Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 90-91 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1391-04-20 July 10, 2012 05:48 PM  
نمرات نهائی به آموزش ارسال
و یک نسخه از نمرات ارسالی در بخش نمرات درج
گردید
این سایت از این تاریخ دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:30 PM  
ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:28 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:25 PM  
امتیاز پایانی سایت گروه های درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:18 PM  
نتایج بازبینی اوراق امتحانی و بررسی اعتراضات
86110422
نمره پایان ترم از 44.5 به 46.5
87105462
نمره میان ترم از 54 به 55.5
نمره پایان ترم از 46 به 49

  1391-04-18 July 08, 2012 09:05 AM  
اطلاعیه  
برای دیدن برگه های آزمون    میان ترم جبرانی  و کوئیزها  میتوانید روز یکشنبه 18 تیرماه از ساعت 15 الی 17 شخصا به  اطاق
401
مراجعه نمائید

  1391-04-15 July 05, 2012 09:53 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرینات درس
پیشنهادی استادیاران درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-13 July 03, 2012 02:53 PM  
اطلاعیه مهم
برای دیدن برگه های آزمون های میان ترم ، میان ترم جبرانی  وپایان ترم درس میتوانید روز شنبه 17 تیرماه از ساعت 15 الی 18 شخصا به  اطاق
401
مراجعه نمائید

  1391-04-12 July 02, 2012 01:32 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی متعاقبا اغلام خواهد شد

  1391-04-11 July 01, 2012 12:51 PM  
برنامه تحویل تمرین سوم و لوح فشرده گروهی
کارهای انفرادی و گروهی و تمرینات دانشجویان
-----------------------------------
تحویل لوح فشرده روز دوشنبه 12 تیر از ساعت 10 الی12 اطاق 709
توجه کنید از هر گروه تنها یک لوح فشرده شامل کار همه اعضا دریافت میگردد
لوح فردی دریافت نخواهد شد
---------------------------------------------------
لطفا تمرین سوم را به روال قبل با رایانامه برای استادیاران درس هم ارسال نمائید

  1391-04-11 July 01, 2012 12:08 PM  
نمرات نهائی انفرادی سایت های گروه های درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-02 June 22, 2012 07:05 PM  
نمرات آزمون جبرانی میان ترم
درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-01 June 21, 2012 06:15 PM  
آزمون پایان ترم و
آزمون جبرانی میان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نمرات این دو آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-03-31 June 20, 2012 04:29 PM  
جلسه مرور بر مواد آزمون جبرانی میان ترم درس
شامل مروری بر کتاب معماری سازمانی اسپیواک در زمان مقرر اعلام شده قبلی برگزار گردید

  1391-03-27 June 16, 2012 03:08 PM  
مهلت تحویل تمرین سوم درس و لوح فشرده تمرینات و کارهای درسی تا 12 تیرماه تمدید گردید

  1391-03-24 June 13, 2012 04:59 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز و میان ترم جبرانی کتاب بسته  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروهی اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه و در پوشه های مجزا با نام شماره تمرینات  پرونده های تحویل  بخش های گروهی هر تمرین را قرار دهید. در نامه این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد ، پوشه هائی با نام شماره تمرین   قرار دهید. در این پوشه ها ، پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید و اسلایدهای سخنرانی و کارهای اضافی انجام شده مطالع انفرادی اضافی هر فرد را هم در این پوشه  درج کنید
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
موفق باشید

  1391-03-13 June 02, 2012 03:59 PM  
صورت تمرین چهارم و آخر درس در بخش تمرینات قرار گرفت
این تمرین تنها یکیار تحویل خواهد داشت
مهلت نهائی تحویل پاسخ این تمرین سوم تیرماه است

  1391-03-13 June 02, 2012 01:35 PM  
برای کسب آمادگی بیشتر برای حل تمرین چهارم و آخر درس که صورت آنرا به زودی دریافت خواهید کرد
یادداشتهای یک معمار سازمان برای انتخاب مجموعه کمینه ای از مستندات لازم برای یک مطالعه معماری
را در بخش منابع به عنوان پیوست بخشهای سوم و چهارم تمرین مطالعه نمائید

