Systems Analysis and Design 40-418 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 91-92 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-06-19 September 10, 2013 02:54 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای  در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای   2520 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-06-16 September 07, 2013 08:36 PM  
نمرات ، جزئیات نمرات   و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-06-16 September 07, 2013 10:16 AM  
نمرات ارائه انفرادی پروژه نهائی گروه  ها در بخش نمرات اعلام شد

  1392-06-16 September 07, 2013 09:56 AM  
نمرات گروهی  پروژه  گروه ها
گروه نگاه نو   A
گروه تحلیل گر   َA
گروه تحلیل گران امروز  B

  1392-06-16 September 07, 2013 09:54 AM  
نمرات جزوات راهنمائی کاربر گروه ها
گروه نگاه نو   A-
گروه تحلیل گر   C-
گروه تحلیل گران امروز  D-

  1392-06-16 September 07, 2013 09:40 AM  
نمرات انفرادی سایت های گروه های درسی در خردادماه  به داوری استادیار درس در بخش نمرات اعلام شد

  1392-06-10 September 01, 2013 12:25 PM  
برنامه زمان بندی  تحویل نهائی انفرادی پروژه گروه های درسی را در بخش منابع بخوانید

  1392-06-10 September 01, 2013 12:24 PM  
قالب و نمونه ای از کتاب اجرائی که باید برای سامانه ای که نوشته اید بنویسید
و روز قبل از جلسه  با رایانامه برای مدرس درس ارسال نمائید    را در بخش منابع میتوانید ببینید

  1392-06-04 August 26, 2013 07:39 PM  
نمرات ارائه حضوری ،  گروهی و آزمایشی در روز  شنبه  دوم شهریور به شرح زیر است :
گروه نگاه نو :   A-
گروه تحلیل گران امروز :   B-
گروه تحلیل گر :   A-
جلسه تحویل نهائی پروژه درسی روز چهارشنبه 13 شهریور ماه
مواد تحویلی  شامل  محتوای لوح فشرده  تحویلی در این جلسه و زمان و ریز برنامه این روز به زودی اعلام خواهذ شد

  1392-05-29 August 20, 2013 01:51 PM  
برنامه ارائه حضوری ، گروهی و آزمایشی در روز  شنبه  دوم شهریور برای اطلاع از ایرادات مهم سامانه تولیدی و رفع ایرادات آن تا روز تحویل نهائی  
گروه نگاه نو :  13:30تا 15
گروه تحلیل گران امروز : 15:30  تا 17
گروه تحلیل گر : 17:30 تا 19

  1392-05-28 August 19, 2013 02:35 PM  
اطلاعیه مهم
با توجه به عدم تحویل لوح فشرده فیلم پیمایش یک چرخه گردش کاری توسط یک گروه درسی ، فاقد صدا بودن  فیلم گروه دیگر و گسسته و ناکافی بودن پیمایش  فیلم ارائه شده توسط گروه سوم
امکان نمره دهی به کار ارائه شده گروه ها در این مرحله میسر نیست
با توجه به نزدیک شدن زمان ارائه نهائی پروژه و برای اخذ هفتاد درصد نمره این گام ، گروه ها میتوانند  به دلخواه و داوطلبانه با انتخاب یکی از بازه های زیر و ارسال رایانامه توسط مدیر گروه به مدرس درس برای ارائه حضوری ، گروهی و آزمایشی در روز  شنبه  دوم شهریور اعلام آمادگی نموده تا با اطلاع از ایرادات مهم سامانه تولیدی برای رفع ایرادات آن تا روز تحویل نهائی بکوشند
بازه   زمانی یک :  13:30تا 15
بازه زمانی دو : 15:30  تا 17
بازه زمانی سه : 17:30 تا 19

  1392-05-28 August 19, 2013 01:42 PM  
نمرات گزارش های تعریف و طراحی پروژه  درسی در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-05-28 August 19, 2013 12:33 PM  
نمرات تحویل چارچوپ یکپارچه پروژه گروهی درسی  
در بخش نمرات  بهنگام  شد

  1392-05-14 August 05, 2013 11:34 AM  
نمرات تحویل چارچوپ یکپارچه پروژه گروهی درسی  
در بخش نمرات اعلام شد
تذکر مهم
گروه نگاه نو به دلیل ارائه اجرای بدون صدای پروژه بر لوح تحویلی همه یک رتبه
(grade)
بمعنی 5 نمره
کسر نمره داشته اند و گروه تحلیل گران امروز به علت غیبت در جلسه ارائه صفر گرفته اند

