Fundamentals of Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology 92-93 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-11-19 February 08, 2014 11:05 AM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس اصول فناوری اطلاعات در اداره آموزش
که یک نسخه از آن هم در بخش نمرات درج گردیده است
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 5189 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-11-16 February 05, 2014 10:11 AM  
ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-17 February 06, 2014 09:40 PM  
نمرات
سایت گروهی
امتحانک فصل اینترنت از فصول پیوست فناوری کتاب درسی
امتحانک نهائی فصول فناوری
نمره نهائی آزمون این فصول
امتحانک پنجم درس
و ریز نمرات تمرینهای دوم و سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات ارسالی به آموزش پس از بررسی اعتراضات به برگه های امتحانی و اعمال نمرات تغییر یافته به شرح زیر بوده است
نمره   جدید برگه آزمون میان  ترم
89103584    46.5

  1392-11-09 January 29, 2014 05:14 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-09 January 29, 2014 05:11 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس  
شنبه 12 بهمن ماه از ساعت 13:30 الی 16:30 اطاق 401 طبقه چهارم نمرات آزمون پایان ترم درس پیش از این جلسه اعلام خواهد شد

  1392-10-22 January 12, 2014 12:15 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-10-17 January 07, 2014 01:41 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب  , جزوه باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی یا جزوات دیگری میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه تمرینات  و مطالعات   داوطلبانه اضافی را قرار دهید.
در پوشه مطالعه داوطلبانه اضافی پوشه هائی برای گروه با نام گروه و برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید و نتایج مطالعات گروهی و انفرادی داوطلبانه مصوب را در قالب پرونده های پی.پی.تی  درج کنید.
در پوشه تمرینات  در پوشه های مجزا با نام شماره هر تمرین دو پوشه بخش گروهی و بخش انفرادی را درج کنید.
در پوشه های بخش گروهی هر تمرین   پرونده های تحویل  بخش های گروهی این  تمرین را قرار دهید. در نام  این پرونده ها   نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر  شماره پرسش تمرین درج کنید.  .
در پوشه های فردی هر فرد در هر تمرین نیز  جوابهای ارسالی او برای بخش های انفرادی هر تمرین را با  پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر   شماره پرسش تمرین  درج کنید .  
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
هرگروه فقط و فقط یک لوح فشرده در ابتدای شروع جلسه امتحان تحویل میدهد
لوح انفرادی دریافت نمیشود
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید در  جلسه آزمون پایان ترم  است
ارسال این اطلاعات از طریق رایانانه میسر نیست
موفق باشید

  1392-10-08 December 29, 2013 11:49 AM  
اطلاعیه مهم
در پاسخگوئی به پرسش های  تحلیلی آزمون پایان ترم مراقب باشید
اعلام نظر شخص و سلیقه ای شما به علت کم تجربگی پذیرفتنی نیست
بلکه با ارجاع مستقیم و بیان ارقام و اعداد باید پاسخ را بکمک تحلیلی مستدل و موجه بیان کنید
دانشجویانی که از نمره آزمون میان ترم خود رضایت ندارند برای جبران بخشی از نمرات از دست رفته میتوانند تمرین سوم و آخر درس را کامل شامل پاسخ به همه پرسشهای اختیاری و اجباری انجام   دهند

  1392-10-08 December 29, 2013 07:21 AM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-10-06 December 27, 2013 08:37 PM  
گذر واژه پیوست های تمرین سوم
39291ti

  1392-10-03 December 24, 2013 02:28 PM  
سی امین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و کلاسهای درسی طبق تقویم آموزشی پایان یافت

  1392-10-03 December 24, 2013 07:34 AM  
اخبار زیر را در بخش منابع بخوانید
آخرین آمار اشتغال بخش رایانه
آخرین جایگاه ایران در رتبه بندی های دولت الکترونیکی
ابتکارهای دسترسی به اینترنت ارزان

  1392-10-01 December 22, 2013 01:28 PM  
بیست و نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-30 December 21, 2013 08:02 PM  
صورت تمرین سوم و پایانی درس
در بخش تمرینات قرار گرفت
آخرین مهلت تحویل پاسخ تمرین
92/10/13

  1392-09-27 December 18, 2013 01:18 PM  
چنانچه به علت کم سرعتی اینترنت قادر به برداشتن پیوست های تمرین آخر
نیستید میتوانید یک نسخه از این پیوست ها را از آقای سلطان ویس از دانشجویان در س بگیرید

  1392-09-26 December 17, 2013 01:47 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-25 December 16, 2013 03:29 PM  
پیوست های تمرین پایانی درس-3
دومجموعه مستندات در مورد
فاوا در ایران و جهان
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها بیبید و ورق بزنید