  1391-03-13 June 02, 2012 01:21 PM  
جهت کسب آمادگی برای دریافت صورت تمرین چهارم و آخر درس و به عنوان پیوست مرتبط با بخش دوم این تمرین
مقاله موتورولا در مورد برنامه ریزی راهبردی تحرک
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-03-09 May 29, 2012 05:05 PM  
جلسه پایانی کلاس درس با اتمام مطالب درسی برگزار گردید
یک جلسه فوق العاده  به درخواست دانشجویان در روز چهارشنبه31خرداد با موضوع مروری بر معماری سازمانی اسپیواک  در محل اطاق 402
از ساعت 12 الی 14برگزار خواهد شد که حضور در آن به شکل اختیاری با ارسال رایانامه برای اعلام حضور میسر است

  1391-03-08 May 28, 2012 06:37 PM  
جلسه پاسخ دهی و تحلیل پرسشهای آزمون میان ترم از ساعت 16 الی 18 امروز دوشنبه 8 خرداد برگزار گردید

  1391-03-07 May 27, 2012 01:09 PM  
اسلایدهای سخنرانی مهندس کرمی با عنوان روندهای نو در مدیریت معماری سازمان را در بخش منابع مطالعه نمائید
متن سخنرانی ایشان را میتوانید در نشانی زیر بیابید
iceap.ir

  1391-03-05 May 25, 2012 12:49 PM  
نمرات کوئیز هفتم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-03-05 May 25, 2012 12:48 PM  
زمان برگزاری آزمون میان ترم دوم جبرانی
بر پایه گزینه جبرانی پیشنهادی سوم در روز آزمون پایان ترم درس و در انتهای آن و به شکل کتاب بسته خواهد بود
برای حضور در این آزمون جبرانی نیاز به کسب تایید مدرس درس است

  1391-03-03 May 23, 2012 03:09 PM  
بنا به درخواست دانشجویان
برای استفاده از امکان اضافه شدن پنجاه درصدی نمرات  اخذ شده از ازمون میان ترم و 7 کوئیز به نمرات کسب شده از گزینه های جبرانی
انتخاب سه گزینه جبرانی اول کافی است و انتخاب گزینه چهارم یعنی مرور کتاب معماری سازمان به مثابه راهبرد در صورت انجام نمره اضافی خواهد داشت

  1391-03-02 May 22, 2012 05:16 PM  
جلسه حل سوالات آزمون میان ترم در روز دوشنبه8 خرداد از ساعت 16 الی 17 در اطاق 402برگزار خواهد شد
برای حضور در این جلسه با ارسال رایانامه اعلام آمادگی نمائید
حضور در این جلسه منوط به ارسال رایانامه و کسب تایید مدرس درس برای حضور در این جلسه است
فراموش نکنید از گزینه های جبرانی میتوانید تعدادی یا همه را انتخاب نمائید
در رابطه با فرصت های جبرانی نمره آزمون میان ترم و 7 کوئیز برگزار شده با رعایت نظر و خواسته برخی دانشجویان برای کسانی گه هر چهار گزینه را بعنوان راه حل جبرانی برای تمامی نمرات فوق انتخاب کنند  پنجاه درصد نمره های اخذ شده قبلی در میان ترم و کوئیزها به این نمره اضافه خواهد شد

  1391-03-01 May 21, 2012 10:56 AM  
گزینه پیشنهادی جبرانی چهارم
برای جایگزینی نمرات آزمون میان ترم و هفت کوئیز برگزار شده درس
با مطالعه اجمالی کتاب
معماری سازمان به مثابه راهبرد
که نشانی دسترسی به نسخه الکترونیکی آن در بخش پیوندها درج شده
ارائه ای نمایشی از مهمترین مطالب کتاب از نظر خود فراهم نموده و در جلسه آزمون پایان ترم در لوح فشرده تحویلی گروه درسی تحویل دهید
میزان جبران و جایگزینی نمرات : 20 درصد
با انتخاب این چهار گزینه جبرانی میتوانید تمام نمره آزمون میان ترم و هفت کوئیز برگزار شده را احتمالا کسب کنید
برای اعلام آمادگی استفاده از هر گزینه جبرانی رایانامه ای جداگانه  با موضوع شماره گزینه جبرانی به مدرس درس ارسال و تایید استفاده از گزینه را دریافت نمائید

