Theory of Computation 40455 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 2014 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1393-03-17 June 07, 2014 06:26 AM  
تمرینات سری پنجم درس نظریه محاسبات در بخش تمرینات بارگذاری شده است
مهلت تحویل روز امتحان پایان ترم

  1393-03-17 June 07, 2014 06:08 AM  
منابع امتحان پایان ترم
کتاب بولوس شامل فصول اول تا یازدهم به استثنای فصل پنج
کتاب پاپادیمیتریو فصول دو و سه
آتوماتای بوخی در حد گفته شده در کلاس

ضمنا برای درک بهتر بخش منطق مطالعه فصول پنج و شش پاپادیمیتریو اکیدا توصیه می شود

ایزدی

  1393-03-17 June 07, 2014 06:01 AM  
مقاله مربوط به سوال پژوهش در بخش منابع بارگذاری شده است
هدف پژوهش: یافتن تعریفی نظریه زبانی معادل عمل پیوند
(join)
سیستمهای گذار رکوردی
سوال پژوهش:
1- فرض کنید عمل پیوند بر روی دو آتوماتای بر رشته های باپایان که تمام حالات آنها پذیرا هستند به کار رود. زبان آتوماتای حاصل چه نسبتی با زبان دو آتوماتای اولیه دارد؟
2- سوال بالا درصورتی که لزوما تمام حالات پذیرا نباشند؟
3-  دو سووال بالا در صورتی که دو آتوماتا از نوع آتوماتای بوخی فرض شوند.

دقت کنید که در مقاله ارسالی برای شما آتوماتا فقط از نوع بوخی تعریف شده است. شما به سادگی میتوانید آن را به عنوان آتوماتای متناهی بر رشته های باپایان نیز تعریف کنید.

  1393-03-10 May 31, 2014 12:21 PM  
فایل های ارایه درس مربوط به نظریه آتوماتا بر رشته های نامتناهی به بخش منابع اضافه شده اند
ایزدی

  1393-03-03 May 24, 2014 07:55 AM  
تمرین سری چهارم مربوط به مباحث منطق در بخش تمرینات اعلام شده است
مهلت تحویل بیست و چهارم خردادماه

  1393-03-03 May 24, 2014 07:41 AM  
تمرین سری سوم نظریه محاسبه در بخش تمرینات بارگذاری شده است
تاریخ تحویل تا هفتم خرداد تمدید شد
ایزدی

  1392-12-28 March 19, 2014 06:21 AM  
فایل کتاب نظریه مجموعه ها از اندرتون در بخش منابع بارگذاری شده است

ایزدی

  1392-12-28 March 19, 2014 06:15 AM  
تمرینات سری اول و دوم در بخش تمرینات بارگذاری شده است. لطفا به تاریخ تحویل آنها که در
کلاس درس خواهد بود دقت کنید
ایزدی

  1392-12-10 March 01, 2014 11:50 AM  
فایل چهار کتاب اصلی درس در بخش منابع بارگذاری شده است
کلمه عبور با ایمیل به دانشجویان درس اطلاع داده شد

ایزدی

Instructor:
Mohammad Izadi
(izadi@sharif.edu)

3 Units
 This website is visited 2745 times since February 2014. Updated Monday 2020-09-07 09:28