PM  
مثالی برای ترسیم نمودار های فعالیتهای پروژه و نحوه محاسبه وترسیم مسیر بحرانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-17 November 08, 2010 07:50 PM  
زیست چرخ چند روشگان را  برای کمک به حل تمرین اول
 در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-17 November 08, 2010 07:46 PM  
کتاب استانداردهای مهندسی نرم افزار ایران
را از نشانی زیر برای استفاده در حل تمرینات بردارید
http://ce.sharif.edu/courses/88-89/2/ce418-2/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IR-SE-STANDARDS

  1389-08-09 October 31, 2010 05:49 PM  
اسلایدهای انگلیسی پنج فصل اول کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-09 October 31, 2010 05:38 PM  
آزمون میان ترم درس روز یکشنبه 23 آبان از ساعت 9 الی 10:30 در محل کلاس درس برگزار خواهد شد

  1389-08-08 October 30, 2010 05:04 PM  
دومین جلسه حل تمرین درس در قالب آموزش مایکروسافت پروجکت فردا 9/8/89
به شکل کارگاهی برگزار خواهد شد بنا به توصیه استادیار و مدرس کارگاه
فردا برای کلاس با خودتان لپ تاپ بیاورند و
نرم افزار هم نصب کرده باشید

  1389-08-06 October 28, 2010 03:48 PM  
صورت تمرین یک و دو ضمیمه آن
را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
مهلت تحویل 15/8/89

  1389-08-04 October 26, 2010 07:36 PM  
اسلایدها و مثالهای جلسه اول کلاس تمرینی آموزش مایکروسافت پروجکت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 07:28 PM  
پنج درخت شکست کار در رابطه با موضوع تمرینات درسی را جهت آشنائی اولیه در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 07:13 PM  
با خدمات و مشخصات برخی از بانکهای مجازی دنیا در بخش منابع در رابطه با موضوع تمرینات آشنا شوید آشنا شوید

  1389-08-04 October 26, 2010 07:11 PM  
گزیده مقالات کنفرانس اول ود وم بانکداری الکترونیکی در رابطه با موضوع  تمرینات درسی
را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/88-89/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Ebank-IR-cnf1-2

  1389-08-04 October 26, 2010 07:10 PM  
مقالات برگزیده پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،تهران ، 1388
را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/88-89/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IIPMC.com

  1389-08-04 October 26, 2010 07:08 PM  
ارائه نمایشی سه جلسه ای نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 07:05 PM  
نحوه و نتایج یک مطالعه امکان سنجی
را در قالب بخشی از مستندات یک پروژه پژوهشی که مدرس درس برای وزارت بازرگانی انجام داده است را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 07:03 PM  
مقاله یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی وطرح درسی دانشگاهی برای "مدیریت پروژه های فنّاوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-02 October 24, 2010 12:34 PM  
اولین مجموعه کلاسهای حل تمرین درس مدیریت پروژه های فا برای آموزش نحوه کار با نرم افزار مایکروسافت پروجکت طی شش جلسه از امروز در اطاق 204 از ساعت 30: 12 الی 13:30 برگزار خواهد شد
زمان شش جلسه: یکشنبه ها 2و9و16و23و30 آبانماه و 7 آذرماه 1389

  1389-08-01 October 23, 2010 04:43 PM  
الگوی مصوب ارزیابی سایت گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-28 October 20, 2010 01:59 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب گستره دانش مدیریت پروژه 2008
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-24 October 16, 2010 04:04 PM  
ارائه نمایشی سواد مبانی مدیریت را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-21 October 13, 2010 01:58 PM  
اسامی نهائی گروه های درسی و اعضای آنها  بهمراه نشانی سایت گروهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید
گروه اول در اسرع وقت سایت گروه خود را برپا و نشانی آنرا اعلام نماید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:54 PM  
با آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده
http://ce.sharif.edu/~it/blog/
همکاری کنید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:44 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب گستره دانش مدیریت پروژه 2004
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:35 PM  
یک استاندارد عملی برای نحوه ترسیم ساختارهای شکست کار را
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-13 October 05, 2010 07:18 PM  
اسامی نهائی گروه های درسی و اعضای آنها  بهمراه نشانی سایت گروهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 08:23 PM  
اسلایدهای ارائه مقالات  برگزیده پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه تهران در سال گذشته  را در نشانی زیر مطالعه کنید

http://ce.sharif.edu/courses/88-89/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IIPMC.com