  1391-03-30 June 19, 2012 11:50 AM  
گزینه پیشنهادی جبرانی سوم
برای جایگزینی نمرات آزمون میان ترم و هفت کوئیز برگزار شده درس
با مطالعه مطالب درج شده در بخش منابع درس با عناوین
مروری بر کتاب معماری سازمانی اسپیواک
یازده مقاله فارسی در زمینه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
خود را آماده شرکت در آزمون میان ترم دوم جبرانی نمائید
پرسشهای این آزمون 60 دقیقه ای صرفا از دو مطلب ذکر شده فوق خواهد بود
زمان این آزمون با توافق با داوطلبان شرکت در آن پس از آزمون پایان ترم خواهد بود
میزان جبران و جایگزینی نمرات : 55 درصد

  1391-03-01 May 21, 2012 10:01 AM  
گزینه پیشنهادی جبرانی دو
برای جایگزینی نمرات آزمون میان ترم و هفت کوئیز برگزار شده درس
با مطالعه مطالب درج شده در بخش منابع درس با عناوین
مدل ملی معماری سازمانی ایران INEAF
و چارچوب چم
جدولی مقایسه ای فراهم آورید و این دو را باهم مقایسه کنید
در ستونهای این جدول صفات مشترک را درج و علامت بزنید
مهلت تحویل : جلسه آزمون پایانی درس با درج در لوح فشرده تحویلی تمرینات گروه های درسی
میزان جبران و جایگزینی نمرات : پانزده درصد

  1391-03-01 May 21, 2012 09:57 AM  
گزینه پیشنهادی جبرانی یک
برای جایگزینی نمرات آزمون میان ترم و هفت کوئیز برگزار شده درس
با مطالعه مطلب درج شده در بخش منابع درس با عنوان
ارائه ای نمایشی در زمینه مدلهای مرجع روشگانهای معماری سازمانی و کاریردهای آنها
جدولی مقایسه ای فراهم آورید و این روشگانها را باهم مقایسه کنید
در ستونهای این جدول صفات مشترک را درج و علامت بزنید
مهلت تحویل : جلسه آزمون پایانی درس با درج در لوح فشرده تحویلی تمرینات گروه های درسی
میزان جبران و جایگزینی نمرات : ده درصد

  1391-03-01 May 21, 2012 10:46 AM  
چهار گزینه برای جبران و جایگزینی نمرات آزمون میان ترم و هفت کوئیز برگزار شده درس برای دانشجویانی که از نمرات اخذ شده خود در این موارد رضایت ندارند در اطلاعیه های بعدی در سایت درس اعلام خواهد شد
دانشجویان میتوانند یک ، چند یا همه این موارد را برای جبران بخشی یا همه این نمرات از دست رفته انتخاب نموده و با ارسال رایانامه به مدرس درس از این فرصت ها بهره گیرند
استفاده از این فرصتها برای دانشجویانی که در آستانه فارغ التحصیلی هستند اکیدا توصیه میشود

  1391-03-01 May 21, 2012 09:44 AM  
اولین جلسه کلاس آموزش محیط سیستم آرشیتکت که از آن در تمرین چهارم درس استفاده خواهد شد چهارشنبه سوم خرداد ماه از ساعت 12 الی 13 در محل اطاق 402 برگزار خواهد شد
تغییرات احتمالی محل کلاس را ادر گروه  استادیاران درس پی بگیرید

  1391-03-01 May 21, 2012 09:42 AM  
نمرات کوئیز پنجم درس - منزل بردنی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-30 May 19, 2012 08:47 PM  
نمرات کوئیز ششم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-30 May 19, 2012 08:44 AM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-24 May 13, 2012 05:39 PM  
مدل مفهومی تشریح معماری با استاندارد های
1471
42010
را در بخش پیوندها بخوانید

  1391-02-24 May 13, 2012 05:25 PM  
َARCHIMATE
چیست را در ویکی پدیا در نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1391-02-24 May 13, 2012 05:19 PM  
گزارش بدنه دانشی حوزه معماری اطلاعات سازمان
EABOK  Enterprise Architecture Body Of Knowledge
 در بخش منابع درج گردید

  1391-02-20 May 09, 2012 04:19 PM  
با سخنران مدعو کلاس یکشنبه 24 اردیبهشت
جناب آقای رضا کرمی
در موضوع
روندهای نو در مدیریت معماری سازمانی
از طریق برگه اینترنتی ایشان در نشانی
http://rezakarami.ir/?page_id=2
آشنا شوید

