Fundamental of Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 91-92 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-04-18 July 09, 2013 12:40 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس اصول فناوری اطلاعات در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 6805 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-04-12 July 03, 2013 05:25 AM  
نمرات نهائی درس اصول فناوری اطلاعات  و ریز نمرات آن  در بخش نمرات سایت درس اعلام گردید

  1392-04-10 July 01, 2013 02:42 PM  
نتایج اعتراض دانشجویان به برگه های امتحانی و نمرات تغییر یافته
89106857   پایان ترم   54.5  
89110271   میان ترم   79  
90100488   میان ترم   69   پایان ترم   78  
90105572   پایان ترم   85.5  
90105601     میان ترم   68  
91021028    پایان ترم    58.5
نمرات نهائی و ریز آنها به زودی اعلام می  گردد

  1392-04-04 June 25, 2013 10:46 AM  
برای دیدن برگه های امتحانی دانشجویان میتوانند روز یکشنبه 9 تیر ماه  از ساعت 14 الی 17 به اطاق 401 در طبقه چهارم دانشکده مراجعه نمابند

  1392-03-28 June 18, 2013 07:38 AM  
نمرات آزمون پایان ترم  درس فناوری اطلاعات  در بخش نمرات سایت درس  اعلام گردید
زمان جلسه مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی به زودی اعلام خواهد شد

  1392-03-26 June 16, 2013 10:28 AM  
نمرات کوئیز جامع دوم کلاس استادیاران فصول 4 تا 6راهنمای فناوری اطلاعات    در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-03-26 June 16, 2013 09:27 AM  
نمرات پنج پیش آزمون کلاسهای حل تمرین استادیاران درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-03-14 June 04, 2013 10:39 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس را در بخش نمرات ببینید

  1392-03-11 June 01, 2013 11:59 AM  
تمرین سوم درس را هم چون دو تمرین قبلی به نشانی رایانامه استادیار ارشد درس ارسال اما همین نامه را هم به نشانی رایانامه زیر برای من هم
CC
کنید
abtahi@ce.sharif.edu

  1392-03-11 June 01, 2013 11:48 AM  
آزمون پایان ترم
درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون به زودی اعلام خواهد شد

  1392-03-11 June 01, 2013 11:47 AM  
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-03-06 May 27, 2013 07:20 AM  
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
برای دانشجویان علاقمند
 سه شنبه  7 خرداد
ساعت 15
اطاق 102

  1392-02-31 May 21, 2013 11:00 AM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه تمرینات  و مطالعه انفرادی را قرار دهید.
در پوشه مطالعه انفرادی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید و در پوشه هر فرد اسلایدهای مطالعه انفرادی او را در صورت وجود درج کنید.
در پوشه تمرینات  در پوشه های مجزا با نام شماره هر تمرین دو پوشه بخش گروهی و بخش انفرادی را درج کنید.
در پوشه های بخش گروهی هر تمرین   پرونده های تحویل  بخش های گروهی این  تمرین را قرار دهید. در نام  این پرونده ها   نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر  شماره پرسش تمرین درج کنید. اگر این تحویل آخرین تحویل بدون ارسال قبلی است در  نام پرونده ارسالی  نوبت تحویل و تاریخ تحویل را حذف کنید.
در پوشه های فردی هر فرد در هر تمرین نیز  جوابهای ارسالی او برای بخش های انفرادی هر تمرین را با  پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر   شماره پرسش تمرین  درج کنید . اگر این تحویل آخرین تحویل بدون ارسال قبلی است در  نام پرونده ارسالی نوبت تحویل و تاریخ تحویل را حذف کنید.
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید این جلسه است
موفق باشید

  1392-02-31 May 21, 2013 10:15 AM  
بیست وهشتمین   و آخرین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-31 May 21, 2013 10:14 AM  
نمرات  و ریز نمرات
کوییز جامع اول کلاس استادیاران  فصول 1 تا 3 راهنمای فناوری اطلاعات
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-02-31 May 21, 2013 10:04 AM  
نمرات کوئیز دوم درس فناوری اطلاعات جبرانی منزل بردنی کوئیز یک
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-02-29 May 19, 2013 07:22 PM  
صورت تمرین سوم و آخر درس را در بخش تمرینات ببینید
زمان ارائه صورت تمرین
92/2/29
مهلت نهائی ارائه پاسخ تمرین با رایانامه
92/3/16

