Systems Analysis and Design 40418 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 89-90 - Group 2 

  Main Menu


Announcments

  1390-05-16 August 07, 2011 10:59 AM  
نمرات نهائی  و ریز نمرات درس در بخش نمرات اعلام ونمرات نهائی  به اداره آموزش ارسال گردید
از زحمات دانشجویان  و استادیاران این درس در اجرای پروژه درسی سپاسگزارم
گروه های نوآور و نوین گستر برای دریافت حافظه فلش حاوی فیلم اجرای پروژه که تحویل داده اند بمن مراجعه کنند
موفق باشید
با اعلام پایان درس به اطلاع میرسد
این سایت درسی از این پس روزآمد نخواهد شد

  1390-05-16 August 07, 2011 10:54 AM  
جلسه ارائه نهائی پروژه درسی در زمان مقرر با حضور دانشجویان برگزار گردید

  1390-05-04 July 26, 2011 01:47 PM  
محل برگزاری جلسه سه شنبه 11 مرداد ماه از اطاق 726 به اطاق 826 انتقال یافت

  1390-05-02 July 24, 2011 04:20 PM  
جلسه پایانی ارائه پروژه درسی روز سه شنبه 11 مردادماه از ساعت 9 الی 15 برگزار خواهد شد
آداب نامه ، زمان بندی و برگه های داوری جلسه ارائه پایانی پروژه درس
را میتوانید در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-05-02 July 24, 2011 03:22 PM  
الگوی ارائه گروهی جلسه نهائی ارائه پروژه درسی
را در صورت عدم آشنائی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-05-02 July 24, 2011 02:15 PM  
نمرات ارائه فردی سامانه موضوع پروژه درسی
نتیجه تحویل اولیه گونه نهائی سامانه موضوع پروژه درسی در قالب ارائه فردی  اجرای سامانه های جزئی و اشتراکی موظف  با داده واقعی ودر حضور استاد با حضور همه اعضای گروه
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-04-31 July 22, 2011 08:40 AM  
زمان ارائه یکشنبه دوم مرداد ماه
گروه نوآور از ساعت 8 الی 9:30  
گروه نوین گستر 10:30 الی 12
گروه نوافزار 13:30 الی 15
زمان های ارائه یکشنبه 2 مرداد و زمان ارائه نهائی پروژه در 11 مرداد که برنامه تفضیلی آن متعاقبا اعلام خواهد شد تمدید نمیشود
فردا شنبه اول مرداد لوح های فشرده فیلم ارائه یکشنبه با داده واقعی را در غیاب احتمالی من به دفتر دانشکده تحویل دهید و بخواهید در باکس من در دفتر دانشکده قرار دهند
گروه هائی در تحویل یکشنبه حق ارائه پروژه دارند که این لوح را فردا تحویل دهند

  1390-04-30 July 21, 2011 03:51 PM  
قابل توجه اعضای گروه های درسی
در ارائه روز یکشنبه هر عضو گروه سامانه جزئی و تکه مشترک نوشته شده خود را برای مدرس درس و اعضای گروه ارائه خواهد کرد با داده واقعی
اما در جلسه ارائه نهائی هر عضو گروه با ورود به سامانه از ابتدا تا انتها همه قابلیتها و تسلط خود در کار با سامانه را برای همه اعضای همه گروه ها ارائه خواهد کرد و حضار به هر فرد نمره خواهند داد

  1390-04-30 July 21, 2011 03:40 PM  
نمونه ای از یک کتاب اجرا یا جزوه راهنمای کاربر یک سامانه اطلاعاتی رایانه ای
که برای سامانه تولیدی گروه خود در جلسه نهائی تحویل سامانه در 11 مرداد باید تحویل دهید را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-04-25 July 16, 2011 02:37 PM  
برنامه تحویل اولیه گونه نهائی سامانه موضوع پروژه درسی
در بخش منابع برای روز یکشنبه دوم مردادماه اعلام گردید
تا پایان ساعت 9 روز شنبه اول مرداد برای تحویل فیلم اجرای سامانه فرصت دارید
گروه هائی که تا این تاریخ لوح فشرده را تحویل ندهند فرصت حضور در  ارائه یکشنبه و مجوز حضور در جلسه ارائه نهائی را از دست خواهند داد

  1390-04-19 July 10, 2011 12:32 PM  
نمرات تحویل نمونه اولیه سامانه پروژه درسی در قالب فیلم اجرا ی جمعی یکپارچه و ارائه حضوری انفرادی چارچوب کدهای برنامه ای سامانه های جزئی
در بخش نمرات اعلام گردید
اعلام هفتگی جزئیات فعالیتهای فردی در مورد پروژه درسی بر روی برگه های شخصی در سایت گروه های درسی از این تاریخ الزامی است

  1390-04-12 July 03, 2011 11:01 AM  
برنامه تحویل نمونه اولیه سامانه در قالب فیلم اجرا ی جمعی یکپارچه و ارائه حضوری انفرادی چارچوب کدهای برنامه ای سامانه های جزئی
را در بخش منابع مطالعه و خود را برای تحویل در روز یکشنبه آینده 19 تیرماه آماده کنید

