Technical Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology 92-93 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-11-19 February 08, 2014 10:57 AM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در اداره آموزش
که یک نسخه از آن هم در بخش نمرات درج گردیده است
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 4986 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-11-16 February 05, 2014 10:05 AM  
ریز نمرات درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-16 February 05, 2014 08:49 AM  
نمرات ارسالی به آموزش پس از بررسی اعتراضات به برگه های امتحانی و اعمال نمرات تغییر یافته به شرح زیر بوده است
نمره های جدید برگه آزمون پایان ترم
90100488   73.5
90100625    82.5

  1392-11-15 February 04, 2014 01:23 PM  
نمرات نهائی مقاله و اسلاید سخنرانی و
کارهای داوطلبانه اضافی دانشجویان در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-12 February 01, 2014 09:19 AM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-12 February 01, 2014 07:00 AM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی که مقاله خود را با واژه پردازی غیر از مایکروسافت ورد تحریر کرده و تحویل داده اند
حتما در جلسه امروز دیدن برگه های امتحانی یک نسخه چاپ و پرینت شده مقاله را باید تحویل دهند

  1392-11-09 January 29, 2014 05:09 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس  
شنبه 12 بهمن ماه از ساعت 13:30 الی 16:30 اطاق 401 طبقه چهارم نمرات آزمون پایان ترم درس پیش از این جلسه اعلام خواهد شد

  1392-10-26 January 16, 2014 10:48 PM  
نمرات و ریز نمرات  انفرادی سایت های گروهی دانشجوئی
در بخش نمرات اعلام شد

  1392-10-22 January 12, 2014 12:13 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا  اعلام خواهد شد

  1392-10-20 January 10, 2014 09:01 PM  
اگر تبدیل مقاله به قالب خواسته شده و واسلایدها در قالب پی.پی.تی برایتان دشوار هست در همان قالبی که آماده کرده اید هم میتوانید تحویل دهید

  1392-10-17 January 07, 2014 02:09 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب  , جزوه باز  درس  شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی گروه یک آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی یا جزوات دیگری میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه مقالات و مطالعات   داوطلبانه اضافی را قرار دهید.
در پوشه مطالعه داوطلبانه اضافی پوشه هائی برای گروه با نام گروه و برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید و نتایج مطالعات گروهی و انفرادی داوطلبانه مصوب را در قالب پرونده های پی.پی.تی  درج کنید
دانشجویانی که کار اضافی و جبرانی خود را در قالب حل تمرینات کتاب بینگهام قبلا به تصویب مدرس درس رسانده اند تمرینات حل شده را در قالب دست نویس درج شده بر صفحات پی.دی.اف چاپ شده با درج نام و شماره دانشجوئی و کاغذهای بهم دوخته شده به شکل کاغذی در ابتدای جلسه امتحان بهمراه لوح فشرده گروه تحویل دهند.
در پوشه مقالات  در پوشه های مجزا با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی هر دانشجو تمامی نسخ مقاله از پیش نویس تحویل شده در جلسه سخنرانی تا نسخه نهئی با شماره گونه در آخر نام درج نمائید
اگر بین گونه پیش نویس و نسخه نهائی نسخه های دیگری به استادیاران یا مدرس درس ارسال و پاسخ تصحیح دریافت کرده اید این پاسخها را هم در این پوشه با افزودن کلمه پاسخ در انتهای نام پرونده مقاله ارسالی درج کنید
پروندهای ارائه نمایشی اسلایدها را از گونه اولیه ارائه شده در جلسه سخنرانی تا گونه نهائی که تحویل میدهید به اضافه نسخ احتمالی دیگری که برای تصحیح به استادیاران یا مدرس درس ارسال کرده و پاسخ تصحیح دریافت کرده اید را با ضوابطی مشابه آنچه در مورد مقاله انجام دادید را در این پوشه درج کنید .  
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
هرگروه فقط و فقط یک لوح فشرده در ابتدای شروع جلسه امتحان تحویل میدهد
لوح انفرادی دریافت نمیشود
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید در  جلسه آزمون پایان ترم  است
ارسال این اطلاعات از طریق رایانانه میسر نیست
موفق باشید

