Technical Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 89-90 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1390-04-14 July 05, 2011 07:16 AM  
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
تصویر این نمرات را میتوانید در بخش نمرات ببینید
با اعلام پایان کار سایت درسی به اطلاع میرسد که این سایت از این ببعد بهنگام نخواهد شد
با آرزوی توفیق برای همه دانشجویان کوشای این درس
و با تشکر فراوان از استادیاران تلاشگر
سید ابراهیم ابطحی

  1390-04-12 July 03, 2011 07:50 AM  
ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-04-11 July 02, 2011 03:13 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید
ریز نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-04-08 June 29, 2011 10:08 AM  
جلسه مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی برگزار گردید
نمرات نهائی و ریز آنها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-04-06 June 27, 2011 04:37 PM  
زمان و مکان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون میان ترم و پایان ترم درس
چهارشنبه 8 تیرماه از ساعت 9:30 الی 12 و 13 الی 14
اطاق 602 آزمایشگاه فناوری اطلاعات
هر دانشجو تنها خود مجاز به دیدن برگه های امتحانی  خویش خواهد بود. لطفا نمایندگان دانشجویان مراجعه نکنند

  1390-04-06 June 27, 2011 04:34 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-04-06 June 27, 2011 04:32 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید

  1390-03-31 June 21, 2011 11:12 AM  
حل فصول
3 / شاهرخی / پیشگامان
18 /اربابی / پژواک
8 / پیروزی / نوآوران
در بخش منابع درج شد
نمره تغییر یافته 3 گروه
پیشگامان 100
پژواک 75
نوآوران 25

  1390-03-30 June 20, 2011 12:56 PM  
با تشکر از آقایان علیمردانی - گروه پژواک فصل 17
زرینی گروه کاوش فصل 10
حل مسائل بخش های فوق در بخش منابع اضافه گردید
سایر دانشجویانی که اسامیشان در اطلاعیه قبلی اعلام شده و هنوز حل تمرینات موظف خود را بر برگه های شخصی شان درج نکرده اند برای اینکار تا پایان امروز فرصت دارند
نمره جدید گروه  ها
پژواک 50
کاوش 40

  1390-03-31 June 21, 2011 10:51 AM  
جواب دانشجویان به تمرینات فصول کتاب دوم درسی بینگهام را میتوانید در بخش منابع مطالعه نمائید.این جوابها بر اساس جواب تمرینات درج شده بر برگه های شخصی در سایت گروه ها استخراج شده است.
فایلهای خالی جواب دانشجویانی است که تمرینات را حل نکرده یا بر برگه های شخصی درج نکرده اند. بعلت اینکه مطالب کتاب دوم جزء مطالب درسی است لازم است دانشجویان زیر که تمرینات خود را برای مطالعه دیگران در برگه های شخصی درج نکرده اند تا پایان روز دوشنبه 30 خردادلازمست به اینکار اقدام کنند. بدیهی است دانشجویانی که تمرینات را درج نکنند بعلت عدم انجام کارهای موظف درسی اگر برای جبران نمراتشان کاری اضافی انجام دهند به این کارها نمره ای تعلق نخواهد گرفت. ضمنا ارسال مکرر مقالات به استادیاران بدون رفع اشکالات نمره ای نخواهد داشت.
نمرات گروه ها بابت درج حل تمرینات کتاب دوم بربرگه های شخصی اعضاء
گروه پویش 100
همه اعضای گروه فصول محوله را حل و بر برگه های شخصی درج کرده اند
گروه پیشگامان 80
آقای شاهرخی حل فصل 3 را  بر برگه شخصی درج نکرده اند
گروه کنکاش 90   80
خانم ذولاکتاف حل فصل 5 را  بر برگه شخصی درج نکرده اند
گروه پژواک 25
آقایان شمیرانی   و اربابی حل فصول 6و  18 را بر برگه های شخصی درج نکرده اند
گروه کاوش 20
آقایان آتش هوش،زراعتکار،حبیب اللهی  حل فصول 10و21و11  را بر برگه های شخصی درج نکرده اند
گروه نوآوران صفر
هیچیک از اعضای این گروه حل تمرینات خود را بربرگه های شخصی درج نکرده اند