  1390-04-12 July 03, 2011 10:59 AM  
جلسه مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی برگزار گردید

  1390-04-06 June 27, 2011 04:35 PM  
زمان و مکان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون میان ترم و پایان ترم درس
چهارشنبه 8 تیرماه از ساعت 9:30 الی 12 و 13 الی 14
اطاق 602 آزمایشگاه فناوری اطلاعات
هر دانشجو تنها خود مجاز به دیدن برگه های امتحانی  خویش خواهد بود. لطفا نمایندگان دانشجویان مراجعه نکنند

  1390-04-04 June 25, 2011 10:38 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
متعاقبا زمان مراجعه برای دیدن اوراق امتحانی میان ترم و پایاان ترم اعلام خواهد شد

  1390-03-24 June 14, 2011 02:10 PM  
با برگزاری آزمون پایان ترم درس پس از اتمام کلاسها
مرحله اول برگزاری درس بپایان رسید در مرحله دوم که انجام پروژه درسی است طبق زمان بندی موفق باشید
نمرات آزمون پایان ترم درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-03-23 June 13, 2011 07:33 AM  
نمره سایت های درسی در پایان فروردین 90-استادیار آقای خواجوئی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-03-12 June 02, 2011 12:21 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 10 الی 20 کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-03-23 June 13, 2011 07:31 AM  
نمره سایت های درسی در پایان فروردین 90-استادیار خانم کریمی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-03-08 May 29, 2011 01:02 PM  
نمره سایت های درسی در پایان فروردین 90-از دیدگاه یکی از استادیاران -آقای جرجانی
را در بخش نمرات مطالعه نمائید نظر سایر استادیاران و نمره میانگین فروردین و اردیبهشت ماه متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-02-31 May 21, 2011 07:18 AM  
نمرات آزمون میان ترم
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-02-25 May 15, 2011 03:53 PM  
ریز امتیازات گزارش پیشنهاد گروه های درسی
را در بخش نمرات مطالعه نمائید
گزارش پیشنهاد گروه خود را در قالب ورد بر سایت گروه برای استفاده سایر گروه ها درج نمائید
یک نسخه از این گزارش را با نامه الکترونیکی برای مدرس درس ارسال نمائید
اگر علاقمند بودید سه شنبه 27 اردیبهشت ماه از ساعت 16 الی 17 میتوانید برای اطلاع از اشکالات گزارش گروه خود به مدرس درس مراجعه نمائید
گزارش تعریف را تا پایان این هفته و گزارش طراحی را تا پایان هفته آینده تحویل دهید
در صورت تمایل همه گزارشات تحویلی را میتوانید تصحیح نموده و نسخه نهائی را در جلسه پایانی تحویل پروژه تحویل دهید و نمره کامل همه گزارشات را دریافت کنید

  1390-02-24 May 14, 2011 08:06 PM  
نتایج مناقصه پروژه درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-02-19 May 09, 2011 03:40 PM  
گزارشاتی نمونه از دو پروژه درسی
از دانشجویان دکتر سعید پارسا از مدرسین این درس  را در بخش منابع ملاحظه نمائید

  1390-02-19 May 09, 2011 03:36 PM  
یک ساختار ابتدائی برای گزارشهای تعریف و طراحی را در بخش منابع مطالعه نمائید
از ساختارهای مناسب دیگر با محتوای کمابیش مشابه به انتخاب گروه خود هم میتوانید استفاده نمائید

  1390-02-19 May 09, 2011 03:09 PM  
جدول زمان بندی تحویل پروژه درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1390-02-14 May 04, 2011 01:20 PM  
زمان ارائه گزارش پیشنهاد پروژه درسی تا پایان روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه تمدید گردید

  1390-02-12 May 02, 2011 07:33 AM  
جلسه فردا سه شنبه 13 اردیبهشت به رفع اشکال گروه ها در مورد گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی اختصاص دارد
سوالات خود را از حالا با مشورت گروهی آماده کنید
این یک جلسه مصاحبه عمومی دو بخشی است که در بخش اول مدرس درس در نقش مدیر شیلان و در بخش دوم به عنوان مدرس درس ایرادا ت شما را پاسخ خواهد گفت

  1390-02-11 May 01, 2011 03:20 PM  
آزمون میان ترم درس سه شنبه 20 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

  1390-02-07 April 27, 2011 11:44 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 6 الی  9  کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-02-04 April 24, 2011 02:09 PM  
مدل ارزشیابی گزارشات پیشنهاد در مناقصه سیماش را در بخش منابع نمائید

  1390-02-04 April 24, 2011 01:50 PM  
قالب گزارش پیشنهاد و محتوای آنرا که برداشتی از نماتن است  را در بخش منابع مطالعه و گزارش پیشنهاد گروه خود را در این قالب بنویسید و تحویل دهید

