Technical and Scientific Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 93-94 - Group 3 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1394-04-16 July 07, 2015 01:18 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیار ساعی این درس
برای   2316 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1394-04-13 July 04, 2015 01:11 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-13 July 04, 2015 12:52 PM  
جلسه مراجعه دانشجوئی برای دیدن برگه های امتحانی و امتحانک ها در محل و زمان از پیش اعلام شده برگزار گردید
یازده برگه رویت و به دو برگه اعتراض گردید
نتایج بازبینی برگه های اعتراضی متعاقبا اعلام خواهد شد
نمره میان ترم خانم اکرمی یک نمره
و ئنمره میان ترم آقای حمزه دو نمره افزایش یافت

  1394-04-08 June 29, 2015 10:45 AM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-07 June 28, 2015 11:58 AM  
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون های درس
سه شنبه 9 تیرماه از ساعت 14:30 الی 18:30
اطاق 401 دانشکده در طبقه چهارم

  1394-04-06 June 27, 2015 09:21 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرینات اضافی و داوطلبانه کتاب مهارتهای دانشجوئی بینگهام
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-06 June 27, 2015 01:07 PM  
نمرات تمرین منزل بردنی کارسوق چهارم در عید2-در موضوع جدید سخنرانی
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-05 June 26, 2015 08:56 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی مقالات دانشجوئی در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد

  1394-04-03 June 24, 2015 01:35 PM  
نمرات اسلایدهای سخنرانی های دانشجوئی  در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-02 June 23, 2015 10:50 AM  
نمرات کار اضافی داوطلبانه گزارش جلسه کتابخوانی آداب فا
92170308       45
92170149       30
92170621       30
92170579       28
92171518       25

  1394-03-31 June 21, 2015 07:27 AM  
نمرات آزمون میان ترم جبرانی
92170149        58
92170621        56
92170579        46
92171518        36.5

  1394-03-31 June 21, 2015 07:27 AM  
برای شرکت در جلسه آزمون پایان ترم با توجه به شرایط زیر آماده شوید
آزمون پایان ترم درس به شکل کتاب بسته در زمان مقرر برگزار خواهد شد
آخرین نسخه مقاله ویرایش شده خود را به شکل کاغذی ، چاپ شده ، منگنه شده و با درج نام و نام خانوادگی را فقط میتوانید در ابتدای جلسه امتحان تحویل دهید
آخرین نسخه ویرایش شده اسلایدهای سخنرانی خود را به شکل  پی.پی.تی را به همراه یک نسخه داک از مقاله خود - که به شکل کاغذی تحویل میدهید - را هم تا قبل از شروع امتحان فرصت دارید با رایانامه برای استاد درس ارسال کنید
 گزارش جلسه کتابخوانی برای شرکت کنندگان این جلسه به شکل انفرادی و کاغذی تنها در ابتدای جلسه امتحان  قابل تحویل است
نسخه کاغذی چاپ شده فصولی از کتاب دوم که برای شما تعیین شده است را پس از حل تمرینات آن با خودکار و پس از منگنه کردن و درج نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی باید در ابتدای جلسه امتحان تحویل دهید

  1394-03-26 June 16, 2015 09:37 AM  
آزمون جبرانی میان ترم درس با حضور دانشجویان داوطلب
مصباح پور
حنیفی یزدی
اکرمی
و عباسی
در موعود مقرر برگزار گردید

