Systems Analysis and Design 40418 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 90-91 - Group 2 

  Main Menu


Announcments

  1391-06-19 September 09, 2012 01:00 PM  
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد این صفحات از این پس به هنگام نخواهد شد

  1391-06-19 September 09, 2012 12:59 PM  
ریز نمرات نهائی درس را میتوانید با جزئیات در بخش نمرات ببینید

  1391-06-19 September 09, 2012 12:59 PM  
نمرات نهائی درس  در بخش نمرات اعلام و به آموزش ارسال گردید

  1391-06-19 September 09, 2012 12:53 PM  
نمرات
گزارش تعریف
گزارش طراحی
تحویل اولیه پروژه
نمره کل پروژه درسی
مطالعه انفرادی
سایت گروه
ارزیابی هم گروهی ها
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-06-19 September 09, 2012 04:06 AM  
جلسه نهائی تحویل پروژه درسی در زمان مقرر برگزار و نمرات نهائی درس و ریز آنها متعاقبا اعلام خواهد شد
نتایج بازبینی برگه های امتحانی بر اساس خواست دانشجویان مربوطه به شرح زیر است
خانم سید صالحی نمره جدید  آزمون جبرانی میان ترم 75
آقای داوود آبادی نمره جدید  آزمون جبرانی میان ترم 82
خانم عبداللهی نمره جدید  آزمون میان ترم 78

  1391-06-13 September 03, 2012 08:38 PM  
برای تسهیل کار دانشجویان و قدر شناسی از استقبال و درخواست آنها برای تمدید مهلت تحویل پروژه
الگوی تحویل آن از حالت چهار وجهی به دو  وجهی تقلیل یافته که با مطالعه آداب نامه و برگه داوری جدید که در بخش منابع درج شده است میتوانید خود را برای شرکت در جلسه پنجشنبه آماده کنید
موفق باشید

  1391-05-13 August 03, 2012 08:09 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
به درخواست اکثریت دانشجویان
مهلت تحویل پروژه درس تا روز 5 شنبه 16 شهریور ماه تمدید گردید
ضمن مراجعه به بخش منابع سایت
نرم افزار کار از دورگروهی
Teamviewer
را میتوانید بردارید و با نصب آن بر روی رایانه های اعضای گروه از این امکان برای کار گروهی ازدور از  طریق رایانه استفاده کنید
برای پروژه درسی خود و سامانه تولیدی باید یک کتاب اجرا یا جزوه راهنما تهیه کنید که فرمت و نمونه ای از این مستند در بخش منابع برای شما درج شده است
جلسه نهائی بر اساس مدل ارائه 4 وجهیارائه گروهی پروژه اجرا خواهد شد و همه افراد در مورد نمره پروژه هر فرد هر گروه نمره خواهند داد
برای آشنائی شما با این مدل ارائه ای نمایشی در بخش منابع درج شده است
برای آشنائی با نحوه و آداب حضور در جلسه ارائه ، مواد تحویلی هر فرد و گروه و جدول و مدل نمره دهی هر فرد این اطلاعات هم در بخش منابع درج شده است که میتوانید مطالعه نمائید
موفق باشید

  1391-04-28 July 18, 2012 11:21 AM  
فراموش نکنید
امروز آخرین مهلت انجام و تحویل محصولات گام هفتم پروژه درسی است
قبل از ساعت 17

تحویل گونه نهائی سامانه در قالب فیلم اجرای جمعی یکپارچه با داده واقعی و کسب مجوز برای ارائه گروهی سامانه تولید شده در جلسه جمعی

  1391-04-18 July 08, 2012 09:03 AM  
اطلاعیه  
برای دیدن برگه های آزمون های پایان  ترم ، میان ترم جبرانی  و کوئیز  میتوانید روز یکشنبه 18 تیرماه از ساعت 15 الی 17 شخصا به  اطاق
401
مراجعه نمائید

