Digital image processing 40933 
  CE Department- Sharif University of Technology fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1392-11-14 February 03, 2014 07:41 AM  
نمرات پروژه ها و نمرات اصلاح شده تمرین ها بر روی سایت قرار گرفت

  1392-11-09 January 29, 2014 02:22 PM  
************** دقت کنید و روز تحویل عوض شده است *******************

برنامه زمانبندی تحویل تمرین روزیکشنبه13 بهمن

تحویل به خانم مظفری
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
آقای میرلوحی 10-10:40
آقای حامد مقدم 10:40-11
آقای نوری قراجلر 11-11:20
خانم رهایی 11:20-11:40
آقای کواکبی 11:40-12
خانم اثنی عشری 12-12:20


تحویل به آقای خزائی
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
خانم گمار 10-10:20
خانم اختیاری 10:20-10:40
خانم بیگی 10:40-11
آقای موسوی 11-11:20
آقای ایران منش 11:20-11:40
آقای خضری نژاد 11:40-12
آقای معاذاللهی 12-12:20

*****روز شنبه 12 بهمن ************

تحویل به آقای دکتر جم زاد
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل

آقای بهرامی پور 16:30-16:45
آقای بهشتی 16:45-17
آقای قنبرپور 17-17:15

  1392-11-06 January 26, 2014 07:55 PM  
نمرات نهایی بر روی سایت قرار گرفت.

  1392-10-23 January 13, 2014 09:24 PM  
رنامه زمانبندی تحویل تمرین روز شنبه 28 دی

تحویل به خانم مظفری
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
آقای میرلوحی 10-10:20
آقای حامد مقدم 10:20-10:40
آقای نوری قراجلر 10:40-11
خانم رهایی 11-11:20
آقای کواکبی 11:20-11:40تحویل به آقای خزائی
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
خانم گمار 10-10:20
خانم اختیاری 10:20-10:40
خانم بیگی 10:40-11
آقای موسوی 11-11:20
آقای ایران منش 11:20-11:40
آقای خضری نژاد 11:40-12
آقای معاذاللهی 12-12:20


تحویل به آقای دکتر جم زاد
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل

آقای بهرامی پور 10-10:20
آقای بهشتی 10:20-10:40
آقای قنبرپور 10:40-11
خانم اثنی عشری 11-11:20

  1392-10-13 January 03, 2014 04:19 PM  
نمرات میانترم دوم بر روی سایت قرار گرفت.

  1392-10-11 January 01, 2014 05:05 PM  
تاریخ تحویل تمرین سری پنجم شنبه 28 دی در نظر گرفته شد.

  1392-10-09 December 30, 2013 02:46 PM  
نکاتی در مورد پروژه نهایی:

تاریخ تحویل پروژه 12 و 13 بهمن است و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نیست

فرض بر این است که موضوع سمینار موضوع پروژه پایانی برای پیاده سازی است. بنابراین چنانچه کسی موضوع متفاوتی را ارائه  کند نمره ای نخواهد گرفت مگر اینکه قبل از آن از طریق ایمیل با آقای دکتر جم زاد هماهنگی انجام دهد و موافقت ایشان را بگیرد.

کسانیکه ارائه سمینار خود را ارسال نکرده اند هر چه سریعتر آن را برای خانم مظفری ارسال کنند در غیر اینصورت نمره پروژه پایانی را نخواهند گرفت.

پروژه پایانی باید به همراه یک گزارش کتبی ارائه شود و این گزارش نباید ترجمه مقاله شما باشد بلکهباید برداشت و فهم شما از مقاله را در بر بگیرد.
مواردی که در این گزارش حتما باید به آن اشاره شود:

معرفی موضوع مورد بحت
توضیح روش پیاده سازی شده
نتایج حاصل از پیاده سازی
تحلیل در رابطه با نتایج دیده شود و علت آن
نتیجه گیری

گزارش باید به فارسی باشد و یک نسخه پرینت گرفته شده از آن در روز تحویل ارائه شود در غیر اینصورت نمره گزارش به شما تعلق نمیگیرد.

  1392-10-09 December 30, 2013 02:14 PM  
تمرین سری پنجم بر روی سایت قرار گرفت

  1392-09-30 December 21, 2013 01:37 PM  
برای تبدیل رادون دقت کنید اگر خطوط مورد نظر در تصویر تیره هستند باید کامپلیمنت تصویر را ابتدا محاسبه کنید بعد زاویه را  به  توسط تبدیل رادون استخراج کنید. یک نمونه از کد تبدیل رادون و نمونه خطوط در فایل به نام رادون در قسمت resources آورده شده است

  1392-09-28 December 19, 2013 03:25 PM  
برنامه زمانبندی تحویل تمرین روز شنبه 30 آذر

تحویل به خانم مظفری
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
آقای میرلوحی 12-12:20
آقای بهشتی 12:20-12:40
آقای کواکبی 12:40-13:00