  1389-07-06 September 28, 2010 05:44 PM  
با مشخصات کتاب فارسی مناسب دیگری برای مطالعه شخصی در زمینه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در بخش منابع آشنا شوید

  1389-07-04 September 26, 2010 12:46 PM  
با مشخصات نسخه ترجمه شده کتاب درسی
در بخش منابع آشنا شوید

  1389-07-03 September 25, 2010 08:45 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را میتوانید در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-03 September 25, 2010 07:47 PM  
این درس برای چهارمین بار توسط مدرس آن در این دانشکده ارائه میگردد
برای اطلاع از سوابق ارائه این درس در قسمت  پیوندها
سوابق ارائه این درس توسط همین مدرس
را مطالعه و با انتخاب هر ترم در یک پنجره جدید میتوانید سوابق ارائه این درس در آن ترم را مطالعه کنید

  1389-06-30 September 21, 2010 07:42 AM  
با پوزش جلسه اول کلاس درس امروز سه شنبه 30 شهریور به علت کسالت مدرس درس برگزار نخواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 08:19 PM  
اولین جلسه کلاس درس  فردا سه شنبه  در اطاق 204 تشکیل خواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 07:51 PM  
موضوع تمرینات و مهلت تحویل آنها را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
صورت تمرینات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 07:20 PM  
پیام خوش امد در گروه مباحثه درس را مطالعه نمائید
و در قسمت پیوندها با اطلاعاتی از پیشینه مدرس درس آشنا شوید

  1389-06-29 September 20, 2010 07:18 PM  
پس از برگزاری اولین جلسه گروهی و مطالعه راهنمای انجام کار گروهی و پس از تدوین اساسنامه کار گروهی و تعیین مدیر گروه با مطالعه  راهنمای ایجاد سایت گروهی برای کار جمعی درس بر روی گوگل در بخش منابع سایت گروه خود را ایجاد  و اساسنامه گروه و خلاصه مذاکرات جلسات گروهی برگزار شده و تصمیمات متخذه را در آن درج کنید وبرای کار گروه و کار فردی هر عضو جداگانه در آن صفحاتی ایجاد کنید و سپس  نشانی آنرا برای مدرس درس از طریق رایانامه ارسال نمائید
در اساسنامه گروه خود حتما به روشنی ضوابط اخراج فرد کم کار یا خاطی نسبت به اساس نامه توافقی گروه  از گروه و معرفی به مدرس درس برای حضور در گروه دانشمندان  کم طرفدار را بیان و درج نمائید
راهنمای تشکیل گروه های درسی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و نمونه هایی از اساسنامه های کارگروهی درسی  
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-06-29 September 20, 2010 07:08 PM  
اسامی پیشنهادی گروه های درسی و اعضای آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-06-29 September 20, 2010 06:52 PM  
برنامه درسی این ترم درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-06-29 September 20, 2010 07:48 PM  
جدول زمان بندی ارائه مطالب درسی را در بخش منابع  و تقویم سایت درس مطالعه نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 10:54 AM  
به برگه اینترنتی درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 90-89 خوش آمدید
برنامه درسی و جدول زمانبندی ارائه آنها متعاقبا در این برگه اعلام خواهد ش

Instructor:
seyed ebrahim abtahi/سید ابراهیم ابطحی
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 30/10
Room: 204

 This website is visited 4623 times since September 2010. Updated Tuesday 2015-04-07 12:10