  1391-02-19 May 08, 2012 05:38 PM  
مقاله
مدساز : مدلی پیشنهادی برای معماری دانش سازمانی
پذیرفته و ارائه شده در پانزدهمین  کنفرانس ملی کامپیوتر ایران
در سال 1388 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-19 May 08, 2012 05:33 PM  
مقاله سامان: سامانه ای مدیریار برای عرضه خدمات اطلاعاتی برپایه مطالعه راهبردی مدیریت منابع دانشی سازمان پذیرفته و عرضه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اطلاعات و دانش در 1386را در بخش منابع مظالعه نمائید

  1391-02-17 May 06, 2012 08:16 PM  
اگر هنوز ابهاماتی در مورد نقش و قالب سیاستنامه ها در مطالعات معماری سازمان دارید حتما
نمونه ای از یک سیاستنامه در مطالعه راهبردی معماری سازمان در یک پروژه واقعی
را در بخش منابع ببینید

  1391-02-17 May 06, 2012 08:12 PM  
اگر هنوز ابهاماتی در مورد مدلهای مرجع در معماری سازمانی دارید ارائه نمایشی
مدل مرجع در معماری سازمان چیست ؟ چه انواع و کاربردهائی دارد؟
را در بخش منابع حتما  ببینید

  1391-02-17 May 06, 2012 07:54 PM  
مقاله تلفیق هستان شناسی فعالیتی و امکان سنجی چهار بعدی مدلی برای گزینش حوزه های فعالیتی شرکت های تجارت الکترونیکی در ایران
پذیرفته و ارائه شده در هفدهمین کنفرانس ملی سالیانه انجمن کامپیوتر ایران در اسفندماه 1390 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-17 May 06, 2012 07:25 PM  
جهت آشنائی بیشتر با بیانیه تغییر وکاربردهای آن و نحوه استفاده از مدلهای مرجع
مقاله
الگوئی براي مديريت تغيير ات در معماري اطلاعات  سازمان
از طريق تدوين بيانيه تغيير و  استفاده از مدل هاي مرجع
ارئه شده در سیزدهمین کنفرانس کامپیوتر ایران 1386
و انتشاریافته در ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر 1387
را  در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-02-17 May 06, 2012 07:06 PM  
اگر با مطالعه چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
INEAF
به چارچوب های ملی علاقمند شده اید
یک ارائه نمایشی در مورد چم رقیب
INEAF
در زمان انتخاب چارچوب را در بخش منابع ببینید

  1391-02-17 May 06, 2012 07:01 PM  
اگر خواهان اطلاعات بیشتری در مورد مدلهای مرجع لایه های معماری سازمان هستید در بخش منابع چارچوب
USDA
را مطالعه کنید

  1391-02-17 May 06, 2012 06:44 PM  
گزارش
مدل مرجع معماری سازمانی ایران
INEAF
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-17 May 06, 2012 06:41 PM  
ارائه ای نمایشی در زمینه مدلهای مرجع روشگانهای معماری سازمانی و کاریردهای آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-17 May 06, 2012 06:26 PM  
برنامه دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1391-02-17 May 06, 2012 06:19 PM  
کوئیز بعدی درس یکشنبه 24 اردیبهشت در موضوع مثال نمونه معماری اطلاعات د ر آموزش و پرورش و در ابتدای جلسه خواهد بود
سخنرانی آقای کرمی در همین روز در کلاس درس از ساعت 15: 15 تا 16:15 برگزار خواهد شد
برای احترم به سخنران در طی سخنرانی جلسه را ترک ننمائید
مطالب مطروحه سخنران موضوع کوئیز بعدی درس در جلسه بعدی کلاس و در ابتدای جلسه خواهد بود
برای شرکت در کلاس آموزش کار با محیط نرم افزاری سیستم آرشیتکت در گروه استادیاران اعلام آمادگی نمائید
این آموزشها با یک جلسه مقدماتی آغاز و در صورت تمایل شرکت کنندگان تا سه جلسه شامل  آموزش نحوه ترسیم نمودارهای معماری که موضوع تمرین چهارم و پایانی درس است به شکل توافقی با اعلام داوطلبی حداقل ده نفر قابل تمدید است

  1391-02-12 May 01, 2012 12:34 AM  
نمرات کوئیز دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-10 April 29, 2012 05:33 PM  
با مراجعه به بخش منابع و مطالعه نتایج چهارمین بررسی سالیانه بهره هوشی رقمی
تا پایان هفته فرصت دارید در مورد کاربردها و ارزش راهبردی این شاخص
در برگه شخصی خود در سایت گروهتان
مطلب تحلیلی خود نوشته  درج کنید