  1392-05-12 August 03, 2013 10:01 AM  
برنامه تحویل های مرحله ای پروژه درسی تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای در ترم دوم سال تحصیلی 92-91
در روز یکشنبه 13 مردادماه 1392
برنامه تحویل انفرادی 15 دقیقه ای چارچوب یکپارچه سامانه های جزئی که پیاده سازی خواهید کرد


شماره دانشجوئی    ساعت تحویل انفرادی  
89100565 16
89102533 15:45
89104975 15:30
89105517 15:15
89106343 15
89106868 14:45
89109521 14:30
89109598 14:15
89110311 14
89110441 13:45
90105389 13:30
90105548 13:15
90105612 13

تذکر : این زمانها تنها برای افرادی معتبر است که لوح فشرده فیلم حاوی گفتار اجرای گردش در چارچوب یکپارچه ساما نه پیاده سازی شده پروژه گروه  آنها قبل از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 13 مرداد تحویل داده شده باشد  ( لوح فشرده گروه را در اطاق مدرس درس و در غیاب احتمالی ایشان از زیر درب در داخل اطاق قرار دهید)
)

  1392-05-02 July 24, 2013 10:56 AM  
به خواست دانشجویان
مهلت تحویل 5 مرداد یک هفته تمدید گردید
زمان بندی تحویل های بعدی پروژه به قوت خود باقی است

  1392-04-10 July 01, 2013 02:33 PM  
نتایج اعتراض دانشجویان به برگه های امتحانی و نمرات تغییر یافته
89104975 میان ترم 82.5
89109521  میان ترم  60
89109598  پایان ترم   66.5
نمرات نهائی و ریز آنها به زودی اعلام می  گردد

  1392-04-04 June 25, 2013 10:42 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات سایت درس اعلام گردید
برای دیدن برگه های امتحانی دانشجویان میتوانند روز یکشنبه 9 تیر ماه  از ساعت 14 الی 17 به اطاق 401 در طبقه چهارم دانشکده مراجعه نمابند

  1392-03-26 June 16, 2013 10:44 AM  
به درخواست دانشجویان با تمدید مهلت ارائه گزارش تعریف تا 8 تیر ماه موافقت کردید
زمان بندی بقیه مراحل به قوت خود باقیست

  1392-03-20 June 10, 2013 01:56 PM  
قالب و محتوای گزارشات تعریف و طراحی  و نمونه هائی از  هر یک  را در بخش منابع ببینید و برنامه جلسات گروه خود را برای ارائه هریک از این گزارشات در زمانهای مقرر شده در جدول همراه گزارش درخواست پیشنهاد پروه درس
تنظیم نمائید

  1392-03-17 June 07, 2013 05:30 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-03-12 June 02, 2013 03:18 PM  
ریز امتیازات گروه ها در مناقصه پروژه درسی
در بخش منابع اعلام گردید
رتبه و امتیاز گروه ها به شرح زیر است
1-  گروه تحلیل گر  100 امتیاز
2- گروه نگاه نو 90 امتیاز
3-گروه تحلیل گران امروز 75 امتیاز
به علت کیفیت مناسب پیشنهادات و نزدیکی امتیازات گروه اول و دوم تقسیم امتیازات
به جای 100 ، 75 و 50
100، 90 ، 75
به گروه های اول تا سوم داده شده است
گروه  خود را برای تهیه گزارش تعریف و سپس طراحی آماده کنید و منتظر اطلاعیه بعدی در سایت درس باشید

  1392-03-12 June 02, 2013 02:34 PM  
برنده مناقصه
پروژه درسی
گروه تحلیل گر
ریز نتایج ، ارزیابی ونحوه انتخاب برنده مناقصه به زودی اعلام خواهد شد

  1392-03-12 June 02, 2013 01:35 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نتایج این آزمون به زودی اعلام خواهد شد

  1392-03-11 June 01, 2013 11:53 AM  
ارائه ای نمایشی و مقدماتی در باره
RUP
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-03-11 June 01, 2013 11:49 AM  
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-03-06 May 27, 2013 07:13 AM  
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
برای دانشجویان علاقمند
شنبه 11خرداد
ساعت 15
اطاق 102

  1392-02-31 May 21, 2013 09:49 AM  
امروز روز پایانی مهلت ارائه گزارش پیشنهاد پروژه گروه های درسی است
بعلت اجبار ارسال نمره درس در زمان مقرر امکان تغییر زمانهای اعلام شده تقریبا میسر نیست
به ازای هر روز تاخیر در ارسال این گزارش
ده نمره  بعنوان جریمه از نمره این گزارش کسر خواهد شد