  1394-03-25 June 15, 2015 12:54 PM  
پانزدهمین جلسه ودومین جلسه از جلسات اضافی و فوق العاده درس در زمان مقرر در دو شنبه 25 خرداد ماه برگزار گردید
حاضرین جلسه
عباسی
اکرمی
حمزه
به علل زیر  ،  جلسات چهارم و پنجم اضافی که برای مرور مطالب درسی با توافق قبلی دانشجویان برای روزهای چهارشنبه 27 خرداد و شنبه 30 خرداد پیش بینی شده بوده ملغی اعلام می گردد
1- عدم آمادگی امور اداری واحد بین الملل برای برگزاری کلاسهای اضافی در محل های مناسب
2- عدم حضور اکثریت دانشجویان در جلسه دوم کلاسهای اضافی که قبلا جهت برگزاری آن توافق و اعلام آمادگی کرده بودند
یادآوری : جلسات آزمون جبرانی میان ترم  درس که فردا برگزار می شود (ساعت 9 الی 11 در اطاق 103 دانشکده) آخرین جلسه کلاس در این ترم خواهد بود
آزمون پایان ترم درس به شکل کتاب بسته در زمان مقرر برگزار خواهد شد
دانشجویانی که سخنرانی های کلاسی خود را در موعد مقرر از پیش اعلام شده در طی ترم برگزار نکردند به این ترتیب تنها باید به ارائه مقاله  و اسلایدهای ویرایش شده ( به شرط بیش از یکبار ویرایش توسط کمک استاد درس ) بسنده کنند اما جهت مساعدت  به آنها چنانچه نمره مقاله و اسلاید آنها ( که در جلسه آزمون پایان ترم ارائه می کنند )بسیار خوب باشد ( با نمره بیش از 85 از صد) نمره صفر سخنرانی آنها حذف خواهد شد
زمان تحویل گزارش جلسه کتابخوانی برای شرکت کنندگان این جلسه تا روز آزمون پایان ترم تمدید گردید
زمان تحویل تمرینات فصول کتاب دوم درس در روز آزمون پایان ترم خواهد بود

  1394-03-24 June 14, 2015 05:30 AM  
فراموش نکنید
جلسه سوم  فوق العاده و اضافی درس
در اطاق 103 دانشکده مهندسی کامپیوتر در طبقه اول برگزار و
به امتحان مجدد و جبرانی میان ترم درس
از همه کتاب درسی به شکل کتاب بسته
اختصاص دارد
و در روز سه شنبه 26 خرداد از ساعت 9 الی 11  با حضور همه دانشجویان داوطلب درس برگزار خواهد شد

  1394-03-12 June 02, 2015 08:13 PM  
تمرین اضافی اختیاری
از کتاب دوم درس
تحویل به شکل دست نویس بر روی نسخه چاپی فصول کتاب ، تحویل در جلسه امتحان پایان ترم
حنیفی :  فصول 9 و 20     -   حل مساله
فیروز بخت :  فصول  10 و 21   -    کار گروهی
عباسی : فصول   11 و 22  -   مذاکره
اکرمی  :  فصول   13 و 24   -    امتحان
مصباح  :  فصول   3و 15     -   سازمان دهی و برنامه ریزی
حمزه  :  فصول  7 و 18   -  گزارش نویسی
مهدیه : فصول  2و 14     -   شناخت توانائیها و پرورش مهارتها                  
کاشانی : فصول   5 و 16    -    گردآوری و استفاده از اطلاعات                      
کمپانی  :  فصول   12 و 23      -     غلبه بر فشارها  
         جوان  : فصول  6 و 17   -    مقاله نویسی
اشرفی  :  فصول  8 و 19   -   ارائه شفاهی

  1394-03-12 June 02, 2015 08:05 PM  
چهاردهمین جلسه و اولین جلسه از جلسات اضافی و فوق العاده درس در زمان مقرر در سه شنبه 12 خرداد ماه برگزار گردید
غایبین جلسه
جوان
کمپانی
مهدیه
کاشانی

  1394-03-25 June 15, 2015 09:11 AM  
برنامه جلسات اضافی درس
1- سه شنبه 12 خرداد
2- دوشنبه 25 خرداد
3-  سه شنبه 26 خرداد
4- چهارشنبه 27 خرداد
5- شنبه 30 خرداد
زمان جلسات
جلسه سوم ساعت 9 الی 11 برگزار خواهد شد
بقیه جلسات ساعت 14 الی 16
جلسه اول و چهارم در طبقه اول دانشکده ریاضی کیش 3 برگزار می شود
جلسه دوم و پنجم در کلاس الف 14 برگزار میشود
جلسه سوم در اطاق 103 دانشکده مهندسی کامپیوتر در طبقه اول برگزار و به امتحان مجدد و جبرانی میان ترم درس از همه کتاب درسی اختصاص دارد
سخنرانی های باقیمانده دارای مجوز  بر حسب شرایط در یکی از جلسات غیر از جلسه سوم برگزار خواهد شد

  1394-03-11 June 01, 2015 01:34 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر در چهارشنبه 6 خرداد ماه برگزار گردید

  1394-02-30 May 20, 2015 10:56 AM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر
برگزار گردید

  1394-02-27 May 17, 2015 12:31 PM  
نمرات آزمونک کلاسی کارسوق پنجم
درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-02-23 May 13, 2015 10:43 AM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر
برگزار گردید