  1391-02-10 April 29, 2012 05:29 PM  
کوئیز پنجم درس به شکل
خانه بردنی
Take Home
برای تحویل در جلسه آینده کلاس درس به شکل اختصاصی
در اختیار 21 دانشجوی حاضر در کلاس قرار گرفت

  1391-02-09 April 28, 2012 05:50 PM  
جهت دیدن ارائه هائی نمایشی و ابتدائی از سیزده روشگان مهم معماری سازمانی به بخش پیوندها رجوع کنید
مستندات بیشتر در مورد این روشگانها را میتوانید تقاضا کنید

  1391-02-05 April 24, 2012 06:52 PM  
نمرات کوئیز چهارم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-03 April 22, 2012 09:06 PM  
مطالب درسی را قبل از طرح در کلاس برای ایجاد امکان بحث مطالعه نمائید
به این منظور اسلایدهای کارگاه 5 جلسه ای آموزش معماری اطلاعات که در جلسات کلاس رس مورد بحث است را میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1391-02-03 April 22, 2012 08:43 PM  
چند سند راهبردی فا در سطوح ایالتی ، منطقه ای و ملی را از طریق نشانی درج شده  در بخش پیوندها میتوانید ببینید

  1391-02-03 April 22, 2012 08:37 PM  
اسناد راهبردی توسعه فا در کشور از دیدگاه های نیاز محور ، مساله محور و فرصت محور
و سند راهبردی نظام پیشنهادی فای کشور را میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1391-02-03 April 22, 2012 08:22 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید چنانچه از نتجه کار خود در این آزمون رضایت ندارید میتوانید برای جبران بخشی از امتیازهای احتمالا از دست رفته  به عنوان یک کار گروهی اضافی دو سند راهبردی ملی درج شده در بخش منابع با عناوین سند راهیردی جامعه اطلاعاتی ایران و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را مطالعه و نتایج کار گروه خود در قالب نقد مستدل با عناوین نقاط قوت و ضعف هر سند در زمینه شکل ، محتوا و روش مطالعه راهبردی انجام شده با ارجاع به موارد نقد در متن سند به شکل ارائه نمایشی تهیه و پس از تایید مدرس ، در کلاس درس در قالب یک ارائه نمایشی 15 دقیقه ای عرضه نمائید

  1391-02-03 April 22, 2012 02:45 PM  
در بخش منابع زکمن سه بعدی را ببینید

  1391-02-03 April 22, 2012 01:59 PM  
یادداشت فنی قانون منسوب به  پارتو را در بخش منابع بخوانید
و بر برگه شخصی خود در سایت گروهتان کاربردهای آن درمعماری سازمان  را  بنویسید

  1391-01-29 April 17, 2012 01:24 PM  
نمرات کوئیز اول درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-01-29 April 17, 2012 02:24 AM  
صورت تمرین سوم در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل اولیه : ده اردیبهشت
مهلت تحویل نهائی : 23 اردیبهشت

  1391-02-03 April 22, 2012 07:52 PM  
تحلیلی سوات در باره جهانگردی الکترونیکی را در بخش منابع بیابید

  1391-01-26 April 14, 2012 08:10 PM  
برای آشنائی با ابزارهای نرم افزاری که به کمک  آنها میتوانید مطالعات راهبردی فا و معماری اطلاعات سازمان را انجام دهید به بخش پیوندها مراجعه کنید
مستندات و گونه های مفت ابزاری چهار محیط زیر را میتوانید بیابید
SA , EA , ADONIS , NTERAPLAN
قبلا در سایت اطلاعاتی در مورد اس.ای خواندید
اما اینک استادیاران درس در صدد انتخاب ابزار مناسب برای شما برای انجام تمرینات چهار و پنج هستند
اگر فرصت دارید با نصب و کار با این نرم افزارها مناسب ترین انها را مشخص کنید
این مقایسه حتی میتواند موضوع مطالعه انفرادی شخصی یا گروهی شما باشد
به اولین گروه داوطلب این فرصت داده خواهد شد

  1391-01-24 April 12, 2012 03:48 PM  
نمرات کوئیز سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-01-22 April 10, 2012 06:28 PM  
فصل همترازی راهبردی و برخی از تصاویر کتاب
معرفی الگوی کاربردی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
را از طریق بخش پیوندها در ادامه معرفی قبلی چهار کتاب  فارسی موجود در موضوعات این درس را
مطالعه نمائید