  1392-09-25 December 16, 2013 03:20 PM  
پیوست های تمرین پایانی درس-2
ارائه نمایشی
تبارشناسی فعالیتهای یادگیری الکترونیکی در ایران
را در بخش منابع ببینید

  1392-09-25 December 16, 2013 03:18 PM  
پیوست های تمرین پایانی درس-1
دو کتاب الکترونیکی بانک جهانی
در مورد آخرین آمار و اطلاعات فاوای جهان را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ورق بزنید

  1392-09-24 December 15, 2013 03:12 PM  
بیست و هفدمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1392-09-24 December 15, 2013 03:11 PM  
کتاب الکترونیکی
مجموعه قوانین و مفررات
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را
در نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-09-23 December 14, 2013 08:29 PM  
نمرات و ریز نمرات پیشنهادی استادیاران درس برای تمرین یک
را در بخش نمرات ببینید

  1392-09-23 December 14, 2013 11:10 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصل یازدهم و دوازدهم کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1392-09-22 December 13, 2013 06:19 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک چهارم درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-09-20 December 11, 2013 01:30 PM  
بیست و  پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار
و ارزشیابی درس هم انجام شد
و بیست و ششمین جلسه درس هم در زمان مقرر برگزار شد

  1392-09-12 December 03, 2013 01:16 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک پنجم درس گرفته  شد

  1392-09-11 December 02, 2013 12:52 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل دهم کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1392-09-11 December 02, 2013 12:44 PM  
نمرات امتحانک سوم درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-09-12 December 03, 2013 01:16 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار
و طی آن امتحانک چهارم درس برگزار گردید

  1392-09-05 November 26, 2013 04:14 PM  
راجع به شرکت براد در کلاس صحبت شد
سریعترین سازنده ساختمانهای پیش ساخته
دو فیلم از کارهای این شرکت را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
اگر علاقمند بودید میتوانید ببینید
اگر اطلاعات بیشتری در باره این کارها خواستید میتوانید در بخش گفتگوی سایت پیام بگذارید

  1392-09-05 November 26, 2013 02:52 PM  
7M
مدیریت
را در بخش منابع ببینید

  1392-09-05 November 26, 2013 02:41 PM  
برای مطالعه شخصی فرادرسی و به شکل اختیاری و داوطلبانه در صورت نیاز و علاقه میتوانید سه کتاب الکترونیکی زیر را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها بخوانید
1- اول همه اطلاعات
2- مدل تصمیم
3- همکاری الکترونیکی

  1392-09-05 November 26, 2013 02:18 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول هشتم و نهم کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-09-05 November 26, 2013 02:10 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-05 November 26, 2013 06:33 AM  
یک خدمت الکترونیکی همراه امدادی ایرانی
نتایج بررسی و کار داوطلبانه گروه اسپارا
را در بخش منابع ببینید

  1392-09-04 November 25, 2013 07:41 PM  
تمرین دوم : انواع سامانه های کاربردی رایانه ای فاوا - بنگاهی،ملی،بین المللی
در بخش تمرینات سایت درس قرار گرفت
زمان تحویل نهائی پاسخ  92/9/20

  1392-09-03 November 24, 2013 09:28 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-29 November 20, 2013 02:01 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-29 November 20, 2013 02:02 PM  
اگر علاقمندید که بدانید پول الکترونیکی چیست؟ و مسائل قانونی و مقرراتی آن کدامند ؟
یک یادداشت و یک مقاله فارسی در این زمینه را در بخش منابع میتوانید بیابید

  1392-08-27 November 18, 2013 02:46 PM  
مقاله
بهره‏گیری از نقشه‏های دانشی در مسیر گذار به بنگاه‏های مجازی  
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-27 November 18, 2013 02:09 PM  
یک ارائه دانشجوئی در مورد سامانه های اطلاعات جغرافیائی را در بخش منابع میتوانید ببینید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:59 PM  
ملاحظات مرکز صدور گواهینامه الکترونیکی
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:55 PM  
مستنداتی در باره پروژه ملی کارت سوخت هوشمند
در بخش منابع بخوانید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:49 PM  
مقاله تحول سواد در جامعه اطلاعاتي
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:47 PM  
خبر
ده میلیارد تومان برای زیر ساخت هوش تجاری
در ایران را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:41 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد ویزای الکترونیکی
در ایران را در بخش منابع ببینید

  1392-08-27 November 18, 2013 01:36 PM  
با مطالعه مقاله درج شده در بخش منابع با
سامان: سامانه ای مدیریار برای عرضه خدمات اطلاعاتی برپایه مطالعه راهبردی مدیریت منابع دانشی سازمان
آشنا شوید