  1390-03-28 June 18, 2011 01:56 PM  
اگر تاکنون حل تمرینات مربوط به خود از کتاب دوم درسی-مهارتهای دانشجوئی : بینگهام - را بر برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج نکرده اید تا پایان روز دوشنبه 30 خرداد برای اینکار فرصت دارید زیرا مطالب آن جزء مطالب امتحانی است اگر موفق به اینکار نشوید نمره این بخش را هم از دست خواهید داد
آزمون پایان ترم کتاب باز خواهد بود
منابع مورد استفاده ر سر جلسه امتحان مختص یک فرد خواهد بود
استفاده از رایانه شخص ، ابزارهای همراه و هر وسیله ای غیر از کتب و نوشته های کاغذی در جلسه امتحان مجاز نخواهد بود
آماده سازی و تحویل لوح فشرده گروهی شامل کارهای انفرادی و اضافی به شرح اطلاعیه پیشین فراموش نشود
موفق باشید

  1390-03-24 June 14, 2011 02:40 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم آماده شوید
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروه اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه و اسلایدهای ارائه گروهی را قرار دهید
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد فایل ورد مقاله و اسلایدهای سخنرانی و کارهای اضافی انجام شده او را درج کنید
بعد از نوشتن لوح فشرده آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
موفق باشید

  1390-03-24 June 14, 2011 02:25 PM  
ارائه نمایشی مقاله طراحی مفهومی یک محیط پژوهش الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-03-18 June 08, 2011 07:51 AM  
اگر مقاله قبلی را حجیم و دشوار یافتید میتوانید مقاله دیگری که با عنوان
وجوه مثبت و منفی زندگی دوم به عنوان یک محیط یادگیری
پس از آن در بخش منابع درج شده است را بردارید و با همان الگو یک چکیده سو گرفته برایش بنویسید
حتی میتوانید هر دو کار را انجام دهید

  1390-03-18 June 08, 2011 05:10 AM  
اگر فرصت اضافه دارید و به امتحاناتتان لطمه نمیزند و مقاله و اسلایدها را کامل کرده اید و تایید استادیاران درس را گرفته اید و در صدد کسب نمره ای خوب در این درس یا جبران بخشی از کمبود نمره خود تاکنون هستید میتوانید
مقاله توانائیها و ناتوانائیهای فرهنگها در فضای جهانی
نوشته دکتر سعید رضا عاملی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را در بخش منابع مطالعه و برای آن سه صفحه چکیده انتقادی به زبان فارسی بنویسید
صفحه اول این چکیده را به بیان و شرح فهم خود از مقاله اختصاص دهید سپس در صفحه دوم نقاط قوت مقاله را با ذکر دلیل و در صفحه سوم نقاط ضعف مقاله را با بیان دلیل معین کنید
موفق باشید

  1390-03-18 June 08, 2011 04:44 AM  
نمرات تکوینی سایت گروه های درسی در رابطه کارگروهی و مطالعه و درج تکوینی منابع و کار تدریجی طی ترم بر روی آن وسری سوم نمرات خانم باقری - استادیار  درس - به سایت گروه های درسی -اردیبهشت ماه 1390
را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-03-12 June 02, 2011 12:03 PM  
نمرات ارائه شفاهی فردی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-03-12 June 02, 2011 11:05 AM  
برای آشنائی با نرم افزارهای دور کاری
TeamViewerگروه ابزار
را از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce418/index.php/section/resources/file/resources

  1390-03-11 June 01, 2011 06:34 AM  
مدل و برگه نحوه امتیاز دهی جهت ارزیابی تکوینی فعالیتهای فردی و گروهی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-03-08 May 29, 2011 01:24 PM  
چنانچه از نمرات آزمون میان ترم درسی و ارائه گروهی خود راضی نیستید برای جبران بخشی ار آن میتوانید  پس از نقد برگه های و مدل های ارزیابی ارائه های  انفردادی و گروهی که آنرا در برگه های شخصی سایت گروهتان درج میکنید مدلها و فرمهای جدیدی بهتر از اینکه اکنون وجود دارد طراحی کرده و در جلسه آزمون پایان ترم به عنوان کار اضافی
تحویل دهید
برای کسب مجوز شروع کار تا پایان هفته فرصت دارید از مدرس درس تایید اخذ نمائید