  1392-10-08 December 29, 2013 11:41 AM  
مدل فرآیندی تفصیلی تولید مقاله‌ی پژوهشی با ذکر یک  مثال را که آقای قدیری استادیار ارشد درس تهیه کرده اند را در بخش منابع به دقت بخوانید و فرا بگیرید و آماده پاسخگوئی به پرسشهای آزمون پایان ترم شئوید

  1392-10-06 December 27, 2013 01:52 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-10-04 December 25, 2013 12:50 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار و
طی آن نوبت ششم و پایانی سخنرانی های دانشجوئی شامل سه سخنرانی برگزار  گردید
نمرات سخنرانی های برگزار شده در بخش نمرات اعلام  گردید

  1392-10-01 December 22, 2013 01:32 PM  
دانشجویان
هراتیان
سلطان ویس
فتاحی
کیائیان
برای کسب مجوز برای ارائه سخنرانی شفاهی در روز چهارشنبه 4 دی  تا پایان روز سه شنبه 3 دی فرصت دارند با رایانامه پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به مدرس درس ارسال و مجوز انجام سخنرانی دریافت نمایند

  1392-10-01 December 22, 2013 08:19 AM  
نمره نهائی دانشجویان  از تمرینات درس
در بخش نمرات اعلام گردید
نمره نهائی میانگین نمرات چهار کارسوقی بود که هر دانشجو در آنها بیشترین نمره خود را گرفته بود
یعنی کمترین نمره کارسوق حذف شده است
نمره نهائی هر کارسوق در صورت انجام هر دو گونه کلاسی و منزل بردنی در صورت نمره بیشتر امتحانک منزل بردنی میانگین امتحانک کلاسی و منزل بردنی برای هر کارسوق بود

  1392-09-30 December 21, 2013 10:13 PM  
نمرات امتحانک منزل بردنی کارسوق 4
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-09-30 December 21, 2013 08:21 PM  
اینترنت اشیاء : یک ارائه نمایشی دانشجوئی قابل قبول
را در بخش منابع ببینید

  1392-09-27 December 18, 2013 12:43 PM  
دوازدهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار و
طی آن سری پنجم سخنرانی های دانشجوئی شامل سه سخنرانی برگزار  گردید
نمرات سخنرانی های برگزار شده در بخش نمرات اعلام  گردید

  1392-09-26 December 17, 2013 02:18 PM  
راهنمای گزارش نویسی استاندارد را در نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-09-25 December 16, 2013 09:17 PM  
نمرات نهائی امتحانک های کارسوق 3
در بخش نمرات اعلام شد

  1392-09-25 December 16, 2013 03:58 PM  
قالب هائی از مقالات در کنفرانس های مختلف ، راهنمای مقاله نویسی در شریف و مقاله نویسی از دید بینگهام
در نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-10-03 December 24, 2013 02:33 PM  
کتاب الکترونیکی مهارتهای دانشجوئی خانم بینگهام
و کتاب الکترونیکی نوشتن در زمانه رقمی
را برای مطالعه شخصی و به شکل اختیاری از نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بردارید

  1392-09-25 December 16, 2013 03:32 PM  
دانشجویان
تائب
نجات بخش
مطیعی
برای کسب مجوز برای ارائه سخنرانی شفاهی در روز چهارشنبه 27 آذر  تا پایان روز سه شنبه 26 آذر فرصت دارند با رایانامه پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به مدرس درس ارسال و مجوز انجام سخنرانی دریافت نمایند

  1392-09-25 December 16, 2013 06:40 AM  
نمرات نهائی امتحانک و کارسوق دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-09-24 December 15, 2013 07:37 PM  
نمرات و ریز نمرات و الگوی تصحیح امتحانک 5 کلاسی کارسوق  5
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-09-24 December 15, 2013 07:14 AM  
الگوی تصحیح و نمرات و ریز نمرات امتحانک منزل بردنی سوم درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-09-20 December 11, 2013 01:21 PM  
یازدهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار و
ارزشیابس درس انجام و
طی آن سری چهارم سخنرانی های دانشجوئی شامل سه سخنرانی برگزار  گردید
نمرات سخنرانی های برگزار شده در بخش نمرات اعلام  گردید

  1392-09-20 December 11, 2013 07:20 AM  
مروری بر مقاله نویسی به همراه یک مقاله نمونه را در بخش منابع بخوانید