  1392-02-29 May 19, 2013 05:20 AM  
به علت کسالت  مدرس درس با پوزش
کلاس درس امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد
جلسه پایانی درس  انشاء الله  سه شنبه 31 اردیبهشت برگزار خواهد شد
پرسشهای آزمون میان ترم در این جلسه پاسخ داده خواهد شد

  1392-02-28 May 18, 2013 11:57 AM  
برای انجام تمرین سوم درس آماده شوید
مجموعه مستنداتی با عنوان ضمائم تمرین سوم درس شامل اطلاعات  قابل توجهی از اوضاع فاوا از گذشته تاکنون در ایران و جهان را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید و برای آرشیو شخصی خود ذخیره کنید . برخی از این مستندات با ذکر اسم در تمرین سوم درس مورد استفاده هستند.

  1392-02-26 May 16, 2013 11:12 AM  
بیست وهفتمین  جلسه درس ، در قالب چهارمین و آخرین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-25 May 15, 2013 07:26 AM  
اسلایدهای انگلیسی  دو فصل پایانی کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-02-25 May 15, 2013 06:43 AM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-22 May 12, 2013 02:27 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کوئیز سوم درس گرفته شد که نمرات آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-02-21 May 11, 2013 03:05 PM  
با پایان یافتن مهلت تقاضای موضوع برای مطالعه انفرادی داوطلبانه با نمره اضافی
میتوانید اسامی دانشجویان و یک مرجع در زمینه موضوع مطالعاتی که در اختیارشان قرار گرفته است را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-02-21 May 11, 2013 12:14 PM  
دومین سری نمرات انفرادی سایت های گروه های درسی در نیمه اردیبهشت ماه 92
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-02-21 May 11, 2013 12:11 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس ( در قالب سومین جلسه فوق العاده جبرانی) در زمان مقرر 19/2/92 برگزار گردید

  1392-02-18 May 08, 2013 04:58 PM  
صورت تمرین دوم درس را از بخش منابع بردارید
زمان ارائه صورت تمرین 18/2/92
آخرین مهلت تحویا پاسخ تمرین 27/2/92

  1392-02-18 May 08, 2013 12:28 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-18 May 08, 2013 12:28 PM  
دو ارائه  دانشجوئی ا ز استادیاران این ترم درس در ترمهای پیشین را برای آشنائی با نحوه انجام مطالعات انفرادی داوطلبانه اضافی و همچنین حل بخش هائی از تمرین دوم درس - که به زودی صورت آنرا دریافت خواهید کرد
در زمینه های سامانه های اطلاعات جغرافیائی و تعامل انسان و رایانه را در بخش منابع مطالعه کنید

  1392-02-15 May 05, 2013 11:37 AM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-14 May 04, 2013 02:21 PM  
کوئیز جبرانی منزل بردنی 2- برای دانشجویان غائب در کوئیز 1- یا کسانی که از نمره کوئیز 1 راضی نبوده اند
مهلت تحویل کاغذی
92/2/19
در جلسه کلاس فوق العاده جبرانی

  1392-02-12 May 02, 2013 11:44 AM  
بیست و  یکممین  جلسه درس در قالب دومین  جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار  گردید

  1392-02-09 April 29, 2013 09:39 AM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-05 April 25, 2013 01:46 PM  
نوزدهمین جلسه درس در قالب اولین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-04 April 24, 2013 09:35 AM  
محل برگزاری کلاسهای فوق العاده درس در پنجشنبه ها 5، 12 ،19 و 26 اردیبهشت در ساعات معمول کلاسهای عادی درس به تصمیم دانشکده به اطاق 102 انتقال یافت

  1392-02-04 April 24, 2013 09:32 AM  
برای حضور در جلسه فوق العاده جبرانی اول درس  در روز 5شنبه 5 اردیبهشت ساعت 9 الی 10:30 در اطاق 102 آماده شوید