  1391-04-14 July 04, 2012 02:10 PM  
جلسه تحویل پروژه با حضور همه اعضای همه گروه ها از ساعت 15 در محل اطاق 402 آغاز میگردد

  1391-04-13 July 03, 2012 02:52 PM  
اطلاعیه مهم
برای دیدن برگه های آزمون های میان ترم ، میان ترم جبرانی  وپایان ترم درس میتوانید روز شنبه 17 تیرماه از ساعت 15 الی 18 شخصا به  اطاق
401
مراجعه نمائید

  1391-03-28 June 17, 2012 06:39 PM  
نمرات ارائه شفاهی مطالعات انفرادی
عبداللهی 90
سید صالحی و یعقوبی 65

  1391-03-27 June 16, 2012 04:45 PM  
نمرات آزمون پایانی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-03-27 June 16, 2012 02:25 AM  
نمرات آزمون جبرانی میان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-03-24 June 13, 2012 04:28 PM  
به تقاضای دانشجویان
تحویل فرآورده گام هشتم پروژه درسی
تحویل نمونه اولیه سامانه در قالب فیلم اجرا ی جمعی یکپارچه و ارائه حضوری انفرادی چارچوب کدهای برنامه ای سامانه های جزئی
از روز 5 شنبه 8 تیر تا چهارشنبه 14 تیر به مدت یکهفته تمدید گردید
لازم به ذکر است زمانهای بعدی تحویل فرآورده های پروژه طبق اعلان قبلی و غیر قابل تغییر است
فیلم اجرای سامانه تا ساعت 16 روز 13 تیر بر روی لوح فشرده باید تحویل مدرس گردد
تحویل حضوری روز چهارشنبه 14 تیر  انفرادی و از ساعت 14 رالی 17:15 در بازه های پانزده دقیقه ای
خواهد بود

  1391-03-24 June 13, 2012 04:13 PM  
آزمون جبرانی میان ترم
و
آزمون پایان ترم درس
در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-03-16 June 05, 2012 04:38 PM  
اطلاعیه   مهم
جلسات مشاوره گروهی در مورد گزارشات تعریف و طراحی
چهارشنبه 17 خرداد
ساعت 10:30 الی 11
گروه پیشگامان
ساعت 11 الی 11:30
گروه پیشتازان
ساعت 11:30 الی 12
گروه پویش

  1391-03-16 June 05, 2012 03:32 PM  
جلسه بررسی پاسخهای آزمون میان ترم درس و
ارائه دانشجوئی مطالعه های انفرادی داوطلبانه در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-03-09 May 29, 2012 04:57 PM  
جلسه پایانی کلاس درس با اتمام مطالب درسی برگزار گردید
یک جلسه فوق العاده  به درخواست دانشجویان در روز سه شنبه 16 خرداد با موضوعات زیر در محل اطاق 402
از ساعت 12 الی 14برگزار خواهد شد که حضور در آن به شکل اختیاری با ارسال رایانامه برای اعلام حضور میسر است
حل سوالات آزمون میان ترم
ارائه مطالعات انفرادی دانشجوئی داوطلبانه

  1391-03-03 May 23, 2012 09:30 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 10 الی 20 کتاب درسی
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بیابید

  1391-02-30 May 19, 2012 07:28 PM  
زمان بندی نهائی پروژه درسی در بخش منابع اعلام گردید
با توجه به پذیرش همه سامانه های جزئی پیشنهادی همه گروه ها در گزارش پیشنهادی
اقدام به تهیه گزارش تعریف و بر اساس آن گزارش طراحی از هم اکنون و طی 11 روز زمان در نظرگرفته شده میسر است
در زمان بندی جدید عملا هیچ گامی حذف نشده و تنها شش روز  تحویل نهائی پروژه زودتر انجام خواهد شد
در عین حال در زمان بندی جدید با کاهش زمان انتظار پاسخ مدرس مدت پیاده سازی پروژه با دو هفته افزایش از 45 روز به  59 روز افزایش یافته است  
زمان بندی گروهتان را بر اساس این زمان بندی جدید به روز نموده و در سایت گروه درج کنید