  1392-09-25 December 16, 2013 03:32 PM  
دانشجویان
رازقی
علیپور فرد
جلال منش
برای کسب مجوز برای ارائه سخنرانی شفاهی در روز چهارشنبه 20 آذر  تا پایان روز سه شنبه 19 آذر فرصت دارند با رایانامه پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به مدرس درس ارسال و مجوز انجام سخنرانی دریافت نمایند

  1392-09-13 December 04, 2013 02:11 PM  
دهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار و طی آن سری سوم سخنرانی های دانشجوئی شامل دو سخنرانی انجام  گردید
نمرات سخنرانی های برگزار شده در بخش نمرات اعلام  گردید
نمرات داده شده نمره مدرس است مگر میانگین نمره داده شده توسط دانشجویان ز نمره داده شده توسط مدرس درس بیشتر باشد که در اینصورت  نمره دانشجو میانگین نمره داده شده توسط مدرس درس و میانگین نمره داده شده توسط دانشجویان خواهد بود

  1392-09-12 December 03, 2013 01:26 PM  
مروری بر پایان نامه نویسی را در بخش منابع بخوانید

  1392-09-19 December 10, 2013 09:42 AM  
دانشجویان
بهارلو
حیدر شناس
چوپان
برای کسب مجوز برای ارائه سخنرانی شفاهی در روز چهارشنبه 13 آذر تا پایان روز سه شنبه 12 آذر فرصت دارند با رایانامه پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به مدرس درس ارسال و مجوز انجام سخنرانی دریافت نمایند

  1392-09-13 December 04, 2013 01:06 PM  
نهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار و طی آن سری دوم سخنرانی های دانشجوئی شامل دو سخنرانی انجام  گردید
نمرات سخنرانی های برگزار شده در بخش نمرات اعلام گردیده است

  1392-09-13 December 04, 2013 02:03 PM  
دانشجویان
تائب
جعفری نجف آبادی
حجازی جوشقانی
برای کسب مجوز برای ارائه سخنرانی شفاهی در روز چهارشنبه 6 آبان تا پایان روز سه شنبه 5 آبان فرصت دارند با رایانامه پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به مدرس درس ارسال و مجوز انجام سخنرانی دریافت نمایند
چنانچه دانشجویان در موضوعاتی غیر از آنچه در آخرین امتحانک اعلام نهائی کرده اند سخنرانی نمایند از نمره سخنرانی ده  درصد به عنوان جریمه کسر خواهد شد
سخنرانی های این هفته در نیمه اول کلاس برگزار و از ساعت 13آغاز خواهد شد
لطفا قبل از ساعت 13 در کلاسرس حاضر باشید

  1392-08-29 November 20, 2013 01:59 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با چکیده نویسی و مفاهیم آن آشناشوید

  1392-08-29 November 20, 2013 01:35 PM  
هشتمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار و طی آن سری اول سخنرانی های دانشجوئی شامل سه سخنرانی انجام  گردید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:27 PM  
مراقب باشیم در کار دانشگاهی مقید به رعایت اخلاق علمی هستیم
نظرات دکتر بازرگان در این زمینه را در بخش منابع هشدار تلقی کنیم

  1392-08-27 November 18, 2013 01:18 PM  
راهنما و نحوه ساختن اسلایدهای مناسب ارائه های علمی و فنی
را میتوانید در بخش منابع بخوانید

  1392-08-27 November 18, 2013 12:55 PM  
نمونه  یک مقاله دانشجوئی و اسلایدهای مربوطه را در بخش منابع ببینید و از مشخصات آن ها در نوشتن پیش نویس مقاله و اسلایدهای سخنرانی خود بهره بگیرید

  1392-08-27 November 18, 2013 12:33 PM  
برگه و معیارهای ارزیابی سخنرانی های دانشجوئی درس
را در بخش منابع بخوانید و خود را برای ارائه سخنرانی شفاهی آماده کنید

  1392-08-26 November 17, 2013 01:24 PM  
دانشجویان
عباسی زاده
هاشمی نژاد
کمائی
برای کسب مجوز برای ارائه سخنرانی شفاهی در روز چهارشنبه 29 آبان تا پایان روز سه شنبه 28 آبان فرصت دارند با رایانامه پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به مدرس درس ارسال نمایند