  1392-02-05 April 25, 2013 01:46 PM  
هفدهمین  و هجدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-02 April 22, 2013 11:45 AM  
برنامه تا پایان ترم کلاسهای حل تمرین آموزش فصول فناوری کتاب درسی
برنامه کلاس های حل تمرین تا انتهای ترم :
چهارشنبه 4 اردیبهشت ارائه دوم فصل 5 توسط آرمان حقیقی
شنبه 7 اردیبهشت کوییز جامع فصول 1 تا 3
چهارشنبه 11 اردبهشت کوییز جامع فصول 1 تا 3( موازی شنبه)
شنبه 14 اردبهشت ارائه فصل ششم توسط مهسا لطفی
چهارشنبه 18 اردبهشت ارائه فصل ششم توسط علی یادگاری
شنبه 21 اردیبهشت کوییز جامع فصول 4 تا 6
چهارشنبه 25 اردیبهشت کوییز جامع فصول4 تا 6(موازی شنبه

  1392-02-05 April 25, 2013 01:45 PM  
برنامه تا پایان ترم کلاسهای حل تمرین آموزش فصول فناوری کتاب درسی
برنامه کلاس های حل تمرین تا انتهای ترم :
چهارشنبه 4 اردیبهشت ارائه دوم فصل 5 توسط آرمان حقیقی
شنبه 7 اردیبهشت کوییز جامع فصول 1 تا 3
چهارشنبه 11 اردبهشت کوییز جامع فص%D

  1392-01-29 April 18, 2013 11:43 AM  
یک محیط گروه ابزاری جهت دورکاری
با نام
TeamViewer
از بخش منابع بردارید

  1392-01-29 April 18, 2013 11:42 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نمرات این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-01-28 April 17, 2013 06:43 AM  
فراموش نکنید
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 29 فروردین 1392 ساعت 14
اطاق 102

  1392-01-27 April 16, 2013 04:10 PM  
گزارش شکاف و فرصت رقمی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-27 April 16, 2013 04:03 PM  
مخزن داده ای پالو و راهنمای کار با آن را  در بخش منابع بیابید

  1392-01-27 April 16, 2013 03:42 PM  
مطالبی در باره زیست چرخ اطلاعات را از طرق نشانی درج شده در بخش پیوندهای سایت ببینید

  1392-01-27 April 16, 2013 03:32 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول چهارم و پنجم  کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-27 April 16, 2013 11:33 AM  
زمان بندی جدید تمرینات درس را در بخش تمرینات ببینید

  1392-01-27 April 16, 2013 10:13 AM  
شانزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-01-27 April 16, 2013 09:26 AM  
نسخه کاغذی کتاب درسی برای دانشجویانی که با تاخیر برای تهیه آن اقدام کرده اند با تعرفه قیمتی قبلی برای چاپ مجدد به انتشارات ارسال شده است از ابتدای هفته آینده تهیه این کتاب ، که برای آزمون کتاب بسته پایان ترم حتما به آن نیاز دارید را پیگیری کنید

  1392-01-26 April 15, 2013 07:56 PM  
برنامه جدید زمان بندی اجرای درس را در بخش تقویم
Calendar
ببینید

  1392-01-24 April 13, 2013 07:02 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
برنامه کلاسهای فوق العاده جبرانی درس
با توجه به کوتاه شدن دو هفته ای ترم تحصیلی با اعلام معاونت آموزشی ، کلاسهای فوق العاده جبرانی درس اصول فناوری اطلاعات در ساعت معمولی کلاس یعنی 9 الی 10:30 صبح طی چهار جلسه در چهار پنجشنبه متوالی مورخ پنجم ، دوازدهم ، نوزدهم و بیست و ششم اردیبهشت ماه در محل اطاق 201 تشکیل خواهد شد که حضور دانشجویان در این کلاسها ضروری است. کلاسهای عادی درس طبق زمان ، محل و به روال قبلی تا پایان اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. زمان جدید آزمون پایان ترم درس با اعلام آموزش هشتم خرداد ماه خواهد بود.