  1392-02-29 May 19, 2013 05:08 AM  
به علت کسالت  مدرس درس با پوزش
کلاس درس امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد
جلسه پایانی درس  انشاء الله  سه شنبه 31 اردیبهشت برگزار خواهد شد
پرسشهای آزمون میان ترم در این جلسه پاسخ داده خواهد شد

  1392-02-26 May 16, 2013 11:11 AM  
بیست وهفتمین  جلسه درس ، در قالب چهارمین و آخرین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-25 May 15, 2013 07:19 AM  
مروری بر چند نمونه بدوی از سامانه های اطلاعاتی تجاری
شامل
حسابداری - اموال-انبارداری-حقوق و دستمزد-دفترداری
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-02-25 May 15, 2013 07:17 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول یازده الی بیست کتاب درسی را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-02-25 May 15, 2013 06:42 AM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-22 May 12, 2013 02:25 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-21 May 11, 2013 12:10 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس ( در قالب سومین جلسه فوق العاده جبرانی)     در زمان مقرر 19/2/92 برگزار گردید

  1392-02-18 May 08, 2013 12:30 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-16 May 06, 2013 11:19 AM  
بیست و یکمین جلسه درس ( در قالب دومین  جلسه فوق العاده جبرانی) و بیست و دومین  جلسه درس   در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-16 May 06, 2013 11:06 AM  
جدول و نحوه محاسیه دستمزدها ، قالب گزارش پیشنهاد و مدل امتیاز دهی به  پیشنهادات
پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-02-16 May 06, 2013 11:01 AM  
یک مطالعه امکان سنجی نمونه : طرح پژوهشی انجام شده توسط مدرس درس در سال 1385 برای موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-02-16 May 06, 2013 10:24 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول چهار الی ده کتاب درسی
را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1392-02-14 May 04, 2013 01:15 PM  
گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی
RFP : Request For Proposal
در بخش تمرینات سایت درس قرار گرفت
برای تحویل گزارش پیشنهاد تا 30 اردیبهشت ماه فرصت دارید

  1392-02-09 April 29, 2013 09:38 AM  
بیستمین جلسه درس   در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-05 April 25, 2013 01:38 PM  
نوزدهمین جلسه درس در قالب اولین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-04 April 24, 2013 09:33 AM  
محل برگزاری کلاسهای فوق العاده درس در پنجشنبه ها 5، 12 ،19 و 26 اردیبهشت در ساعات معمول کلاسهای عادی درس به تصمیم دانشکده به اطاق 102 انتقال یافت

  1392-02-05 April 25, 2013 01:37 PM  
برای حضور در جلسه فوق العاده جبرانی اول در روز 5شنبه 5 اردیبهشت ساعت 16:30  الی 18 در اطاق 102  آماده شوید
برای اخذ مجوز ورود و خروج دانشجویان در این ساعت ها از طریق معاونت محترم آموزشی دانشکده اقدام شده است
هفدهمین و هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-01-29 April 18, 2013 12:01 PM  
استاندارد گستره های دانشی تحلیل کسب و کار را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بیابید و بخوانید

  1392-01-29 April 18, 2013 11:46 AM  
برای دریافت صورت پروژه درسی آماده شوید
ابتدا استاندارد نماتن را از بخش منابع برداشته و در گروهتان مطالعه کنید

  1392-01-29 April 18, 2013 11:45 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نمرات این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-01-27 April 16, 2013 03:27 PM  
جدول زمان بندی نهائی انجام پروژه گروهی تولید یک سامانه رایانه ای یکپارچه
در بخش تمرینات قرار گرفت

  1392-01-27 April 16, 2013 03:26 PM  
شانزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-01-27 April 16, 2013 03:24 PM  
آزمون میان ترم درس پنجشنبه 29 فروردین ماه 92
از ساعت 12 الی 14 در اطاق 102
برگزار خواهد شد
ااسلایدهای انگلیسی فصول 4 و 5 کتاب درسی در بخش منابع قرار گرفت

  1392-01-27 April 16, 2013 03:20 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول چهارم و پنجم  کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-26 April 15, 2013 07:45 PM  
برنامه جدید زمان بندی اجرای درس را در بخش تقویم
Calendar
ببینید