  1392-08-16 November 07, 2013 02:38 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-15 November 06, 2013 02:33 PM  
هفتمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1392-08-14 November 05, 2013 01:45 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
مطلبی در مورد نامه نگاری اداری
مقاله ای در مورد زبان بدن
 یک سخنرانی نمایشی یک نفره (تاک شو)
و ارائه ای نمایشی در مورد یک کارگاه ارائه شفاهی
را
میتوانید ببینید

  1392-08-12 November 03, 2013 03:01 PM  
دیدگاه
ضرورت های فارسی گوئی ، فارسی نویسی و فارسی خوانی در حوزه فناوری اطلاعات
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-21 November 12, 2013 08:38 PM  
با عدم اعلام تشکیل گروه برای کار اضافی داوطلبانه دانشجویان زیر تنها به انجام کارهای درسی کفایت کرده اند
رازقی ، شاهینی ، نجات بخش ، هراتیان و کیائیان

  1392-08-10 November 01, 2013 07:28 PM  
چهارمین
گروه دانشجوئی داوطلب کار اضافی گروهی
با عضویت
آقایان علی چوپان، حسین حجازی، عطا فتاحی
با نام کلک تشکیل گردید
وب نبشته های این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات صفحه اول سایت درس میتوانید ببینید و از فعالیتهای تکوینی تحقبقات گروه مطلع شوید

  1392-08-08 October 30, 2013 07:12 PM  
سومین
گروه دانشجوئی داوطلب کار اضافی گروهی مشام
با عضویت
نوید جلال منش ،  محمد مطیعی و سپهر تائب
تشکیل گردید
وب نبشته های این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات صفحه اول سایت درس میتوانید ببینید و از فعالیتهای تکوینی تحقبقات گروه مطلع شوید

  1392-08-08 October 30, 2013 01:19 PM  
ششمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید
وطی آن پنجمین کارسوق درس برگزار و امتحانک مربوطه گرفته شد

  1392-08-07 October 29, 2013 09:37 PM  
نمرات و ریز نمرات و الگوی تصحیح امتحانک 4 کلاسی کارسوق 4
را در بخش نمرات ببینید

  1392-08-06 October 28, 2013 03:30 PM  
فصلی از یک کتاب از دکتر رضا منصوری استاد ارجمند دانشکده فیزیک دانشگاه
در مورد ضرورت فارسی نویسی علمی
برای گروه های داوطلبی که در زمینه کار اداوطلبانه با نمره اضافی کار میکنند
این مطالب را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-08-07 October 29, 2013 04:18 AM  
وبینار یا وبایش زبان علم برگزار و تمام شد
و متاسفانه از دانشجویان و استادیاران تنها یکنفر در آن شرکت کرد
وبیناری به لحاظ محتوا بسیار عالی
به هر حال اسلایدهای این وبینار را در بخش منابع میتوانید ببینید
و اگر فرصت کردید آنرا به شکل غیر برخط در وبگاه
www.iwebinar.ir
ببینید
این کار به عنوان فعالیت جبرانی کار داوطلبانه با نمره اضافی  دیدن وبینار که میتوانستید انجام دهید تلقی میشود

  1392-08-03 October 25, 2013 01:39 PM  
نمره امتحانک منزل بردنی اول درس و نمره نهائی امتحانک های کارسوق اول درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-08-03 October 25, 2013 01:15 PM  
وبینارها از انواع سمینارهای شبکه ای هستند
یادداشت وبینار چیست را در بخش منابع سایت درس مطالعه کنید و با این گونه از گردهمائی های علمی اینترنتی آشنا شوید
انجمن انفورماتیک ایران به عنوان اولین و قدیمی ترین انجمن علمی مردم نهاد با سابقه 34 ساله از پیشگامان ارائه وبینارهای اینترنتی در ایران است
در یادداشتی که در بخش منابع سایت درس درج شده با مشخصات یکی از آخرین وبینارهای این انجمن با موضوع زبان علم که در روز دوشنبه شش آبان از ساعت 16:30 الی 18 در وبگاه این انجمن
به نشانی
www.isi.org.ir
برگزار خواهد شد میتوانید آشنا شوید
اگر علاقمند هستید در ایت وبینار شرکت کنید و  گزارش آن را در دوصفحه تحویل داده و نمره اضافه برای این کار داوطلبانه بگیرید در این گزارش با ذکر مشخصات نرم افزارهائی که امکان برگزار یوبینار را فراهم می کنند میتوانید بر دانش خود هم بیفزائید
از امکانی که با مذاکره با مدیران انجمن برای ثبت نام رایگان شما فراهم شده میتوانید استفاده کنید
در اینصورت در تماسس تلفنی با دفتر انجمن با تلفن
(3-88861421)
برای ثبت نام به مذاکرات و توافق مدرس درس با آقای مشایخ سخنران و رئیس انجمن اشاره کنید