  1392-08-26 November 17, 2013 01:35 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک  سوم درس گرفته شد

  1392-08-21 November 12, 2013 02:22 PM  
زمان تحویل نهائی تمرین اول
تحویل نوبت اولی ها تا 24 آبان
تحویل نوبت دومی ها تا 26 آبان

  1392-08-21 November 12, 2013 08:45 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-19 November 10, 2013 02:29 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل هفتم  کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-21 November 12, 2013 02:20 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-12 December 03, 2013 01:17 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-14 November 05, 2013 01:25 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-14 November 05, 2013 01:25 PM  
صورت امتحانک های اول و دوم درس
 در بخش منابع قرار گرفت

  1392-08-12 November 03, 2013 01:49 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل ششم  کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-12 November 03, 2013 01:46 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-07 October 29, 2013 02:40 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل پنجم  کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-07 October 29, 2013 02:39 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-06 October 28, 2013 03:38 PM  
برای آشنائی عملی با امکانات همکاری در رایانش شبکه ای
TEAMVIEWER گروه ابزار
درج شده در بخش منابع را میتوانید برداشته ، نصب کنید و کار با آنرا بیاموزید

  1392-08-05 October 27, 2013 03:24 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-05 October 27, 2013 02:57 PM  
برای آشنائی عملی با مخازن داده ای
میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
پالو یک گونه مفت ابزار از این نرم افزارها ، بهمراه راهنمای کار  با آن را بردارید و پس از نصب با نحوه کار عملی با آن آشنا شوید

  1392-08-04 October 26, 2013 01:27 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل چهارم  کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-07-30 October 22, 2013 02:30 PM  
پنجمین و آخرین گروه دانشجوئی داوطلب انجام کار مطالعاتی اضافی درس با نام گیفا  تشکیل گردید
 اعضای گروه :  سید محمد امین خسرو شاهی ، فرزانه آرزو و سید حمید رضا موسوی
وب نبشته های   این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس میتوانید ببینید و از نتایج تکوینی مطالعات این گروه مطلع شوید

  1392-08-15 November 06, 2013 02:34 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-07-29 October 21, 2013 05:56 PM  
صورت تمرین اول درس را از بخش تمرینات بردارید
هشت پیوست تمرین را از نشانی درج شده در بخش پیوندهای سایت درس بردارید
زمان تحویل نهائی پاسخ تمرینات 21 آبان
برای کسانی که داوطلب انجام تکوینی تمرین در دو مرحله هستند زمان تحویل نوبت اول 8 آبان است

  1392-07-28 October 20, 2013 03:56 PM  
اگر پس از مطالعات اولیه علاقه دارید موضوع مطالعه گروهی داوطلبانه اضافی خود را عوض نمائید
انتخاب یکی از موضوعات زیر را به اضافه در اختیار گذاردن یک منبع به شما پیشنهاد میکنم که با ارسال رایانامه میتواند متقاضی آن شوید
نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیائی ArcGIS
هوش تجاری
تولید اطلاعات
کیفیت اطلاعات
تضمین اطلاعات
سنجش از راه دور
مخزن داده ای  PALO

  1392-07-28 October 20, 2013 01:16 PM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1392-07-27 October 19, 2013 01:47 PM  
نمرات امتحانک دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-07-24 October 16, 2013 10:06 AM  
دانشجویانی که تاکنون به عضویت گروه مباحثه استادیاران درس با دانشجویان در نیامده اند
در اسرع وقت به این کار اقدام کنند

  1392-07-23 October 15, 2013 03:11 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل سوم کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-07-23 October 15, 2013 02:54 PM  
سه پرونده رایانه ای شامل یک ارائه نمایشی ، بخشی از یک گزارش و یک مقاله در باره مدلهای رتبه بندی فا و مدل آمادگی شبکه ای و جایگاه های ایران را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بیابید و بخوانید

  1392-07-23 October 15, 2013 01:44 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1392-07-27 October 19, 2013 01:58 PM  
اطلاعیه مهم
آزمون میان ترم درس از ساعت 16 الی 18
روز چهارشنبه 15 آبان
در اطاق  101 در طبقه اول دانشکده  
برگزار خواهد شد

  1392-07-21 October 13, 2013 01:24 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1392-07-20 October 12, 2013 09:17 PM  
با مراجعه به بخش منابع
دیجیتال‌ترین کشورهای جهان را بشناسید

  1392-07-30 October 22, 2013 02:28 PM  
دستیاران به شرح زیر بین گروه ها تقسیم شدند  