  1392-01-21 April 10, 2013 09:40 AM  
پانزدهمین جلسه درس  دیروز سه شنبه 20 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-19 April 08, 2013 03:23 PM  
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 29 فروردین 1392 ساعت 14
اطاق 102

  1392-01-19 April 08, 2013 03:19 PM  
چهاردهمین جلسه درس ( اولین جلسه  در سال جدید )  دیروز یکشنبه 18 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-17 April 06, 2013 01:07 PM  
ضوابط نمره دهی تمرینات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-01-17 April 06, 2013 12:33 PM  
به درخواست دانشجویان
آخرین مهلت تحویل اولیه پاسخ  تنها بخش های گروهی تمرین اول  با رایا نامه
تا تاریخ
92/1 /21
تمدید گردید

  1392-01-14 April 03, 2013 01:33 PM  
اولین سری نمرات انفرادی سایت های گروه های درسی در پایان اسفندماه 91
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-01-10 March 30, 2013 06:30 AM  
سال نو میارک
آخرین مهلت تحویل نهائی پاسخ تمرین  اول با رایا نامه
92/1/28
برای کسانی که پاسخ نصف سوالات را در تحویل اولیه ارسال کرده باشند

  1391-12-27 March 17, 2013 02:46 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول دوم و سوم  کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-12-27 March 17, 2013 02:44 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه درس در سال جاری  امروز  یکشنبه 27 اسفندماه  برگزار گردید

  1391-12-26 March 16, 2013 01:50 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه درس در سال جاری فردا یکشنبه 27 اسفندماه برگزار خواهد شد

  1391-12-22 March 12, 2013 09:36 PM  
نمرات کوئیز اول درس در بخش نمرات
Grades
اعلام گردید

  1391-12-22 March 12, 2013 11:46 AM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر با حضور اکثریت دانشجویان علاقمند برگزار گردید
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد
دانشجویان حاضر در جلسه امروز میتوانند طی امروز ، فردا و پس فردا با مراجعه به طبقه همکف دانشکده در محل نمایشگاه کنفرانس هجدهم سالانه انجمن کامپیوتر ایران حاضر شده و با دیدن ارائه نمایشی  , سامانه اطلاعاتی رایانه ای شهرداری تهران از جمله سامانه اطلاعات جغرافیائی این سازمان ، ضمن، مصاحبه با مسئولان غرفه، مطالعه اسناد مربوطه  به ارائه یک تحلیل شخصی از کیفیت و کاربرد های عملی این سامانه ها در شهر تهران بپردازند و سپس به تهیه یک ارائه نمایشی در این زمینه اقدام کنند . تا نتایج را بتوانند به عنوان یک کار اختیاری داوطلبانه پس از گرفتن تایید مدرس با رایانامه ، تحویل دهند و  نمره اضافی بگیرند

  1391-12-21 March 11, 2013 05:17 PM  
تخصیص استادیاران به گروه های درسی دانشجوئی به ترتیب زیر انجام گرفت
آقای یادگاری  استادیار گروه فارا
آقای آقا میر استادیار گروه مافا
آقای حقیقی استادیار گروه ارفا
خانم منتظری استادیار گروه رفا
خانم خجسته استادیار گروه گفتا
آقای صادقی استادیار گروه نوین فا
آقای طاهری استادیار گروه فرش
خانم لطفی دستیار کوئیزها و مطالعات انفرادی اضافی
آقای جعفر زاده سرگروه استادیاران و مسئول کلاسهای حل تمرین

  1391-12-21 March 11, 2013 04:38 PM  
صورت تمرین اول درس در بخش تمرینات قرار گرفت
اصول فا
بر مبنای مطالب کلاس درس و سایت درسی
و فصول 1 تا 3 کتاب درسی
زمان ارائه صورت تمرین
91/12/21
آخرین مهلت تحویل اولیه پاسخ تمرین با رایا نامه
92/1 /17

  1391-12-20 March 10, 2013 12:43 PM  
اگر آدرس گروه دانشجوئی فرش را در سایت گروه خود قرار داده اید این نشانی را به نشانی زیر تغییر دهید
http://fanavaranerayaneshesharif.blog.ir/

  1391-12-20 March 10, 2013 12:39 PM  
اطلاعیه مهم
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد
جلسه ماقبل پایانی درس در روز سه شنبه 22 اسفند حتما برگزار خواهد شد و چنانچه اطاق 202 اشغال باشد ، اطاق 204 به این منظور به عنوان جایگزین رزرو شده است