  1392-08-01 October 23, 2013 01:36 PM  
گروه دانشجوئی داوطلب کار اضافی گروهی نوآوران
به عنوان دومین گروه دانشجوئی درس با عضویت
فرشید سلطان ویس
ابوذر کمایی
سپهر عباسی زاده
روزبه هاشمی نژاد
آغاز بکار کرد
وب نبشته های این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات صفحه اول سایت درس میتوانید ببینید و از فعالیتهای تکوینی تحقبقات گروه مطلع شوید

  1392-08-08 October 30, 2013 01:19 PM  
پنجمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید
وطی آن چهارمین کارسوق درس برگزار و امتحانک مربوطه گرفته شد

  1392-07-30 October 22, 2013 02:09 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-07-30 October 22, 2013 02:09 PM  
نمرات بخش اول امتحانک دوم درس (60 نمره) در بخش نمرات درس اعلام گردید
نمره نهائی این امتحانک پس از تصحیح پرونده صوتی سخنرانی و متن استخراجی آن (با 40 نمره ) به زودی اعلام خواهد شد
برای سخنرانی شفاهی برگزار شده و سخنران داوطلب مربوط این امتیاز از هم اکنون منظور شده است

  1392-08-11 November 02, 2013 12:07 PM  
گروه کاف، متشکل از مهسا بهارلو، فروغ جعفری و آذین حیدرشناس و نازنین علیپور به عنوان اولین گروه اوطلب کار اضافی درسی تشکیل گردید
  از سایت این  گروه  میتوانید از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات صفحه اصلی سایت درس بازدید نمایید و روند تکوینی مطالعات آنها را مشاهده نمائید

  1392-07-24 October 16, 2013 10:23 AM  
دانشجویانی که تا کنون به عضویت گروه مباحثه استادیاران و دانشجویان درس در نیامده اند
در اسرع وقت به این کار اقدام کنند

  1392-07-23 October 15, 2013 01:24 PM  
اطلاعیه مهم
آزمون میان ترم درس از ساعت 8 الی 10
روز پنجشنبه 16 آبان در اطاق 101
برگزار خواهد شد

  1392-07-22 October 14, 2013 08:46 PM  
مدل امتیاز دهی پرسشهای گونه حضوری - منزل بردنی امتحانک کارسوق دو
را در بخش منابع مطالعه و بر مبنای آن باقیمانده منزل بردنی این کارسوق را انجام دهید

  1392-07-20 October 12, 2013 04:18 PM  
اگر کتاب درسی آقای دکتر روحانی را تا کنون تهیه نکرده اید در اسرع وقت این کار را انجام
دهید زیرا همه مطالب این کتاب از موارد امتحانی آزمون میان ترم است
برای تسهیل در خواندن این کتاب دو مجموعه اسلاید نمایشی در مورد این کتاب را که  اساتید دیگر دانشگاه ها تهیه کرده اند را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بخوانید
و با مرور ی برخلاصه مطالب کتاب برای خواندن آن آماده شوید
توجه کنید برای آزمون پایان ترم کتاب باز درس به نسخه کاغذی کتاب آقای روحانی احتیاج دارید

  1392-07-23 October 15, 2013 01:22 PM  
بر اساس برنامه اعلام شده در ابتدای ترم در برنامه درسی
زمان ، ساعت  ، محل و گونه آزمون میان ترم درس به قرار زیر است
پنجشنبه 16 آبان ماه
ساعت 8 الی 10 صبح
اطاق 101
کتاب بسته

  1392-07-17 October 09, 2013 11:46 AM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید
وطی آن سومین کارسوق درس در  ترسیم درخت موضوعی ، عنوان گزینی و خلاصه نویسی برگزار و امتحانک مربوطه گرفته شد