  1394-02-23 May 13, 2015 10:43 AM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر
در روز چهارشنبه 16 اردیبهشت
برگزار گردید

  1394-02-18 May 08, 2015 07:15 AM  
نمرات تمرین منزل بردنی کارسوق چهارم در عید
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-02-13 May 03, 2015 03:46 AM  
نمرات آزمون میان  ترم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-02-23 May 13, 2015 10:40 AM  
فصول کتاب دوم درس : مهارتهای دانشجوئی رزی بینگهام را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1394-02-09 April 29, 2015 12:35 PM  
اصول گزارش نویسی را مفصل تر از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1394-02-09 April 29, 2015 12:31 PM  
درست نویسی با رایانه را در بخش منابع بخوانید

  1394-02-09 April 29, 2015 12:29 PM  
دستور خط فارسی را در بخش منابع بخوانید

  1394-02-09 April 29, 2015 12:28 PM  
تعاریف و مفاهیم گزارش نویسی را در بخش منابع بخوانید

  1394-02-09 April 29, 2015 12:24 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر
برگزار گردید
در این جلسه در قالب کارسوق پنجم درس امتحانک پنجم گرفته شد

  1394-02-02 April 22, 2015 11:00 AM  
مطالبی در مورد نامه نگاری اداری
پایان نامه نویسی تحصیلی و
مقاله نویسی را از نشانی های درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1394-02-02 April 22, 2015 10:39 AM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر
برگزار گردید

  1394-01-30 April 19, 2015 01:24 PM  
نمرات نهائی سه امتحانک و دو تمرین منزل بردنی چهار کارسوق درس به ترتیب  زیر در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات امتحانک کلاسی کارسوق یکم درس
نمرات و ریز نمرات تمرین منزل بردنی -امتحانک کلاسی تبدیلی- کارسوق دوم درس
نمرات و ریز نمرات امتحانک کلاسی کارسوق سوم درس
نمرات و ریز نمرات امتحانک چهارم کارسوق چهارم درس
نمرات و ریز نمرات تمرین منزل بردنی-عید- چهارم کارسوق چهارم درس

  1394-01-26 April 15, 2015 02:03 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک کلاسی کارسوق سوم درس
را در بخش منابع ببینید

  1394-01-26 April 15, 2015 01:04 PM  
زمان بندی ارائه سخنرانی های دانشجوئی
در بخش منابع اعلام شد
ارائه پیش نویس مقاله به شکل دست نویس در روز سخنرانی هر سخنران شرط اخذ مجوز برای ارائه سخنرانی است
سخنران بعد از ارائه تا جلسه آزمون پایان ترم درس فرصت دارد بارها بکمک دستیار درس نسخه الکترونیکی این پیش نویس را با رایانامه ارسال و تصحیح کند
نمره مقاله به نسخه نهائی ارائه شده داده خواهد شد

  1394-01-26 April 15, 2015 11:56 AM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر
برگزار گردید

  1394-01-22 April 11, 2015 01:24 PM  
نمرات امتحانک کلاسی دوم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-01-20 April 09, 2015 12:58 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-01-19 April 08, 2015 11:58 AM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر
برگزار گردید
آزمون میان ترم درس فردا در زمان و مکان از پیش اعلام شده برای دانشجویان داوطلب برگزار خواهد شد

  1394-01-18 April 07, 2015 06:36 PM  
اگر کتاب درسی آقای دکتر روحانی را تا کنون تهیه نکرده اید در اسرع وقت این کار را انجام
دهید زیرا همه مطالب این کتاب از موارد امتحانی آزمون میان ترم است
برای تسهیل در خواندن این کتاب دو مجموعه اسلاید نمایشی در مورد این کتاب را که  اساتید دیگر دانشگاه ها تهیه کرده اند را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بخوانید

  1394-01-15 April 04, 2015 10:49 AM  
زمان و محل آزمون میان ترم درس
پنجشنبه  20 فروردین ماه 1394
ساعت 9:30 الی 11:30
اطلق 101 طبقه اول دانشکده مهندسی کامپیوتر

  1394-01-09 March 29, 2015 04:22 AM  
سال نو مبارک
امروز شنبه ساعت 17:30 شیکه چهار مستند پسر اینترنت را داره پخش میکنه اگر امروز ندیدید تکرار آن را
ببینید
یکشنبه  9 فروردین ساعت  8:40 الی 10:15
پوستر فیلم در بخش منابع درج شده است