گروه فناوران -----> شقایق اسماعیلی

گروه فرفا  --------> سارا فرازی

گروه اسپارا --------> محمد کهزادی

گروه امید ---------> آرمان رهبر

گروه گیفا ---------> ریحانه آقایی

  1392-07-20 October 12, 2013 04:39 PM  
اگر از نمره پیش آزمون خود راضی نیستید
میتوانید علاوه بر شرکت در کلاسهای استادیاران
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مجموعه مفصل ارائه نمایشی سواد رایانه ای علوم رایانه را ببینید و بخوانید

  1392-07-20 October 12, 2013 03:42 PM  
نمرات پیش آزمون سواد فناوری اطلاعات مربوط به فصول
TG
ضمیمه کتاب درسی در بخش نمرات اعلام شد

  1392-07-20 October 12, 2013 03:34 PM  
نمرات کوئیز یک  درس در بخش منابع اعلام شد

  1392-07-20 October 12, 2013 03:23 PM  
اگر تاکنون  کتاب درسی را تهیه نکرده اید
لطفا در اسرع وقت برای داشتن امکان انجام تمرینات و شرکت در آزمون کتاب باز پایان ترم  درس
با مراجعه به آقای عسگری در انتشارات دانشکده نسخه پی.دی.اف کتاب اول درسی (مقدمه ای بر فناوری اطلاعات ) را تهیه و شخصا یا از طریق انتشارات نسخه کاغذی این کتاب را برای درج یادداشت های شخصی در حاشیه ان تهیه نمائید
اگر به مطالعه گسترده تر مطالب درسی داوطلبانه  و جهت دانش افزائی علاقمند هستید
کتاب کمکی و دوم درس (فا برای مدیران) در دو گونه انگلیسی و ترجمه فارسی نیز در قالب پی.دی.اف از طریق انتشارات قابل تهیه است
از فرصت باقیمانده یک هفته ای تهیه کتاب درسی استفاده کنید

  1392-07-23 October 15, 2013 01:42 PM  
زمان ، ساعت  ، محل و گونه آزمون میان ترم درس به قرار زیر است
چهارشنبه 15 آبان ماه
ساعت 16 الی 18
کتاب بسته

  1392-07-16 October 08, 2013 01:50 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک دوم  درس گرفته شد
آقای موسوی غایب این جلسه بودند

  1392-07-14 October 06, 2013 01:20 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار و طی آن اولین امتحانک درس برگزار گردید
نمرات این امتحانک به زودی اعلام می گردد

  1392-07-15 October 07, 2013 06:00 AM  
چهارمین گروه دانشجوئی داوطلب انجام کار مطالعاتی اضافی درس با نام امید  تشکیل گردید
  گروه : مهدی بلباسی ، فرشید سلطان ویس و ناصر شکاریان                              
وب نبشته های   این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس میتوانید ببینید و از نتایج تکوینی مطالعات این گروه مطلع شوید

  1392-07-10 October 02, 2013 04:19 PM  
سومین گروه دانشجوئی داوطلب انجام کار مطالعاتی اضافی درس با نام اسپارا  تشکیل گردید
اعضای گروه : رامتین رسولی ، سهیل سپاسی ، سالار اربابی ، شهریار روشن
سایت  این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس میتوانید ببینید و از نتایج تکوینی مطالعات این گروه مطلع شوید
با توجه به شش نفر باقیمانده دو گروه سه نفره داوطلب دیگر قابل تشکیل است که برای آنها میتوانید پیشنهاد دهید

  1392-07-09 October 01, 2013 02:50 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل دوم کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-07-09 October 01, 2013 01:31 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-09 October 01, 2013 08:45 AM  
برنامه کلاسهای تمرین استادیاران درس در بخش منابع اعلام گردید

  1392-07-07 September 29, 2013 02:28 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-06 September 28, 2013 03:55 PM  
بر اساس  مصوبه مستدل فرهنگستان ادب و زبان فارسی تمام استفاده های از پسوند الکترونیکی به شکل الکترونیک نادرست است
یعنی مثلا بانکداری الکترونیک غلط و درست آن بانکداری الکترونیکی است
در این زمینه یادداشتی را در بخش منابع میتوانید بخوانید

  1392-07-06 September 28, 2013 03:52 PM  
یادداشتهائی در باره پارادایم و پارادایم اطلاعاتی کریستوفر فریمن را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-06 September 28, 2013 03:51 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل اول کتاب درسی را میتوانید در بخش منابع ببینید

  1392-07-06 September 28, 2013 03:27 PM  
سیر تعاریف فا و فاوا و
سیر بن انگاره ها یا پارادایم های فا را تا فریمن در بخش منابع بخوانید