  1392-01-24 April 13, 2013 11:00 AM  
ااطلاعیه بسیار مهم
برنامه کلاسهای فوق العاده جبرانی درس
با توجه به کوتاه شدن دو هفته ای ترم تحصیلی با اعلام معاونت آموزشی ، کلاسهای فوق العاده جبرانی درس تحلیل و طراحی سیستمها در ساعت معمولی کلاس یعنی 16:30 الی 18 بعد از ظهر  طی چهار جلسه در  سه  پنجشنبه متوالی مورخ پنجم ، دوازدهم ، نوزدهم  در محل اطاق 201 و چهارشنبه  بیست و پنجم  اردیبهشت ماه در محل اطاق 726 تشکیل خواهد شد که حضور دانشجویان در این کلاسها ضروری است. کلاسهای عادی درس طبق زمان ، محل و به روال قبلی تا پایان اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. زمان جدید آزمون پایان ترم درس با اعلام آموزش دوازدهم خرداد ماه خواهد بود.

  1392-01-21 April 10, 2013 09:39 AM  
پانزدهمین جلسه درس  دیروز سه شنبه 20 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-19 April 08, 2013 03:13 PM  
چهاردهمین جلسه درس ( اولین جلسه  در سال جدید )  دیروز یکشنبه 18 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-27 April 16, 2013 03:25 PM  
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 29 فروردین 1392
اطاق 102
محل برکزاری کلاسهای درس کماکان اطاق 101 خواهد بود

  1392-01-14 April 03, 2013 01:26 PM  
سال نو مبارک

  1391-12-27 March 17, 2013 03:28 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل دوم  و سوم  کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-12-27 March 17, 2013 02:42 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه درس در سال جاری  امروز  یکشنبه 27 اسفندماه  برگزار گردید

  1391-12-26 March 16, 2013 01:49 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه درس در سال جاری فردا یکشنبه 27 اسفندماه برگزار خواهد شد

  1391-12-22 March 12, 2013 09:38 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر با حضور اکثریت دانشجویان علاقمند برگزار گردید

  1391-12-20 March 10, 2013 12:21 PM  
به علت مشکلات اطاق 007
جلسات امروز یکشنبه  20 اسفند و سه شنبه 22 اسفند درس در اطاق 726
برگزار خواهد شد

  1391-12-15 March 05, 2013 03:05 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-15 March 05, 2013 11:18 AM  
اطلاعیه مهم
تا اطلاع ثانوی که پروژکتور اطاق 101 درست نشده است ، کلاسهای درس در اطاق 007 برگزار خواهد شد
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه برگزار خواهد شد
جلسه ماقبل پایانی درس در روز سه شنبه 22 اسفند حتما برگزار خواهد شد .

  1391-12-14 March 04, 2013 12:28 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل اول کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-12-13 March 03, 2013 03:17 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-11 March 01, 2013 09:31 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروهی و نمره فردی ادواری دانشجویان
را در بخش منابع مطالعه و با بهبود های لازم و رفع نقائص و افزودن موارد واجد نمره
سایت را آماده گرفتن نمره مطلوب در پایان اسفندماه نمائید

  1391-12-11 March 01, 2013 05:02 PM  
با ارسال رایانامه به گروه گفتگو و رفع اشکال دانشجویان و استادیار درس
آقای چگینی
از طریق نشانی درج شده در فهرست اصلی سایت درس
تقاضای خود برای عضویت در گروه ارسال و تایید بگیرید و رفع اشکال نمایید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:50 PM  
گروه تحلیلگران امروز  به عنوان سومین و آخرین گروه درسی با عضویت دانشجویان
  نوری (مدیر گروه) ،  اعتمادی ،  عظیمی و  رادی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:43 PM  
گروه پیشمپفا  به عنوان دومین گروه درسی با عضویت دانشجویان
 پوررضا
ابراهیمی پور
منتظری
 جوادی
و   مقیمی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:34 PM  
هفتمین  و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-07 February 25, 2013 06:18 AM  
کلاس تمرین
آموزش مقذماتی و چهار جلسه ای
"آشنایی با ابزارهای طراحی وب"
از مجموعه کلاسهای هم آموزی دانشجویان
توسط آقای مقیمی یکی از اعضای گروه های درسی
در اطاق 402 از ساعت 12 الی 13:30 امروز برگزار خواهد شذ
دانشجویان علاقمند که با این مفاهیم آشنائی مهارتی ندارند میتوانند در این کلاس تمرین شرکت نمایند
محتوا و صورت مطالب این چهار جلسه در بخش منابع درج شده است