  1392-07-11 October 03, 2013 02:00 PM  
زمان بندی سخنرانی های دانشجوئی بر اساس آخرین صورت دانشجویان پس از ترمیم در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-07-10 October 02, 2013 04:06 PM  
در اسرع وقت و از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس و مراجعه به گروه مباحثه استادیاران و دانشجویان درس و ارسال تقاضای عضویت به عضویت آن در آمده و از برنامه ها و راهنمائیهای استادیاران درس استفاده کنید
انجام این کار ضروری است

  1392-07-17 October 09, 2013 11:43 AM  
درمدت یکهفته ای که تا جلسه بعدی فرصت دارید در زمینه آینده رایانه در جهان که زمینه سخنرانی های دانشجوئی این ترم درس است مطالعه ای مقدماتی انجام داده و با انتخاب یک موضوع رئوس مباحثی را که قصد دارید در سخنرانی مطرح کنید استخراج نمائید و برا ی
برگزاری کارسوق سوم و امتحانک آن در جلسه آینده آماده شوید

  1392-07-10 October 02, 2013 03:58 PM  
تعاریفی از ارتباطات و مدلهای ارتباطی
و مقایسه آنها را که در بخش منابع درج شده است را بعنوان مطالب باقیمانده از درس جلسه امروز مطالعه نموده و فرا بگیرید

  1392-07-10 October 02, 2013 04:04 PM  
صورت پرسش گونه ی منزل بردنی امتحانک کارسوق دو
در بخش منابع  قرار گرفت

  1392-07-10 October 02, 2013 03:30 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید
وطی آن دومین کارسوق درس در زمینه سخنرانی داوطلبانه فی البداهه و ارزیابی آن اجرا و امتحانک مربوطه گرفته شد

  1392-07-09 October 01, 2013 09:05 PM  
مدل امتیاز دهی و صورت پرسشهای گونه منزل بردنی امتحانک کارسوق یک
را از بخش منابع بردارید

  1392-07-09 October 01, 2013 08:35 PM  
مدل امتیاز دهی ، نمرات و ریز نمرات امتحانک کلاسی کارسوق یک در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-07-07 September 29, 2013 03:18 PM  
اگر علاقمند هستید با کتابهای فارسی ساده در مورد انواع شیوه های تحقیق آشنا شوید
میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با مشخصات این کتابها آشناشوید

  1392-07-07 September 29, 2013 03:13 PM  
اگر به آموزش شیوه های تفکر جانبی علاقمند شده اید
از طریق مراجعه به نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید با برخی از این فنون آشنا شده و سپس با کتابهای دوبونو در این زمینه ها آشناشوید

  1392-07-07 September 29, 2013 03:02 PM  
اگر کماکان علاقمندید بیشتر در مورد لوگو بدانید
گزارش پروژه مدرسه لوگو را هم  در بخش میتوانید برای مطالعه شخصی بخوانید

  1392-07-07 September 29, 2013 02:57 PM  
اگر به مباحث آموزش فنون نوآوری بویژه محیط آموزشی لوگو علاقمند شده اید
برای مطالعه شخصی میتوانید نسخه الکترونیکی کتاب درخشان مبدع لوگو
سیمور پاپرت و محیط های نرم افزاری لوگو و استار لوگو را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1392-07-07 September 29, 2013 01:56 PM  
زمان بندی جدید و  نهائی سخنرانی های دانشجوئی در بخش نمرات درس درج گردید

  1392-07-07 September 29, 2013 07:09 AM  
مقاله
طراحي ، نمونه سازی و بکارگیری يك محيط پژوهش الكترونيكي
را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-06 September 28, 2013 01:29 PM  
از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس
به گروه استادیاران درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی
بپیوندید -با ارسال درخواست عضویت - پس از تایید عضویت شما  میتوانید ضمن اطلاع از جلسات و کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال  ، پرسشهای خود را با استادیاران طرح و پاسخ دریافت دارید

  1392-07-06 September 28, 2013 01:10 PM  
استادیاران درس به شرح انتخاب و نشانی رایانامه تماس آنها در سایت درس درج گردید
خانم زهرا نادری
آقایان مهرداد قدیری
میلاد عسگری
و رامتین رسولی