  1391-01-22 April 10, 2012 05:22 PM  
سومین کوئیز تصادفی درس با موضوع چارچوب زکمن برگزار گردید

  1391-01-20 April 08, 2012 05:14 PM  
اطلاعیه مطالعه انفرادی
دانشجویان داوطلب برای انجام مطالعه
تا پایان این هفته فرصت دارند عنوان و اولویت ار موضوعات جزئی پیشنهادی خود را با ذکر مشخصات مهمترین منابع تا پایان این هفته برای مدرس درس ارسال ئ در صورت دریافت تایید کار خود را آغاز نمایند
به شرط انجام تکوینی این مطالعه و درج نتایج تحقیق هر پانزده روز یکبار بر برگه شخصی در سایت گروه درسی و ارسال ارائه نمایشی تحقیق به زبان فارسی با درج مشخصات کامل منابع تا شنبه ششم خرداد نمره ااضافی بین صفر تا دو نمره به آنان تعلق خواهد گرفت. در صورت انتخاب بعنوان تحقیق برگزیده در جلسه آخر کلاس درس به آنان فرصت  ارائه حضوری شفاهی داده خواهد شد  که نیم نمره اضافی خواهد داشت

  1391-01-20 April 08, 2012 04:49 PM  
بنا به درخواست و توافق دانشجویان حاضر در کلاس درس امروز
زمان آزمون میان ترم کتاب بسته درس به شرح زیر تعیین و توافق گردید
 پنجشنبه 31 فروردین ماه 1391 از ساعت 15الی 17 در محل اطاق 102 دانشکده

  1391-01-20 April 08, 2012 08:50 AM  
ارائه ای نمایشی کارگاهی  در مورد مدلهای برنامه ریزی راهبردی
را میتوانید در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-01-19 April 07, 2012 08:49 PM  
مقاله ای در باره تحلیل راهبردی سوات عرضه شده دردومین کنفرانس شهر الکترونیکی - خرداد ماه 1388
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-01-19 April 07, 2012 08:45 PM  
اگر با دیدن شکل قبلی به مدلهای هستان شناسانه  و ابر مدلها در زمینه مفاهیم راهبردی علاقمند شدید اصل گزارش
BMM
را در بخش منابع مطالعه و در صورت تمایل  ، کار مطالعه انفرادی روی این گونه ابر مدل ها
را به عنوان موضوع مطالعه انفرادی انتخاب و با رایانامه موضوع را به مدرس درس اطلاع دهید

  1391-01-19 April 07, 2012 08:39 PM  
نمودار
BMM : Business Motivation Model
را برای فهم پیوند بین مفاهیم پایه برنامه ریزی راهبردی را در بخش منابع ببینید

  1391-01-19 April 07, 2012 08:26 PM  
مقاله
مناسب‏سازي مدل کونيگزبرگ براي تدوين برنامه راهبردي فناوري اطلاعات در بنگاه های مجازي تجارت الکترونیکی
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-01-15 April 03, 2012 11:08 AM  
نمرات سایت های گروه های درسی در پایان اسفندماه 90
را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1391-01-15 April 03, 2012 08:33 AM  
با تبریک آغاز سال نو
کلاس درس امروز سه شنبه 15 فروردین به علت کسالت مدرس تشکیل نخواهد شد

  1390-12-24 March 14, 2012 05:56 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات بارگذاری شد
برنامه ریزی راهبردی و مدلهای آن ، همترازی راهبردی و برنامه ریزی راهبردی فا
مهلت تحویل  اولیه : 19 فروردین 91
مهلت تحویل نهائی : 2 اردیبهشت 91

  1390-12-24 March 14, 2012 03:33 PM  
خلاصه تصویری مدلهای برنامه ریزی راهبردی مطروحه در کلاس درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-22 March 12, 2012 06:55 PM  
برنامه راهبردی فای دانشگاه بریستول
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-21 March 11, 2012 06:33 PM  
دومین کوئیز تصادفی درس برگزار گردید

  1390-12-20 March 10, 2012 07:53 PM  
کتابهای زیر را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید
کتاب اول با نام مقدمه ای بر معماری سازمانی کتابی الکترونیکی به زبان فارسی است که مطالب آن جزء مطالب درسی کلاس برای امتحان  میان ترم است
کتاب دوم کتابی انگلیسی و الکترونیکی با نام الفبای معماری سازمان نوشته آقای مینولی است که حاوی خلاصه ای از همه مطالب معماری سازمان است
مطالعه این کتاب اختیاری و برای علاقمندان پیگیر است
این دو کتاب عیدی سال 91 است
سال نو مبارک