  1391-02-30 May 19, 2012 06:39 PM  
ریز نتایج مناقصه پروژه درسی
در بخش منابع اعلام گردید
زمان بندی جدید پروژه درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-02-27 May 16, 2012 02:11 PM  
نتایج مناقصه پروژه درسی
برنده مناقصه گروه پویش - 100 امتیاز
نفرات بعدی
گروه پیشگامان - 80 امتیاز
گروه پیشتازان - 60 امتیاز
ریز   امتیازات مناقصه متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-02-20 May 09, 2012 05:56 PM  
تا زمان اعلام نتایج مناقصه و تعیین چارچوب سامانه هر گروه
با مراجعه به بخش منابع
نمونه ای از قالب و محتوای گزارشات تعریف و طراحی را در بخش منابع مطالعه و به بحث گروهی بگذارید

  1391-02-17 May 06, 2012 08:18 PM  
گزارشات پیشنهاد گروه های درسی برای پروژه درس دریافت گردید
متعاقبا نتجه و ریز امتیازات گروه ها پس از برگزاری مناقصه در همین سایت اعلام خواهد شد

  1391-02-17 May 06, 2012 05:18 PM  
گروه های درسی لازم است برنامه زمان بندی اجرای پروژه درسی را بر اساس زمان بندی پیوست گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درس -برگه صفحه آخر
تنظیم و با ذکر روز ، ساعت و موضوع جلسات گروهی لازم برای تحویل هر محصول و تحویل مرحله ای تهیه و برگه فوق را با امضای تعهد آور همه اعضای گروه برای تایید شرکت در این جلسات روز سه شنبه 19 اردیبهشت به مدرس درس تحویل و تایید امکان پذیری انجام پروژه با این تعداد جلسات گروهی را بگیرند
نتایج مناقصه گروه هائی که این فعالیت را انجام ندهند تا انجام به تعویق افتاده و این گروه ها در آستانه انحلال قرار خواهند گرفت

  1391-02-16 May 05, 2012 12:30 AM  
نمرات آزمون میان ترم را در بخش نمرات میتوانید ببینید

  1391-02-10 April 29, 2012 08:00 PM  
آزمون میان  ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-02-09 April 28, 2012 05:32 PM  
با مثالهای ساده و به زبان فارسی با رسم نمودارهای جریان داده و ارتباط موجودیت ها برای رسم مدلهای فرآیندی و داده ای سامانه از طریق نشانی درج شده در بخش پیوند ها آشنا شوید

  1391-02-09 April 28, 2012 01:46 AM  
آزمون میان ترم درس
یکشمبه 10 اردیبهشت در کلاس درس به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد

  1391-02-03 April 22, 2012 07:51 PM  
اسلایدهای انگلیسی  فصول 4 الی ده  کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-03 April 22, 2012 07:42 PM  
جدول و نحوه محاسیه دستمزدها ،
قالب گزارش پیشنهاد و
مدل امتیاز دهی به گزارشات  پیشنهاد را
در مناقصه پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-01-22 April 10, 2012 07:27 PM  
نمرات کوئیز اول درس را در بخش نمرات مطالعه کنید

  1391-01-20 April 08, 2012 08:42 PM  
گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی
و پیوست اطلاعاتی آنرا در بخش منابع مطالعه و برای اجرای آن بر حسب زمان بندی درج شده اقدامات لازم را آغاز و نتایج انجام این اقدامات را بر برگه کارهای گروهی سایت گروه خود درج کنید