  1391-12-27 March 17, 2013 02:45 PM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-20 March 10, 2013 04:25 AM  
برای انجام تمرین اول درس آماده شوید
به همین منظور با مراجعه  به بخش پیوندها و از طریق نشانی درج شده در آن ضمیمه  این تمرین را شامل پنج مقاله فارسی در زمینه های
شاخص ها و رده بندیهای فا
آمادگی الکترونیکی و شکاف رقمی را به دقت مطالعه کنید

  1391-12-15 March 05, 2013 03:07 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-15 March 05, 2013 11:21 AM  
اطلاعیه مهم
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد
جلسه ماقبل پایانی درس در روز سه شنبه 22 اسفند حتما برگزار خواهد شد و چنانچه اطاق 202 اشغال باشد ، اطاق 204 به این منظور به عنوان جایگزین رزرو شده است

  1391-12-14 March 04, 2013 03:08 PM  
جهت دریافت و پاسخ دهی تمرین اول درس آماده شوید
فصل اول کتاب درسی به شکل کاغذی را بخوانید
فصل اول کتاب کمک درسی را در گونه الکترونیکی  به انگلیسی یا در ترجمه فارسی به دقت بخوانید
اسلایدهای سه فصل سواد رایانه ای که در کلاسهای تمرین آن شرکت می کنید و ضمیمه کتاب است را در بخش منابع بخوانید

  1391-12-14 March 04, 2013 12:27 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل اول کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-12-13 March 03, 2013 03:18 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و اولین کوئیز تصادفی درس در این جلسه گرفته شد که نمرات آن به زودی اعلام خواهد شد

  1391-12-11 March 01, 2013 09:35 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروهی و نمره فردی ادواری دانشجویان
را در بخش منابع مطالعه و با بهبود های لازم و رفع نقائص و افزودن موارد واجد نمره
سایت را آماده گرفتن نمره مطلوب در پایان اسفندماه نمائید

  1391-12-09 February 27, 2013 08:02 PM  
با مراجعه به بخش منابع
ببینید
PAP
کیست

  1391-12-09 February 27, 2013 08:00 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:59 PM  
هفتمین و آخرین  گروه دانشجوئی درس با نام ارفا
با حضور دانشجویان
حشمتی ، عباسی زاده ، موسوی ، ابریشمی و کیائیان
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-07 February 25, 2013 08:04 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
با سلسله مراتب و نحوه دسترسی به اینترنت آشنا شوید

  1391-12-07 February 25, 2013 09:26 AM  
ششمین گروه دانشجوئی درس با نام  رافا
با حضور دانشجویان
جعفری
راستی
گلگونی
نادری
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-07 February 25, 2013 08:52 AM  
پنجمین گروه دانشجوئی درس با نام  مافا
با حضور دانشجویان
کریمی
محمد نژاد
حکمتیان
فلاح زاده
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-07 February 25, 2013 08:44 AM  
چهارمین گروه دانشجوئی درس با نام فارا
با حضور دانشجویان
فهیمی فر
مروت جو
عزتی
سفری
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-09 February 27, 2013 08:00 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-21 March 11, 2013 05:06 PM  
سومین گروه دانشجوئی درس با نام فرش
با حضور دانشجویان
رهبر
ستوده
آل احمد
سادات حسینی
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-07 February 25, 2013 09:27 AM  
دومین گروه دانشجوئی درس با نام گفتا
با حضور دانشجویان
افشین بزرگپور : مدیر گروه
 محمد کهزادی
 گل آرا زرقامی پرست
 ریحانه آقایی
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-05 February 23, 2013 03:56 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
امروز آخرین مهلت تشکیل گروه های درسی و ایجاد سایت کار گروهی با مستندات مربوطه و اعلام نشانی سایت گروه به مدرس درس برای گرفتن تایید و رسمیت یافتن گروه است
به  این علت که تاخیر بیش از این مانع انجام به موقع و زمان بندی شده تمرینات درس است
از فردا به ازای هر روز تاخیر 25  نمره از صد امتیاز ارزیابی سایت گروه ها در اسفندماه به عنوان جریمه کسر خواهد شد که این نمره در پایان چهارشنبه صفر خواهد شد
کسانی که تا چهارشنبه تشکیل گروه خوذ را اعلام ننمایند
در گروه های اجباری به انتخاب مدرس درس به عنوان دانشمندان کم فرصت سازمان داده شده و چنانچه تا شنبه هفته آینده در این چارچوب اقدام به برپائی گروه نکنند نمرات فردی و گروهی تمرینات درس را از دست خواهند داد
سایت های گروهی تان را ترجیحا بر روی
CE
برپا نمائید