  1390-03-08 May 29, 2011 01:06 PM  
یادداشت فرهنگی
انحطاط زبانی در روزگار ما
را بنقل از یکی از روزنامه ها در هفته جاری در بخش منابع مطالعه و فهم خود از آن بکمک مطالعه چند منبع دیگر را در برگه شخصی خود در سایت گروه درسی بعنوان ابعاد دیگر این مسئله از دیدگاه شما درج نمائید و نمره اضافه بگیرید

  1390-03-18 June 08, 2011 04:35 AM  
نمرات تکوینی سایت گروه های درسی در رابطه کارگروهی و مطالعه و درج تکوینی منابع و کار تدریجی طی ترم بر روی آن از دیدگاه آقای ربانی -استادیار  درس -
را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-03-08 May 29, 2011 12:19 PM  
سری سوم نمرات استادیاران درس به سایت گروه های درسی -اردیبهشت ماه 1390
را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-03-05 May 26, 2011 04:35 PM  
نمرات نهائی و ریز نمرات ارائه گروهی را در بخش منابع مطالعه نمائید
نمرات بر اساس نمره مدرس و نمره حاضرین در جلسه و بشکل میانگین این نمرات محاسبه شده است
اسامی دانشجویانی که نمرات آنها در محاسبه نمره نهائی لحاظ شده  شامل 8 نفر که فرم نمرات آنها کامل بوده
قاسمی،شمیرانی، اربابی،کتابی،شهبازیان،چگینی،داودآبادی،غفوری
و چهار نفر که فرم انها جمع بندی شده
علیمردانی ، احمدیان،یعقوبی،عبداللهی
بوده است
نمرات سایر دانشجویان حاضر در جلسه(12 نفر) بعلت ناکاملی در این محاسبات استفاده نگردیده است
ترتیب اسامی دانشجویان به شرح فوق الذکر شامل ترتیب آنها در برگه ریز نمرات  نیست

  1390-03-04 May 25, 2011 11:58 AM  
برگه های نهائی ارزشیابی ارائه گروهی فردا و برگه راهنمای مراحل و زمان بندی این ارائه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-03-04 May 25, 2011 04:54 AM  
جلسه  ارائه های گروهی گروهی درس فردا پنجشنبه 5 خرداد از ساعت 9 الی 16 در اطاق 202 در موضوع
کار آفرینی بکمک رایانه
برگزار خواهد شد
حضور همه دانشجویان و همه گروه های درسی با شرکت فعال در تمامی مدت این جلسه و ارائه گروه ها  و افراد دیگر الزامی است
مطالب مطروحه در این جلسه از مطالب درسی امتحان پایان ترم محسوب میشود
برنامه تفصیلی زمان بندی جلسه و الگو ی ا رائه
گروهی و نحوه تکمیل برگه ارزشیابی آنرا در بخش منابع به دقت مطالعه نمائید
جلسه مزبور در فصول مستقل برای هر گروه برگزار خواهد شد
در حین فصل ارائه هرگروه ورود به جلسه یا خروج از آن میسر نبوده و ورود و خروج اضطرااری با نظر مدیر جلسه بین فصول ارائه    گروه ها میسر خواهد بود
لطفا قبل از ساعت شروع جلسه در کلاس 202 حاضر باشید