  1391-12-05 February 23, 2013 03:55 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
امروز آخرین مهلت تشکیل گروه های درسی و ایجاد سایت کار گروهی با مستندات مربوطه و اعلام نشانی سایت گروه به مدرس درس برای گرفتن تایید و رسمیت یافتن گروه است
به  این علت که تاخیر بیش از این مانع انجام به موقع و زمان بندی شده تمرینات درس است
از فردا به ازای هر روز تاخیر 25  نمره از صد امتیاز ارزیابی سایت گروه ها در اسفندماه به عنوان جریمه کسر خواهد شد که این نمره در پایان چهارشنبه صفر خواهد شد
کسانی که تا چهارشنبه تشکیل گروه خوذ را اعلام ننمایند
در گروه های اجباری به انتخاب مدرس درس به عنوان دانشمندان کم فرصت سازمان داده شده و چنانچه تا شنبه هفته آینده در این چارچوب اقدام به برپائی گروه نکنند نمرات فردی و گروهی تمرینات درس را از دست خواهند داد
سایت های گروهی تان را ترجیحا بر روی
CE
برپا نمائید

  1391-12-06 February 24, 2013 04:44 AM  
گروه تحلیلگر به عنوان اولین گروه درسی با عضویت آقایان
یونس خان بابا - محمد آقامیر - سینا جلالی - علی بابائی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-02 February 20, 2013 10:45 AM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-30 February 18, 2013 12:53 PM  
زیست چرخی بیشینه برای
تولید سامانه های اطلاعاتی رایانه ای را در بخش منابع
Resources
ببینید

  1391-11-30 February 18, 2013 11:43 AM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-28 February 16, 2013 03:02 PM  
سومین جلسه درس به علت تعطیل رسمی برگزار نگردید اما جلسه چهارم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-28 February 16, 2013 03:01 PM  
تقویم تفصیلی درس را در بخش تقویم
Calendar
مطالعه  نمائید

  1391-11-28 February 16, 2013 12:43 PM  
جدول زمان بندی انجام پروژه درسی  گروهی یعنی تولید یک سامانه رایانه ای یکپارچه
را در بخش تمرینات
Assignments
میتوانید مطالعه نمائید

  1391-11-25 February 13, 2013 04:59 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی چهار نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-11-25 February 13, 2013 12:46 PM  
از نشانی درج شده در بخش پیوندها  نسخه الکترونیکی کتاب درسی و مشخصات دو ترجمه فارسی از آن را مطاللعه نمائید
در صورت تمایل به مطالعه همزمان یکی از دو ترجمه کتاب درسی ،تهیه  ترجمه اولی توصیه میشود

  1391-11-24 February 12, 2013 12:26 PM  
از سایت های شش اجرای پیشین این درس طی سالهای 84 الی 90 و اجرای آخر آن در ترم دوم 91 -90 از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
بازدید نمائید

  1391-11-23 February 11, 2013 11:20 PM  
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن در بخش منابع اعلام گردید

  1391-11-17 February 05, 2013 04:48 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-16 February 04, 2013 11:34 PM  
اولین جلسه درس  به علت عدم حضور همه دانشجویان و تغییر زمان درس به درخواست گروهی دیگر در زمان مقرر برگزار نگردید
برنامه و زمان بندی مطالب درسی پس از اخذ نظرات مشورتی دانشجویان در اوایل هفته آینده در سایت درس اعلام خواهد شد
کلاس درس با تعداد  ثبت نامی فعلی هم قطعا ادامه خواهد یافت
جلسه دوم درس امروز برگزار خواهد شد و جلسه جبرانی برای جلسه اول برگزار نشده هم با توافق دانشجویان به زودی برگزار خواهد شد

  1392-01-17 April 06, 2013 11:36 AM  
اولین جلسه کلاس درس فردا یکشنبه 15 بهمن تشکیل خواهد شد
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 29 فروردین 1392 ساعت 10 صبح

  1391-11-11 January 30, 2013 09:18 AM  
به درخواست دانشجویان و تصمیم معاونت محترم آموزشی زمان کلاسها به ساعت 16:30 الی 18 انتقال یافت
محل کلاسها اطاق 101
زمان آزمون پایان ترم
ساعت 15 روز 28 خردادماه 1392

  1391-10-20 January 09, 2013 10:47 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به صفحات اینترنتی درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای
در ترم دوم سال تحصیلی 92-91
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 16:30 - 18
Room: 101

 This website is visited 6721 times since January 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:24