  1392-07-07 September 29, 2013 03:19 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید
وطی آن اولین کارسوق درس اجرا و امتحانک مربوطه گرفته شد

  1392-07-03 September 25, 2013 12:38 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر و بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-06-25 September 16, 2013 12:13 PM  
بخش نمرات
Grades
درس راه اندازی شد
و در این محل  روز سخنرانی هر دانشجو و نوبت ارائه او در این جلسه اعلام گردید
مدت زمان هر سخنرانی 15 دقیقه  به اضافه پنج دقیقه زمان برای پاسخ دهی به دو پرسش است
در سخنرانی خود از اسلایدهای نمایشی رایانه ای استفاده نمائید
زمینه موضوعی سخنرانیها آینده رایانه در جهان است
هر دانشجو موظف است  :
1- تا دو هفته مانده به آزمون میان ترم با ارسال رایانامه به استادیار ارشد درس و ارسال درخت موضوعی مطالعه خود (در زمینه آینده رایانه در
جهان)  و عنوان پیشنهادی سخنرانی خود ، تایید دریافت دارد
2- سپس تا یک هفته مانده به آزمون میان ترم باید سناریو زمان بندی شده سخنرانی خود را به با ارسال از طریق رایانامه به استادیار ارشد درس به تایید برساند
3- پیش نویس مقاله سخنرانی خود را به شکل دست نویس در جلسه پایانی کلاس درس تحویل دهد
4- حداکثر یک هفته بعد مقاله تصحح شده توسط استادیاران را به همراه الگوی تصحیح دریافت دارد.
5- دانشجو تا روز آزمون پایان ترم و جلسه امتحان فرصت دارد نسخه نهائی و تصحیح شده مقاله خود را تحویل دهد و نمره دریافت دارد

  1392-06-25 September 16, 2013 11:57 AM  
جنبه های مهارتی درس
شش کارسوق یا کارگاه موضوعی درس که در جلسات قبل از آزمون میان ترم در کلاس درس
طبق زمان بندی اعلام شده اجرا خواهد شد
به یک امتحانک در پایان کلاس درس منجر میشود که برگه های تصحیح شده این امتحانک در جلسه بعد به دانشجویان عودت خواهد شد دانشجویانی که در هر کار سوق شرکت کرده اند پس از دریافت برگه های امتحانک تصحیح شده میتوانند از بخش تمرینات سایت صورت تمرین منزل بردنی هر کارسوق و مدل تصحیح کردن امتحانک آنرا برداشته و ظرف یکهفته این تمرین را به شکل دست نوشته انجام و تحویل دهند
نمره هر کارسوق میانگین نمره امتحانک کارسوق و تمرین منزل بردنی آن خواهد بود
و از شش نمره نهائی  کارسوق  ها ، تنها نمره  چهار کارسوق که بیش از بقیه بوده برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد

  1392-06-25 September 16, 2013 10:40 AM  
بخش ارائه صورت و زمان بندی  پاسخ دهی به تمرینات در گزینه
Assignments
راه اندازی شد و در آن
زمان بندی ارائه صورت  تمرینات  منزل بردنی دست نویس کارسوق ها  برای کسانی که در این کارسوق ها شرکت کرده اند
درج گردید

  1392-06-25 September 16, 2013 10:35 AM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
میتوانید سایت های اجرای این درس در یازده نوبت پیشین طی  ده سال گذشته  را ببینید

  1392-06-25 September 16, 2013 09:15 AM  
تقویم اجرای درس بر اساس زمان جلسات و مطالب مطروحه در بخش
Calendar
درج  گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 03:25 PM  
مراجع و مدل ارزیابی درس در محتوای درس
Syllabus
درج گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 03:20 PM  
گروه مباحثه درس راه اندازی شد
Discission Area

  1392-06-23 September 14, 2013 02:51 PM  
ریز برنامه درسی  در بخش منابع  شد

  1392-06-23 September 14, 2013 07:09 AM  
برنامه زمان بندی جلسات درسی در بخش منابع اعلام گردید
ریز برنامه درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-06-19 September 10, 2013 04:05 PM  
به وبگاه درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در ترم اول 93-92خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز چهارشنبه 27 شهریور برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

2 Units
Wednesday 13-15
Room: 202

 This website is visited 9021 times since September 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:26