  1390-02-31 May 21, 2011 06:17 AM  
نمرات آزمون میان ترم
درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-02-25 May 15, 2011 01:57 PM  
برنامه جلسات باقیمانده درس ( هفت جلسه)  تا پایان ترم به شرح زیر است
جلسه اول : سه شنبه 27/2/90 /کارگاه غلبه بر فشار و ارائه شفاهی/ گروه همکار نوآوران/ از ساعت 13:30 الی 15 اطاق 202
جلسه دوم : یکشنبه 1/3/90 /سخنرانی فردی /حبیب اللهی-جهنده-کاشانی نژاد-دانش پور-مظفری-زراعتکار
جلسه سوم : سه شنبه 3/3/90/کارگاه حل مسئله و مرور امتحان/گروه همکار پویش/ از ساعت 13:30 الی 15 اطاق 202
جلسه چهارم :  5 شنبه 5/3/90 /ارائه های گروهی از ساعت 9 الی 16/اطاق 202
جلسه پنجم : یکشنبه 8/3/90 /ادامه سخنرانیهای فردی/کتابی/صادقی/غفوری/توابی/یعقوبی/رحمتی
جلسه ششم :سه شنبه 10/3/90 / کارگاه کارگروهی،مذاکره و متقاعد کردن / گروه همکار کاوش /ساعت 13:30 الی 15 اطاق 102
جلسه هفتم : 5 شنبه 12/3/90 /ادامه سخنرانیهای انفرادی/از ساعت 9 الی 17/اطاق 202/احمدیان/شمیرانی/چگینی/قاسمی/داوودآبادی/مظفری غربا/شاهرخی/شهبازیان/اربابی/ذولاکتاف/پیروزی2/عبداللهی2/زرینی2
/علیمردانی2
برنامه زمان بندی این ارائه ها را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-02-07 April 27, 2011 06:54 AM  
سری دوم نمرات استادیاران  به سایت های گروههای درسی  در پایان فروردین 90را در بخش نمرات  ملاحظه نمائید
آزمون میان ترم در س در زمان مقرر انجام گردید
نمرات این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-02-05 April 25, 2011 01:32 PM  
سخنرانان روز یکشنبه 11 اردیبهشت درس
آقایان زرینی و آتش هوش خواهند بود
آزمون میان ترم درس  فردا سه شنبه 6 اردیبهشت از ساعت 13 الی 15 برگزار خواهد شد

  1390-01-31 April 20, 2011 09:36 AM  
با طبقه بندی نشریات علمی و فنی و  برخی از نشریات رایانه ای ایرانی در بخش منابع اشنا شوید

  1390-01-31 April 20, 2011 09:31 AM  
با نمونه هائی از انجمن های علمی در زمینه رایانه و فا  در ایران و جهان در بخش منابع آشنا شوید
اطلاعات روز آمد از انجمن انفورماتیک ایران را در نشانی زیر
http://www.isi.org.ir/
و اطلاعات روزآمد از انجمن کامپیوتر ایران را از نشانی زیر
http://www.csi.org.ir/
بردارید

  1390-01-31 April 20, 2011 09:20 AM  
راهنمای نوشتن مقاله پژوهشی در دانشگاه شریف
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-31 April 20, 2011 09:13 AM  
یک مقاله و ارائه دیگر در زمینه مالکیت فکری
را در بخش منابع مطالعه کنید و از آموخته های آن برای ارائه خود استفاده کنید

  1390-01-31 April 20, 2011 09:09 AM  
یک مقاله و ارائه قابل قبول دانشجوئی در این درس
را در بخش منابع مطالعه کنید و برای ارائه مقالات خود آماده شوید
این مقاله متعلق به یکی از استادیاران فعلی این درس است و ایراد اصلی آن نداشتن ارجاع در متن مقاله به منابع مقاله است که به ازای هر منبع یا مرجع حداقل یک ارجاع لازم است

  1390-01-31 April 20, 2011 06:17 AM  
لطفا در اسرع وقت خلاصه مقالات خود را ارسال نمائید
کسانی که در زمان مقرر خلاصه مقالات خود را در قالب
DOC
ارسال ننمایند نمره سخنرانی و مقاله کتبی را از دست خواهند داد
خانمها سارا عبداللهی و نیلوفر پیروزی دو سخنران روز یکشنبه 4 اردیبهشت خواهند بود

  1390-01-28 April 17, 2011 12:07 PM  
آزمون میان ترم درس سه شنبه 6 اردیبهشت از ساعت 13 الی 15 برگزار خواهد شد

  1390-01-27 April 16, 2011 05:27 PM  
برای آشنائی با آزمون مهندسی حرفه ای و اهمیت شرکت فارغ التحصیلان دانشگاهی در آن نوشته آزمون مهندسی حرفه ای چیست  را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-27 April 16, 2011 01:49 PM  
بیوگرافی و کتابشناسی نویسنده کتاب ارتباط شناسی
دکتر محسنیان راد - که در مباحث ارتباطات با دیدگاه های ایشان در این زمینه ها آشنا شدید -را  در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-27 April 16, 2011 01:32 PM  
مقاله ای در معرفی تحقیق الکترونیکی
که در کنفرانس کامپیوتر عرضه شده و در شماه 174 ماهنامه گزارش کامپیوتر نشر شده است را در بخش منابع مطالعه و با آشنائی بیشتر با نحوه تحقیق الکترونیکی نظر خود را در این زمینه در برگه شخصی در سایت گروه خود درج کنید

