Discrete Structures 40115 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring - Group 2 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1394-04-22 July 13, 2015 09:05 AM  
به همه اعتراض ها رسیدگی شده است. دیگر اعتراضی پذیرفته نمی شود.
نمره نهایی بزودی وارد سیستم ای‌دی‌یو خواهد شد. بار اول به اشتباه جمع کل  نمرات بدون نمودار رد شده بود که این اشتباه اصلاح خواهد شد.

  1394-04-16 July 07, 2015 09:00 AM  
با توجه به تمدید زمان ارسال نمرات ،  تا اواسط هفته اینده به اعتراض ها رسیدگی و  در صورت تغییر در داک نمرات این تغییرات اعمال خواهد شد.

  1394-04-13 July 04, 2015 07:26 AM  
نمرات بطور کامل در داک نمرات وارد شده است.  روز یک‌شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ می‌ةوانید برای اعتراض مراجعه کنید.
سیستم اعتراض بدین گونه است که سوال‌های که اعتراض را دارید را به ترتیب اولویت تحویل می دهید.
به همان ترتیب به اعتراض ها رسیدگی خواهد شد و به محض آنکه اعتراضی وارد نبود بقیه اعتراض ها رسیدگی نخواهد شد.
لیست اولویت خود را می‌توانید ایمیلی هم به بنده بفرستید و نیاز به حضور فیزیکی نیست.
شماره دانشجویی را حتما در ایمیل ذکر کنید. در صورت ذکر نکردن شماره دانشجویی به اعتراض رسیدگی نخواهد شد.

  1394-03-02 May 23, 2015 05:30 AM  
کوییز ششم روز یک‌شنبه سر کلاس گرفته خواهد شد.

  1394-02-27 May 17, 2015 02:56 PM  
تمرین سری ششم روی سایت قرار گرفته است. حل تمرین آن روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۲ در اتاق ۱۰۳ تشکیل خواهد شد.

  1394-02-24 May 14, 2015 08:02 AM  
برای مشاهده نمرات میان ترم اول به قسمت
links
مراجعه فرمایید.

  1394-02-20 May 10, 2015 01:32 PM  
آزمون میان ترم گروه شریف روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در اتاق‌های ۱۰۱ و ۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.

  1394-02-13 May 03, 2015 02:08 PM  
تمرین سری پنجم روی سایت درس قرار گرفته است. حل  تمرین آن روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ در اتاق ۱۰۳ تشکیل خواهد شد

  1394-02-04 April 24, 2015 06:13 AM  
کلاس حل تمرین، تمرین سری چهار روز سه شنبه 8 اردیبهشت ساعت 12:00 تا 13:30 در اتاق 103 تشکیل خواهد شد

  1394-02-04 April 24, 2015 06:10 AM  
کوییز تمرین سری سوم روز یک شنبه 6 اردیبهشت سر کلاس گرفته خواهد شد.

  1394-02-01 April 21, 2015 10:08 AM  
ةمرین سری  چهارم روی سایت درس قرار گرفته است.

  1394-01-27 April 16, 2015 05:20 AM  
زمان کوئیز سوم  به ۶ اردیبهشت تغییر پیدا کرد.

  1394-01-19 April 08, 2015 07:06 AM  
آزمون میان ترم اول (گروه شریف) روز یک‌شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۶:۳۰  در اتاق ۱۰۱ و  ۲۰۴ برگزار می‌شود.

  1394-01-12 April 01, 2015 05:05 AM  
تمرین سری سوم روی سایت درس قرار داده شده است.

  1394-01-03 March 23, 2015 02:45 PM  
راهنمایی سری دوم تمرین ها بر روی سایت قرار گرفته است. برای این سری کلاس حل تمرین تشکیل نخواهد شد.
کوییز روز سه شنبه 18 فروردین سر کلاس گرفته خواهد شد

  1393-12-24 March 15, 2015 07:44 AM  
حل تمرین سری دوم تشکیل نخواهد شد. به جای آن راهنمایی سوالات بزودی روی سایت درس قرار خواهد گرفت.

  1393-12-17 March 08, 2015 02:08 PM  
تمرین سری دوم روی سایت درس قرار گرفته است.

  1393-12-14 March 05, 2015 06:35 AM  
کوییز تمرین سری اول روی یک‌شنبه ۱۷ اسفند در پایان کلاس گرفته خواهد  شد.

  1393-12-02 February 21, 2015 06:10 AM  
زمان کوییز اول به ۱۷ اسفند تغییر پیدا کرد.

  1392-12-19 March 10, 2014 08:04 PM  
تمرین سری اول روی سایت درس قرار گرفته است.

Instructor:
Mohammad Ali Abam
(aabaam@gmail.com)

3 Units
Sunday and Tuesday(16:30-18:00)
Room: 101
 This website is visited 8116 times since February 2015. Updated Monday 2015-07-13 09:05