Discrete Structures 40-115 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring - Group 3 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1394-04-20 July 11, 2015 09:07 AM  
به منظور کسب نمره اضافی می توانید کار زیر را انجام دهید.
دو تمرینی که که نمره کوییز ان را کمتر شده‌اید را انتخاب کرده و نیمی از آن تمرین‌ها را حل کرده و تا ۲۷ تیر برای
بنده ارسال کنید. به ازای هر یک حداکثر ۷۵ از ۱۰۰ خواهید گرفت که جای نمره کوییز آن تمرین قرار خواهد گرفت.  در صورت مشاهده تخلف، نمره نهایی زیر ۱۰ رد خواهد شد.

  1394-04-16 July 07, 2015 09:00 AM  
با توجه به تمدید زمان ارسال نمرات ،  تا اواسط هفته اینده به اعتراض ها رسیدگی و  در صورت تغییر در داک نمرات این تغییرات اعمال خواهد شد.

  1394-04-13 July 04, 2015 07:43 AM  
نمرات بطور کامل در داک نمرات وارد شده است.  روز دوشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۲ می‌ةوانید برای اعتراض مراجعه کنید.
سیستم اعتراض بدین گونه است که سوال‌های که اعتراض را دارید را به ترتیب اولویت تحویل می دهید.
به همان ترتیب به اعتراض ها رسیدگی خواهد شد و به محض آنکه اعتراضی وارد نبود بقیه اعتراض ها رسیدگی نخواهد شد.
لیست اولویت خود را می‌توانید ایمیلی هم به بنده بفرستید و نیاز به حضور فیزیکی نیست.
شماره دانشجویی را حتما در ایمیل ذکر کنید. در صورت ذکر نکردن شماره دانشجویی به اعتراض رسیدگی نخواهد شد.

  1394-03-02 May 23, 2015 05:29 AM  
کوییز ششم روز یکشنبه سر کلاس گرفته خواهد شد.

  1394-03-02 May 23, 2015 05:29 AM  
نمرات میان‌ترم دوم روی سایت درس موجود است.

  1394-02-27 May 17, 2015 02:57 PM  
تمرین سری ششم روی سایت قرار گرفته است. حل تمرین آن روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۹ در اتاق پردیس ۲ تشکیل خواهد شد.

  1394-02-15 May 05, 2015 01:13 PM  
تمرین سری پنجم روی سایت درس قرار گرفته است. حل تمرین آن روز  چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۲:۳۰ تا ۱۶ در اتاق ۲۲۱ در دانشکده مکانیک ۲ واقع در کوچه گلستان تشکیل خواهد شد.

  1394-02-04 April 24, 2015 06:16 AM  
کلاس حل تمرین، تمرین سری چهارم روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ساعت 14:30 تا 16:00 در الف 15 تشکیل خواهد شد

  1394-02-04 April 24, 2015 06:14 AM  
کوییز تمرین سری سوم روز یک شنبه 6 اردیبهشت سر کلاس گرفته خواهد شد.

  1394-02-01 April 21, 2015 10:07 AM  
ةمرین سری  چهارم روی سایت درس قرار گرفته است.

  1394-01-27 April 16, 2015 05:21 AM  
زمان کوئیز سوم  به ۶ اردیبهشت تغییر پیدا کرد.

  1394-01-19 April 08, 2015 07:00 AM  
ازمون میان‌ترم اول  (گروه پردیس) روز پنج‌شنبه  ۲۷ فروردین ساعت ۹ صبح در الف ۱۸ و ۱۹ برگزار می‌شود.

  1394-01-12 April 01, 2015 05:04 AM  
تمرین سری سوم روی سایت درس قرار داده شده  است.

  1394-01-17 April 06, 2015 01:59 PM  
راهنمایی تمرین سری دوم بر روی سایت درس قرار گرفته است. برای این سری حل تمرین تشکیل نخواهد شد. کوییز روز سه شنبه 18 فروردین گرفته خواهد شد.

  1393-12-24 March 15, 2015 07:43 AM  
حل تمرین سری دوم تشکیل نخواهد شد. به جای آن راهنمایی سوالات بزودی روی سایت درس قرار خواهد گرفت.

  1393-12-17 March 08, 2015 02:07 PM  
تمرین سری دوم روی سایت درس قرار گرفته است.

  1393-12-14 March 05, 2015 06:36 AM  
کوییز تمرین سری اول روی یک‌شنبه ۱۷ اسفند در پایان کلاس گرفته خواهد  شد.

  1392-12-19 March 10, 2014 08:05 PM  
تمرین سری اول روی سایت درس قرار گرفته است.

Instructor:
Mohammad Ali Abam
(aabaam@gmail.com)

3 Units
Sunday and Tuesday(9:00-10:30)
Room: Pardis 3
 This website is visited 7009 times since February 2015. Updated Saturday 2015-07-11 09:07