  1390-01-27 April 16, 2011 01:27 PM  
یادداشتی در معرفی واژه رایانه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-27 April 16, 2011 01:24 PM  
در مبحث مهندسی حرفه ای و حرفه مهندسی که یکی از موضوعات مطروحه در جلسه 28 فروردین کلاس درس خواهد بود مشخصات کتاب حرفه مهندسی و دیدگاه از فاغ التحصیل مهندسی تا مهندس حرفه ای را در بخش منابع در پوشه مهندس حرفه ای مطالعه نمائید

  1390-01-27 April 16, 2011 01:16 PM  
دو نگاه تحلیلی به کنفرانسهای رایانه در ایران
را که در شماه های 180 و 195 ماهنامه گزارش کامپیوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران چاپ شده است را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-25 April 14, 2011 05:53 AM  
بر اساس خواسته دانشجویان آ زمون میان ترم درس در روز یکشنبه 28 فروردین برگزار نخواهد شد
چون در جلسه 28 فروردین در مورد زمان امتحان میان ترم در فاصله 29 فروردین و 3 ارذیبهشت تصمیم گیری خواهد شد لطفا در این جلسه شرکت نمائید
پیشنهاد اولیه من شنبه 3 اردیبهشت است
کلاس درس 28 فروردین با موضوعات جدید برگزار خواهد شد
کلاس در س 4 اردیبهشت بر اساس زمان بندی تمرینات درج شده در بخش منابع بر اساس برنامه برگزار خواهد شد
دانشجویان برای ارائه خلاصه یک صفحه ای مقالات سخنرانی خود همان گونه که قبلا اعلام شده تا 31 فروردین فرصت دارند

  1390-01-23 April 12, 2011 03:30 PM  
برنامه نهائی و قطعی ارائه تمرینات درسی در بخش منابع اعلام گردید
با توجه به زمان بندی پیش بینی شده در این برنامه ریز زمان بندی خود برای تحقق انرا در صفحه گروهی و فردی به تفکیک درج کنید و این زمان بندی را اجرا کنید تا با کمبود زمان مواجه نشوید
نمرت سایت گروهی در پایان فروردین منوط به درج این اطلاعات و نتایج مطالعات در برگه گروهی و برگه های فردی در سایت گروه است

  1390-01-23 April 12, 2011 02:12 PM  
آقای آتش هوش موضوع مقاله وسخنرانی فردی و آقای زرینی گروه درسی و موضوع مقاله و سخنرانی فردی خود را تا پایان هفته اعلام نمایند

  1390-01-23 April 12, 2011 01:07 PM  
سه ارائه متفاوت از کتاب درسی ارائه توسط سه مدرس مختلف را در نشانی زیر مطالعه کنید و برای شرکت در آزمون میان ترم درس آماده شوید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/RA28990/Technical-presentation-other-teachers.rar

  1390-01-23 April 12, 2011 12:12 PM  
کتاب دوم درسی که موضوع کارگاه های پس از آزمون میان ترم خواهد بود را از نشانی زیر بارگذاری نمائید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/RA28990/bingham-PDF.rar

  1390-01-21 April 10, 2011 01:28 PM  
آزمون میان ترم درس از همه مطالب کتاب درسی و مطالب مطروحه در کلاس و رئوس مطالب مطروحه در سایت درس
هفته آینده یکشنبه 28 فروردین در زمان کلاس درس به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد

  1390-01-25 April 14, 2011 05:47 AM  
آخرین اسامی عناوین ارائه های فردی و گروهی درس در بخش منابع اعلام گردید
نتجه کار بر روی این موضوعات را هفتگی بر صفحه فردی در سایت گروه خود درج کنید
نمره سایت گروه در پایان فروردین ماه وابسته به درج این اطلاعات است