تحویل به آقای خزائی
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
خانم گمار 12-12:20
آقای موسوی 12:20-12:40
آقای ایران منش 12:40-13:00
آقای خضری نژاد 13:00-13:20
آقای معاذاللهی 13:20-13:40
خانم اثنی عشری 13:40-14

تحویل روز یکشنبه 1 دی
خانم مظفری
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
آقای حامد مقدم 12:20-12:40
آقای نوری قراجلر 12:40-13:00
آقای قنبرپور 13:00-13:20
خانم رهایی 13:40-14:00
آقای بهرامی پور 14:00-14:20

آقای خزائی
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
خانم اختیاری 12:00-12:20
خانم بیگی 12:20-12:40

  1392-09-23 December 14, 2013 01:09 PM  
تحویل تمرین سری چهارم روز شنبه 30 آذر خواهد بود

  1392-09-16 December 07, 2013 05:40 PM  
تمرین سری چهارم بر روی سایت قرار گرفت.
منابع مورد نیاز این تمرین در بخش اسلایدهای درس بر روی سایت قرار گرفت.

  1392-09-13 December 04, 2013 03:00 PM  
Presentations are now available in 'Resources' section.

  1392-09-03 November 24, 2013 12:08 PM  
*****************دقت کنید تاریخ تحویل تمرین به چهارشنبه تغییر کرده است********************


برنامه زمانبندی تحویل تمرین روز چهارشنبه 6 آذر

تحویل به خانم مظفری
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
آقای میرلوحی 12-12:15
آقای حامد مقدم 12:15-12:30
آقای نوری قراجلر 12:30-12:45
آقای قنبرپور 12:45-13:00
آقای کواکبی 13:00-13:15


تحویل به آقای خزائی
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
خانم گمار 12-12:15
خانم اختیاری 12:15-12:30
خانم بیگی 12:30-12:45
آقای موسوی 12:45-13:00
آقای ایران منش 13:00-13:15
آقای خضری نژاد 13:15-13:30
آقای معاذاللهی 13:30-13:45
خانم اثنی عشری 13:45-14

تحویل به آقای دکتر جم زاد
نام و نام خانوادگی ساعت تحویل
خانم رهایی 17-17:15
آقای بهرامی پور 17:15-17:30
آقای بهشتی 17:30-17:45

  1392-08-28 November 19, 2013 08:35 AM  
نمرات میان ترم اول و تمرین ها بر روی سایت در بخش نمرات قرار گرفت

  1392-08-25 November 16, 2013 05:49 PM  
برنامه زمانبندی سمینارها تصحیح شد.

  1392-08-21 November 12, 2013 12:20 PM  
تمرین سری سوم بر روی سایت قرار گرفت . موعد تحویل 2 تا 4 آذر

  1392-08-20 November 11, 2013 01:41 PM  
برنامه زمانبندی سمینارها تصحیح شد.

  1392-08-11 November 02, 2013 06:27 AM  
بچه هایی که قرار است تمرین خود را به خانم مظفری تحویل دهند لطفا آن را امروز شنبه ایمیل کرده و در همین ساعت تعیین شده روز دوشنبه برای تحویل حضوری آن مراجعه کنند.

  1392-08-06 October 28, 2013 03:38 PM  
برنامه زمانبندی تحویل تمرین سری دوم در بخش تمرین ها قرار داده شد

  1392-08-06 October 28, 2013 01:07 PM  
امتحان میان ترم دوم از فصل 3و4 کتاب گنزالس در تاریخ 4 آذر برگزار میشود.

  1392-07-27 October 19, 2013 09:20 AM  
امتحان میتن ترم از فصل 1و2و3 کتاب گنزالز در تاریخ دوشنبه 6 آبان برگزار خواهد شد

  1392-07-27 October 19, 2013 09:19 AM  
تاریخ تحویل تمرین سری دوم شنبه 11 آبان در نظر گرفته شد.

  1392-07-23 October 15, 2013 10:20 PM  
تمرین سری دوم بر روی سایت قرار گرفت

  1392-07-20 October 12, 2013 05:54 PM  
مطالب جلسه دوم کلاس تمرین در بخش منابع بر روی سایت قرار گرفت

  1392-07-17 October 09, 2013 09:34 AM  
برنامه زمانبندی تحویل تمرین 1، در قسمت تمرین ها، بر روی سایت قرار گرفت.

  1392-07-15 October 07, 2013 03:45 PM  
تمرین سری اول در قسمت تمرین ها بر روی سایت قرار گرفت. زمان تحویل تمرین 22 ای 24 مهر خواهد بود. زمانبندی تحویل این تمرین متعاقبا اعلام می شود.

  1392-07-14 October 06, 2013 06:42 AM  
مطالب کلاس حل تمرین بر روی سایت قرار گرفت

Instructor:
Jamzad
(jamzad@sharif.edu)

3 Units
10:30-12:00 (Saturday, Monday)
Room: 402

 This website is visited 380 times since October 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:26