  1390-12-20 March 10, 2012 07:23 PM  
معرفی کتاب های ترجمه یا تالیف به زبان فارسی در موضوع مطالعات راهبردی
سری اول- شامل معرفی چهار کتاب را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بیابید
برای رعایت حقوق مترجمین و مولفین کتابها تعدادی از اشکال و نمونه ای از مطالب کتابها در اسلایدهائی محدود در این مجموعه گنجانده شده است
منتظر سری های بعدی باشید

  1390-12-20 March 10, 2012 06:21 PM  
مشخصات   ترجمه ای از کتاب درسی   را میتوانید در بخش منابع بیابید

  1390-12-13 March 03, 2012 05:06 PM  
جدیدترین راهنمای انتخاب ابزارمعماری سازمانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-13 March 03, 2012 04:59 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
با دو موسسه مهم ملی و بین المللی زیر در زمینه موضوعات درسی آشنا شوید
کمیته فنی معماری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
موسسه بین المللی گسترش معماری سازمانی

  1390-12-13 March 03, 2012 04:20 PM  
مستندات یک پروژه  دیگر تدوین برنامه راهبردی فاوا
را در بخش منابع مطالعه کنید

  1390-12-13 March 03, 2012 04:14 PM  
مستنداتی جهت آشنائی با محیط سیستم آرشیتکت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-13 March 03, 2012 04:06 PM  
مستندات طرح جامع برنامه ریزی راهبردی  فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1390-12-13 March 03, 2012 04:00 PM  
مقاله مروری بر برنامه ریزی راهبردی فا
را در بخش منابع بخوانید

  1390-12-10 February 29, 2012 04:20 PM  
تمرین شماره یک درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 18 اسفندماه 90

  1390-12-08 February 27, 2012 06:27 PM  
برای تشکیل گروه  های 4 نفره با اعضای انتخابی تنها تا پایان هفته فرصت دارید

  1390-12-05 February 24, 2012 01:06 PM  
از طریق نشانی ذرج شده در بخش پیوندها
شش مقاله ساده شامل یک واژه نامه در مورد سواد عمومی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی را مطالعه  و نظرات شخصی خود در این زمینه را در برگه های شخصی سایت گروهتان درج کنید

  1390-12-05 February 24, 2012 12:44 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های درسی  در ترم پیش را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
چنانچه در این الگو در این ترم تغییراتی داده شد به اطلاع شما خواهد رسیذ
http://ce.sharif.edu/courses/90-91/1/ce467-1/resources/root/group-site-ev-model-final.pdf

  1390-12-04 February 23, 2012 06:51 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1390-12-04 February 23, 2012 07:59 PM  
نشانی نسخه  الکترونیکی کتاب درسی را در بخش پیوندها میتوانید بیابید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:28 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها میتوانید پنج سایت پیشین اجرای این درس در ترم های گذشته را ببینید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:13 PM  
پیامها و پرسش های خود در مورد درس را در بخش مباحثات درج کنید

  1390-12-04 February 23, 2012 05:54 PM  
عناوین مطالب جلسات کلاس درس را در بخش تقویم مطالعه نمائید

  1390-12-04 February 23, 2012 05:23 PM  
عناوین پنج تمرین درسی را در بخش تمرینات مطالعه نمائید

  1390-12-04 February 23, 2012 05:16 PM  
هر وقت فرصت کردید سری هم به سایت غیر رسمی درس که توسط و به مسئولیت استادیاران درس برپاشده است بزنید
مطالب جالبی در آن خواهید یافت
https://sites.google.com/site/itsmpce/

  1390-12-04 February 23, 2012 05:11 PM  
به عضویت گروه استادیاران و دانشجویان درس درآیید
http://groups.google.com/group/itsmp

  1390-12-04 February 23, 2012 04:55 PM  
برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی و
برنامه درس را
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-11-15 February 04, 2012 11:51 AM  
به برگه اینترنتی درس مدیریت وبرنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در ترم دوم سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی  و زمان بندی جلسات متعاقبا اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 15 - 16:30
Room: 202

 This website is visited 18694 times since February 2012. Updated Tuesday 2015-04-07 12:08