  1391-12-04 February 22, 2013 07:47 PM  
اولین گروه دانشجوئی درس با نام نوین فا
با حضور دانشجویان
پرستو سقایی
سارا فرازی
شقایق اسماعیلی
بهزاد مهرتاش
تشکیل گردید
از سایت این گروه از طریق گزینه درج شده در فهرست سایت درس میتوانید بازدید نمائید

  1391-12-02 February 20, 2013 10:49 AM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-30 February 18, 2013 01:42 PM  
اگر در جلسات ابتدائی درس غائب بوده اید
با مراجعه به بخش پیوندها و از طریق نشانی درج شده اطلاعاتی اولیه در مورد
نوربرت وینر ، کلود شانون و لوسین ژراردن
و نظرات آنها مطالعه و از طریق مطالعه گزارشی در این مجموعه تفاوت حوزه های
مهندسی نرم افزار  و رایانه و علوم رایانه و فناوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی را
اجمالا درک کنید

  1391-11-30 February 18, 2013 01:09 PM  
لطفا گروه  های خو د را بر پا ومعرفی نمئید
تا آموزش های سواد مقدماتی فا توسط استادیاران آغاز شود
قبل از آن در صورت نیاز با مراجعه به بخش پیوندها با مشاهده یک ارائه نمایشی مفصل از انشارات علوم رایانه ببینید در حال حاضر با چه میزان از این مطالب آشنا هستید
درج این اسلایدها به معنی صحه گذاشتن بر درستی ، و دقت توصیف مطالب درج شده در انها نیست

  1391-11-29 February 17, 2013 12:39 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1391-11-28 February 16, 2013 03:47 PM  
تقویم تفصیلی درس را در بخش تقویم
Calendar
میتوانید ببینید

  1391-11-28 February 16, 2013 03:22 PM  
ریز محتوا و زمان بندی ارائه صورت تمرینات و مهلت پاسخ دهی آنها را در بخش تمرینات
Assignments
مطالعه نمائید

  1391-11-28 February 16, 2013 03:06 PM  
جلسه سوم درس به علت تعطیل رسمی برگزار نگردید اما جلسه چهارم درس در زمان مقرر برگزار شد

  1391-11-25 February 13, 2013 05:00 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی چهار نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-11-25 February 13, 2013 12:57 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها به  نسخه انگلیسی و ترجمه فارسی الکترونیکی کتاب دوم درسی
میتوانید دسترسی یابید

  1391-11-24 February 12, 2013 12:39 PM  
میتوانید از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
از سایت های پیشین این درس طی شش نوبت  ارائه آن در سالهای 86 الی 90 بازدید نمائید

  1391-11-23 February 11, 2013 11:24 PM  
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن در بخش منابع اعلام گردید

  1391-11-17 February 05, 2013 04:47 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-16 February 04, 2013 11:29 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
برنامه و زمان بندی مطالب درسی پس از اخذ نظرات مشورتی دانشجویان در اوایل هفته آینده در سایت درس اعلام خواهد شد

  1391-11-14 February 02, 2013 10:17 AM  
اولین جلسه کلاس درس فردا یکشنبه 15 بهمن تشکیل خواهد شد
رمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 29 فروردین 1392 ساعت 14

  1391-11-11 January 30, 2013 09:14 AM  
محل کلاسها تعیین گردید
اطاق 202
زمان آزمون پایان ترم
ساعت 15  روز 26 خردادماه 1392

  1391-10-27 January 16, 2013 04:17 PM  
به درخوست دانشجویان وبا موافقت  و تصمیم معاونت محترم آموزشی
زمانهای کلاس درس به روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 10:30 انتقال یافت

  1391-10-20 January 09, 2013 10:16 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به صفحات اینترنتی درس اصول فناوری اطلاعات  
در ترم دوم سال تحصیلی 92-91
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.ed)

3 Units
Sunday & Tuesday 9 - 10:30
Room: 202

 This website is visited 12932 times since January 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:24