  1390-01-16 April 05, 2011 08:07 AM  
ارائه نمایشی
چالشهای عمده مهندسی در قرن 21
را که در بخش منابع درج شده است را مطالعه و نقد شکلی و محتوائی آنرا در برگه شخصی خود در سایت گروه درسی بنویسید
مهلت ارائه 21/1/90

  1390-01-12 April 01, 2011 05:42 AM  
کلاس درس یکشنبه 14 فروردین برگزار نخواهد شد
جلسه بعدی کلاس درس یکشنبه 21 فروردین خواهد بود
آزمون میان ترم درس پس از اتمام مطالب درسی لازم تا میان ترم در جلسه بعدی کلاس برگزار خواهد شد

  1389-12-29 March 20, 2011 06:05 PM  
سال نو مبارک
امیدوارم سال جدید برای شما سرشار از سلامتی ، شادی و موفقیت باشد

  1389-12-29 March 20, 2011 06:03 PM  
سری اول نمرات استادیاران درس به سایت گروه های درسی را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-12-22 March 13, 2011 12:48 PM  
آخرین مشخصات گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1389-12-22 March 13, 2011 12:48 PM  
درخت موضوعی سبد موضوعات پیشنهادی سخنرانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید
پیشنهادی آقای ربانی استاد یار درس

  1389-12-19 March 10, 2011 11:09 AM  
پیشنهادات آقای ربانی یکی از استادیاران درس در قالب سبدی از عناوین سخنرانی فردی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-19 March 10, 2011 09:11 AM  
نشانی سایت گروه های درسی را در بخش پیوند ها میتوانید بیابید

  1389-12-19 March 10, 2011 08:23 AM  
گروه کنکاش 90
بعنوان اولین گروه درسی موضوع ارائه گروهی خود را انتخاب و به تصویب رساند
کار آفرینی به کمک رایانه در حوزه ی فناوری اطلاعات

  1389-12-18 March 09, 2011 08:00 AM  
از فرصت برگزاری کنفرانس کامپیوترد ر دانشکده استفاده کنید
با مراجعه به طبقه همکف دانشکده و میزهای انجمن های انفورماتیک ایران و کامپیوتر ایران از مزایای عضویت دانشجوئی در این انجمن های علمی استفاده نمائید

  1389-12-17 March 08, 2011 12:26 PM  
هشت مقاله در زمینه دورکاری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-17 March 08, 2011 12:19 PM  
کتاب الکترونیکی چشم انداز بین المللی دور کاری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-17 March 08, 2011 11:57 AM  
گره استادیاران درس راه اندازی شد
در بین گزینه های فهرست اصلی این صفحه گروه استادیاران درس را انتخاب و برای عضویت درآن و رفع اشکالات درسی ثبت نام کنید

  1389-12-16 March 07, 2011 09:22 PM  
آخرین مشخصات گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید
گروه های بی نام و بی سایت تا پایان هفته برای اعلام نام گروه و نشانی سایت فرصت دارند
افراد و گروه ها عنوان ارائه جمعی و موضوع مقاله فردی را در قالب سه عنوان اولویت دار تا 21 اسفند به مدرس درس اعلام نمایند

  1389-12-15 March 06, 2011 02:54 PM  
برای آشنائی با نحوه داوری ارائه گروهی گروه خود مدل ارزیابی آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:52 PM  
پس از انجام مطالعات اولیه در اسرع وقت پس از برگزاری یک جلسه مباحثه گروهی سه عنوان اولویت دار در موضوع کار آفرینی بکمک رایانه برای ارائه گروهی گروه خود انتخاب و اعلام نمائید
برای آشنائی با نحوه ارائه گروهی خود مدل آنرا در قالب
الگوئی برای ارائه گروهی مطالب علمی و فنی
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:49 PM  
نمونه هائی از قالب مقالات در کنفرانس های داخلی
را در بخش منابع مطالعه و یکی از این قالب ها را برای ارائه مقاله خود انتخاب و انتخاب خود را در برگه شخصی در سایت گروه اعلام کنید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:56 PM  
در اسرع وقت سه عنوان اولویت دار برای نگارش مقاله و سخنرانی فردی خو د در زمینه دور کاری و ملاحظات پیاده سازی آن در ایران را اعلام نمائید
برای آماده شدن برای این سخنرانی ارائه نمایشی یک کارگاه ارائه شفاهی را در بخش منابع مطالعه کنید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:43 PM  
ارائه نمایشی تحقیق اینترنتی را در بخش منابع مطالعه کنید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:55 PM  
قواعد جدید نگارش خط فارسی را در بخش منابع مطالعه و پس از جستجوی اینترنتی مهمترین وظیفه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی را در برگه شخصی خود در سایت گروهی درج کنید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:38 PM  
دیدگاه
ضرورت‏های فارسی‏گوئی، فارسی‏نویسی و فارسی‏خوانی
در گفتگوها، نوشتارها، مطالعات و آموزشهای بخش فناوری اطلاعات کشور
را در بخش منابع مطالعه و نظر شخصی خو د را در این زمینه در اولین جلسه گروه درسی مطرح و جمع بندی نظر گروه را در برگه  کار گروهی در سایت گروه درج کنید