  1391-01-20 April 08, 2012 05:15 PM  
اطلاعیه مطالعه انفرادی
دانشجویان داوطلب برای انجام مطالعه
تا پایان این هفته فرصت دارند عنوان و اولویت ار موضوعات جزئی پیشنهادی خود را با ذکر مشخصات مهمترین منابع تا پایان این هفته برای مدرس درس ارسال ئ در صورت دریافت تایید کار خود را آغاز نمایند
به شرط انجام تکوینی این مطالعه و درج نتایج تحقیق هر پانزده روز یکبار بر برگه شخصی در سایت گروه درسی و ارسال ارائه نمایشی تحقیق به زبان فارسی با درج مشخصات کامل منابع تا شنبه ششم خرداد نمره ااضافی بین صفر تا دو نمره به آنان تعلق خواهد گرفت. در صورت انتخاب بعنوان تحقیق برگزیده در جلسه آخر کلاس درس به آنان فرصت  ارائه حضوری شفاهی داده خواهد شد  که نیم نمره اضافی خواهد داشت

  1391-01-20 April 08, 2012 04:44 PM  
بر اساس درخواست و توافق دانشجویان حاضر در کلاس درس امروز
زمان آزمون میان ترم درس جلسه بلافاصله پس از آموزش فصل دهم کتاب درسی  تعیین گردید

  1391-01-15 April 03, 2012 08:30 AM  
با تبریک آغاز سال نو
کلاس درس امروز سه شنبه 15 فروردین به علت کسالت مدرس تشکیل نخواهد شد

  1390-12-22 March 12, 2012 03:37 PM  
اسلایدهای انگلیسی سه فصل اول کتاب درسی را در بخش منبع مطالعه نمائید

  1390-12-21 March 11, 2012 06:31 PM  
اولین کوئیز تصادفی درس برگزار گردید

  1390-12-20 March 10, 2012 06:19 PM  
مشخصات دو کتاب فارسی که ترجمه ای از کتاب درسی هستند را میتوانید در بخش منابع بیابید

  1390-12-13 March 03, 2012 03:51 PM  
مستندات استاندارد نماتن را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-13 March 03, 2012 03:47 PM  
مقاله مدلی برای امکان سنجی و اولویت بندی گزینه های سامانه ای
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1390-12-13 March 03, 2012 06:13 PM  
آقایان
رهگشای ، شهسواری ، هادوی و اختیاری
در اسرع وقت با گردهمائی و تدوین اساسنامه و ایجاد سایت گروهی
گروه سوم درس را
را تشکیل و نشانی سایت را به مدرس درس اعلام کنند

  1390-12-10 February 29, 2012 02:57 PM  
دومین گروه درسی دانشجوئی با نام پیشگامان آغاز به کار کرد

  1390-12-08 February 27, 2012 06:25 PM  
برای تشکیل گروه با اعضای انتخابی تنها تا پایان هفته فرصت دارید

  1390-12-08 February 27, 2012 06:18 PM  
اولین گروه دانشجوئی درس با نام پویش آغاز به کار کرد

  1390-12-05 February 24, 2012 12:43 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های درسی  در ترم پیش را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
چنانچه در این الگو در این ترم تغییراتی داده شد به اطلاع شما خواهد رسیذ
http://ce.sharif.edu/courses/90-91/1/ce467-1/resources/root/group-site-ev-model-final.pdf

  1390-12-04 February 23, 2012 08:18 PM  
نشانی نسخه  الکترونیکی کتاب درسی را  در نشانی درج شده در بخش پیوندها بیابید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:50 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1390-12-04 February 23, 2012 06:14 PM  
نشانی سایت این درس در ترم های پیشین را در بخش پیوندها میتوانید بیابید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:12 PM  
پیامها و پرسش های خود در مورد درس را در بخش مباحثات درج کنید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:11 PM  
عناوین مطالب جلسات کلاسهای درسی را در بخش تقویم ببینید

  1390-12-04 February 23, 2012 04:53 PM  
زمان بندی ارائه مطالب درسی
و
برنامه درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-11-15 February 04, 2012 12:06 PM  
به برگه اینترنتی درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای  در ترم دوم سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی  و زمان بندی جلسات متعاقبا اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 9 - 10:30
Room: 007

 This website is visited 11394 times since February 2012. Updated Tuesday 2015-04-07 12:08