  1392-07-06 September 28, 2013 02:15 PM  
دومین گروه دانشجوئی داوطلب انجام کار مطالعاتی اضافی درس با نام فرفا ( فردای فا ) تشکیل گردید
اعضای گروه عبارتند از:غزاله صنیعی منفرد
بهاره سلمانی
فریده سلطانی نژاد
نگار ابوالحسنی
صفحات وب نبشته های این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست خمات سایت درس میتوانید ببینید و از نتایج تکوینی مطالعات این گروه مطلع شوید

  1392-07-07 September 29, 2013 11:19 AM  
از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس
به گروه مباحثه استادیاران با دانشجویان درس  اصول فناوری اطلاعات
بپیوندید -با ارسال درخواست عضویت - پس از تایید عضویت شما  میتوانید ضمن اطلاع از جلسات و کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال  ، پرسشهای خود را با استادیاران طرح و پاسخ دریافت دارید

  1392-07-06 September 28, 2013 02:02 PM  
استادیاران درس به شرح زیر انتخاب و نشانی رایانامه تماس آنها در سایت درس درج گردید
خانمها
سارا فرازی
شقایق اسماعیلی
ریحانه آقائی
آقایان
علی یادگاری
هادی ستوده
محمد کهزادی
آرمان رهبر

  1392-07-02 September 24, 2013 01:44 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-02 September 24, 2013 05:45 AM  
اطلاعیه مهم
محل و زمان امتحان اولیه سواد فا  
ساعت 12:30 کلاس 202
حضور همه دانشجویان درس  در این آزمون ضروری است

  1392-07-01 September 23, 2013 03:23 PM  
اگر مطالب کلاسی و مستندات درج شده در سایت درس برای  فراگیری شما در زمینه تفاوت ها و اشتراکات مفاهیم رشته های گوناگون مهندسی  رایانه و فناوری اطلاعات کافی نبود میتوانید مقاله مدرس درس در این زمیته با عنوان
رایانش ، فرارشته ی آینده ی گرایش های  آموزشهای دانشگاهی مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات
را در  بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-07-01 September 23, 2013 02:51 PM  
اولین گروه دانشجوئی داوطلب انجام کار مطالعاتی اضافی درس با نام فناوران تشکیل گردید
اعضای گروه عبارتند از: بنیامین نوری، میلا د عسگری، مهرداد قدیری، مهدی عظیمی
صفحات وب نبشته های این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست خمات سایت درس میتوانید ببینید و از نتایج تکوینی مطالعات این گروه مطلع شوید

  1392-07-01 September 23, 2013 12:54 PM  
با تصمیم آموزش دانشکده از فردا سه شنبه کلاسهای این درس در محل اطاق 007 در طبقه اول  دانشکده تشکیل خواهد شد

  1392-07-01 September 23, 2013 08:37 AM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-01 September 23, 2013 08:38 AM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-06-26 September 17, 2013 06:13 AM  
معرفی وینر ، شانون و ژراردن ، نظرات آنها و تفاوتهای مهندسی و علوم رایانه و فا و سامانه ای اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-06-25 September 16, 2013 03:21 PM  
بخش نمرات
Grades
درس راه اندازی
و  مشخصات دانشجوان در آن درج گردید

  1392-06-25 September 16, 2013 03:20 PM  
بخش ارائه صورت و زمان بندی  پاسخ دهی به تمرینات در گزینه
Assignments
راه اندازی شد

  1392-06-25 September 16, 2013 03:19 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
میتوانید سایت های اجرای این درس در هفت  نوبت پیشین طی   شش سال گذشته  را ببینید

  1392-06-25 September 16, 2013 03:18 PM  
تقویم اجرای درس بر اساس زمان جلسات و آزمونها ، ارائه صورت تمرینات و مهلت پاسخدهی به آنها در بخش
Calendar
درج  گردید

  1392-07-01 September 23, 2013 08:38 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 03:30 PM  
مراجع و مدل ارزیابی درس در محتوای درس
Syllabus
درج گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 03:16 PM  
گروه مباحثه درس راه اندازی شد
Discission Area

  1392-06-23 September 14, 2013 03:11 PM  
ریز برنامه درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 07:11 AM  
برنامه زمان بندی جلسات درسی در بخش منابع اعلام گردید
ریز برنامه درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-06-19 September 10, 2013 07:55 PM  
به وبگاه درس  اصول فناوری اطلاعات در ترم اول 93-92 خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 24 شهریور برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 13:30-15:00
Room: 202

 This website is visited 8607 times since September 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:26