  1389-12-15 March 06, 2011 02:36 PM  
الگوی ارزیابی سخنرانیهای شفاهی دانشجوئی درس را در بخش منابع مطالعه و نظرات اصلاحی خود را در قالب یک برگه ارزیابی طراحی شده در برگه های شخصی سایت گروه خود درج کنید

  1389-12-08 February 27, 2011 04:00 PM  
مشخصات گروه های درسی تشکیل شده در بخش منابع اعلام گردید
دانشجویان تنها تا پایان هفته برای تشکیل گروه های درسی فرصت دارند

  1389-12-08 February 27, 2011 12:37 PM  
ارائه نمایشی
مقایسه الفبای خطوط زبانهای گوناگون از نظر درک اشتراکات انتزاعی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-08 February 27, 2011 12:27 PM  
صورت کتابهای مرجع درس و کتابهای آموزش نوآوری دوبونو را از نشانی زیر  بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/RA28990/Books/

  1389-12-08 February 27, 2011 12:10 PM  
مقدماتی در باره کارآفرینی از یک کتاب فارسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-03 February 22, 2011 08:54 AM  
انجمن زنان مدیر کارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین با همکاری شورای عالی انفورماتیک کشور، سازمـان نظام صنفـی رایـانه ای کشور، انجمن انفورماتیـک ایران و موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران هفتمیـن همایش خود را با موضـوع " کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات "در تاریخ 11/12/89 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران   برگزار می­نماید.

انجمن زنان مدیر کارآفریـن و انجمن ملی زنـان کارآفریـن در راستای فرهنگ‌سازی کارآفرینی درحوزه‌های مختلف کسب و کار، هفتمیـن همایش سالانه خود را به موضـوع " کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات " اختصاص داده است.

در این همایش زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار در عرصه کارآفرینی، محققین و اساتید در حوزه فناوری اطلاعات در قالب ارائه مقاله، کیس‌ها و راهکارهای کارآفرینی نسبت به تبیین و معرفی الگوهای مناسب کارآفرینی و همچنین توانمندسازی زنان کارآفرین در این حوزه سخنرانی خواهند داشت.
www.ea.wenet.ir

  1389-12-01 February 20, 2011 04:20 PM  
در صورت تمایل به آشنائی بیشتر با منابع آموزش فنون نو آوری مطالبی در زمینه محیط های آموزشی لوگو،استارلوگو و الگوی تریز و نرم افزارهای مربوطه را در نشانی زیر جستجو کنید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/RA28990/

  1389-12-01 February 20, 2011 03:10 PM  
پس از کسب تایید تاسیس گروه از جانب مدرس  درس
موضوع ارائه گروهی خود را پس از بحث جمعی در گروه در پی مطالعات مختصر در زمینه کارآفرینی بکمک رایانه تعیین و سه موضوع در این زمینه را با توافق جمعی به مدرس درس برای کسب مجوز شروع به کار گروهی از طریق رایانامه با اولویت اعلام نمایید
از موضوعات مربوط به زمینه عمومی   مقاله و سخنرانی فردی هر دانشجو پس از مطالعات اولیه سه موضوع را با اولویت در زمینه دورکاری و ملاحظات پیاده سازی آن در کشور از طریق ارسال رایانه پیشنهاد نمایید تا پس از اخذ تایید در موضوع مصوب آغاز بکار نموده و نتایج و گزارش کار هفتگی خود را مستمرا بر سایت درسی در برگه فردی درج نمائید
نتایج کار گروهی را نیز بهمراه صورتجلسات و مصوبات جلسات گروهی هفتگی در برگه کار گروهی در سایت درسی درج کنید