  1390-02-04 April 24, 2011 01:40 PM  
در مورد دستمزدهای بخش فا در ایران جهت محاسبه بهاای پروژه درسی مستند دستمزدهای فا در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-02-04 April 24, 2011 01:33 PM  
برای تهیه نمودار انجام کار پروژه و مدیریت آن نیاز به آشنائی با مفاهیم پایه مدیریت پروژه نرم افزاری دارید اطلاعاتی در این زمینه را در  نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/resources/root/project%20management.pdf

  1390-02-04 April 24, 2011 01:27 PM  
برای تهیه گزارش پیشنهاد نیاز به رسم درخت شکست کار دارید
مستندی در این زمینه را در نشانی زیر مطالعه کنید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=WBS

  1390-01-31 April 20, 2011 04:01 PM  
گزارش درخواست برای پیشنهاد پروژه درسی
و برنامه زمان بندی انجام پروژه در بخش منابع درج گردید
برای ارائه گزارش پیشنهاد تا 15 اردیبهشت ماه فرصت دارید
موفق باشید

  1390-01-26 April 15, 2011 07:54 AM  
گروه استادیاران درس در نشانی
http://groups.google.com/group/sad_89_90_2/
راه اندازی و جایگزین سایت استادیاران درس گردید تا امکان تعامل دانشجویان با استادیاران فراهم گردد
لطفا در این گروه عضو شوید

  1390-01-23 April 12, 2011 12:32 PM  
اسلایدهای انگلیسی پنج فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-23 April 12, 2011 12:05 PM  
با دو
Case Tool
OMS
و
Visual Paradigm
در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/~abtahi/SAD28990/CASE-tools/
از طریق بارگذاری و نصبو کار آشناشوید شاید بخشی از امکانات آنها را برای پروه درسی بتوانید استفاده کنید

  1390-01-21 April 10, 2011 01:08 PM  
میانگین نمرات استادیاران در اسفندماه 89 برای سایت های گروه های درسی در بخش نمرات اعلام گردید
در سایت استادیاران درس علت تفاوتزیادنمرات استادیاران را از آنها سوال کنید

  1390-01-16 April 05, 2011 08:15 AM  
با مفاهیم درخت شکست کار در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=WBS
بیشتر آشنا شوید

  1390-01-12 April 01, 2011 05:44 AM  
کلاس درس یکشنبه 14 فروردین برگزار نخواهد شد
جلسه بعدی کلاس درس  سه شنبه 16 فروردین خواهد بود
آزمون میان ترم درس پس از اتمام مطالب درسی لازم تا میان ترم در جلسه بعدی کلاس برگزار خواهد شد

  1389-12-29 March 20, 2011 06:06 PM  
سال نو مبارک
امیدوارم سال جدید برای شما سرشار از سلامتی ، شادی و موفقیت باشد

  1389-12-19 March 10, 2011 09:31 AM  
نشانی سایت گروه های درسی را در بخش پیوندها بیابید

  1389-12-16 March 07, 2011 09:25 PM  
آخرین مشخصات گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1389-12-08 February 27, 2011 03:40 PM  
مشخصات گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید
گروه نوآور سایت گروه خود را پس از ایجاد اعلام نماید
گروه نو افزار سایت گروه را تکمیل کند

  1389-12-08 February 27, 2011 12:51 PM  
با استاندارد  نماتن در بخش منابع آشنا شوید

  1389-12-01 February 20, 2011 03:52 PM  
مقاله مدلی برای امکان سنجی و اولویت بندی گزینه های سامانه ای
را در بخش منابع نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 02:55 PM  
پس از گفتگو با هم کلاسهای علاقمند و متعهد به کار گروهی برای ایجاد گروه درسی با آنها توافق کنید نامی مناسب و معنی دار و فارسی برای گروه خود انتخاب کنید
پس از برگزاری اولین جلسه گروهی و مطالعه راهنمای انجام کار گروهی و پس از تدوین اساسنامه کار گروهی و تعیین مدیر گروه با مطالعه  راهنمای ایجاد سایت گروهی برای کار جمعی درس بر روی گوگل در بخش منابع سایت گروه خود را ایجاد  و اساسنامه گروه و خلاصه مذاکرات جلسات گروهی برگزار شده و تصمیمات متخذه را در آن درج کنید وبرای کار گروه و کار فردی هر عضو جداگانه در آن صفحاتی ایجاد کنید و سپس  نشانی آنرا برای مدرس درس از طریق رایانامه ارسال نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 04:01 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/SAD28990/System%20Analysis%20and%20Design%20Methods%207th.pdf

  1389-12-01 February 20, 2011 02:38 PM  
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1389-11-12 February 01, 2011 10:41 AM  
بر نامه درسی و زمان بندی ارائه مطالب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید
اولین جلسه کلاس روز یکشنبه 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد

  1389-11-12 February 01, 2011 08:15 AM  
به برگه اینترنتی درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای  در ترم دوم سال تحصیلی 90-89 خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی ارائه  آن به زودی در این برگه ها درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 9 - 10:30
Room: 202

 This website is visited 7569 times since January 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:17