  1389-12-01 February 20, 2011 02:56 PM  
پس از گفتگو با هم کلاسهای علاقمند و متعهد به کار گروهی برای ایجاد گروه درسی با آنها توافق کنید نامی مناسب و معنی دار و فارسی برای گروه خود انتخاب کنید
پس از برگزاری اولین جلسه گروهی و مطالعه راهنمای انجام کار گروهی و پس از تدوین اساسنامه کار گروهی و تعیین مدیر گروه با مطالعه  راهنمای ایجاد سایت گروهی برای کار جمعی درس بر روی گوگل در بخش منابع سایت گروه خود را ایجاد  و اساسنامه گروه و خلاصه مذاکرات جلسات گروهی برگزار شده و تصمیمات متخذه را در آن درج کنید وبرای کار گروه و کار فردی هر عضو جداگانه در آن صفحاتی ایجاد کنید و سپس  نشانی آنرا برای مدرس درس از طریق رایانامه ارسال نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 02:37 PM  
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1389-11-24 February 13, 2011 04:29 AM  
جلسه دوم کلاس درس استثنائا بجای امروز یکشنبه 24 بهمن ماه  ، سه شنبه 26 بهمن ماه از ساعت 13 الی15 ر محل کلاس204 تشکیل خواهد شد.

  1389-11-24 February 13, 2011 04:27 AM  
کودکان ۸ تا ۱۰ سال در مدرسه‌ای در انگلستان   به همراه معلم خود   و  یک محقق از دانشگاه کالج لندن، بر روی زنبورها به عنوان جانوران هوشمند شروع به فعالیت می‌کنند و فرضیات و آزمایش‌های خود را در قالب بازی با رنگ و میزان توجه زنبورها به رنگ‌ها به انجام می‌رسانند. ماحصل این فعالیت آنها، انتشار مقاله در یک ژورنال معتبر بیولوژی مربوط به انجمن سلطنتی انگلیس و به نام خود بچه‌هاست.
اول و مهم‌تر از همه اینکه، مقاله کپی نیست! دوم اینکه در مقاله هیچ گراف و شکل کامپیوتری وجود ندارد و همه ی نمودارها و جداول با دست و مداد رنگی توسط خود بچه ها نقاشی یا نوشته شده‌اند  .
همچنین  اولین نویسنده ی مقاله، نام مدرسه است و اسم بچه‌ها نیز به ترتیب الفبا در مقاله ذکر شده است. جالب تر اینکه نام معلم مدرسه بر همین اساس نفر یکی مانده به آخر و نام    محقق دانشگاه بعنوان نفر آخر در اسامی نویسندگان مقاله ذکر شده است..
در نتیجه‌گیری مقاله، نکته ی مهم اثر نهایی خود دانش آموزان بوده است و در واقع خود کودکان نتیجه گیری را نوشته‌اند «ما فهمیدیم که زنبورها می‌توانند با ترکیبی از رنگ گل‌ها و رابطه‌ی مکانی خودشان به سمت گل‌ها بروند. همچنین ما فهمیدیم که علوم خیلی جالبه چون می‌شود چیزهایی را پیدا کرد که کسی قبلا در مورد آنها چیزی نمی‌دانسته.
این مقاله جالب را میتوانید در بخش منابع مطالعه کنید

  1389-11-12 February 01, 2011 01:31 PM  
برنامه درسی و برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1389-11-12 February 01, 2011 08:14 AM  
به برگه اینترنتی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در ترم دوم سال تحصیلی 90-89 خوش آمدید
کلاسهای درس از روز یکشنبه 17 بهمن ماه برقرار خواهد بود انشاءالله
برنامه درسی و زمان بندی ارائه  آن به زودی در این برگه ها درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

2 Units
Sunday 13-15
Room: 202

 This website is visited 8695 times since January 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:18