  1393-12-27 March 18, 2015 04:12 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر علیرغم حضور دانشجویان و مدرس درس به علت بسته بودن ساختمان محل برگزاری کلاس  متاسفانه امکان برگزاری نیافت
با پوزش از دانشجویان  امید است مسئولین  ساختمان پردیس پاسخگو باشند

  1393-12-23 March 14, 2015 03:52 PM  
یک مقاله دبستانی
یک مقاله دانشجوئی
و اسلایدهای ارائه این مقاله دانشجوئی را در بخش منابع ببینید

  1393-12-23 March 14, 2015 03:32 PM  
صورت تمرین منزل بردنی عید را در بخش تمرینات
Assignments
وبگاه درس
ببینید

  1393-12-23 March 14, 2015 03:31 PM  
برگه ارزیابی سخنرانی های شفاهی را در بخش منابع ببینید

  1393-12-23 March 14, 2015 03:36 PM  
برگه ارزیابی پیش نویس مقالات
و راهنمای رفع ایرادات پیش نویس مقاله
را در بخش منابع ببینید

  1393-12-20 March 11, 2015 05:34 PM  
یک خبر خوب مدل تولید محتوا برای ارائه ارتقا  یافت
مدل کامل را مجددا در بخش منابع بخوانید و برای انجام تمرین عید آماده شوید
ایرادات خود در فهم مدل را ابتدا از استادیار درس آقای محمدی فر
به نشانی رایانامه
davood_mf@hotmail.com
بپرسید

  1394-01-26 April 15, 2015 01:40 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین منزل بردنی کارسوق  سوم درس
را در بخش نمرات ببینید

  1393-12-20 March 11, 2015 01:17 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و در قالب کارسوق سوم درس  با موضوع الگو های ارزیابی سخنرانی شفاهی و مقاله علمی ،  امتحانک سوم  درس گرفته شد
و صورت تمرین منزل بردنی سوم درس به دانشجویان داده شد

  1393-12-19 March 10, 2015 07:33 PM  
در انتخاب موضوع مقاله و سخنرانی خود بر اساس اطلاعات درج شده در وبگاه درس عجله کنید زیرا زمان برای انجان تمرین منزل بردنی دوم   مربوط به کارسوق دوم درس که در موضوع تایید شده شماست زمان از دست می دهید
مقدمتا مدل تولید محتوای پژوهشی ک زمینه تمرین مزبور است را در بخش منابع بخوانید

  1393-12-17 March 08, 2015 08:57 PM  
اطلاعیه مهم
قبل از پیشنهاد سه موضوع در زمینه آموزش الکترونیکی و کسب تایید از سوی مدرس  درس
سری به اطاق گفتگو بزنید و از موضوعات مصوب مطلع شوید
Discussion Area

  1393-12-16 March 07, 2015 09:59 PM  
نمرات امتحانک کلاسی کارسوق یکم درس
در بخش نمرات
Grades
وبگاه درس اعلام شد

  1393-12-15 March 06, 2015 10:03 PM  
منابع بیشتری برای انتخااب موضوع در آموزش الکترونیکی
را در بخش منابع در صورت نیاز ببینید و بخوانید

  1393-12-15 March 06, 2015 09:53 PM  
منابعی برای انتخااب موضوع در آموزش الکترونیکی
را در بخش منابع در صورت نیاز ببینید و بخوانید

  1393-12-15 March 06, 2015 07:35 PM  
متن نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه در مورد زمان پایان کلاسهای درس در سال جاری
به نام خدا
12 اسفند 1393
اطلاعیه
با توجه به سؤال مکرر دانشجویان در خصوص وضعیت تشکیل کلاس‏ها در هفته پایانی سال جاری، به اطلاع می‏رساند که بر اساس برنامه‏ی مصوب در شورای آموزش و هیأت رییسه دانشگاه، کلیه کلاس‏ها تا روز چهارشنبه مورخ 27 اسفندماه برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که معاون محترم دانشجویی دانشگاه اعلام کرده است که خوابگاه‏ها نیز تا روز 27 اسفندماه فعال خواهد بود.
همچنین، انشاءالله همچون سنوات گذشته، مطابق برنامه نیم‏سال دوم، تمامی کلاس‏ها از اول صبح شنبه مورخه 15/01/94 با نشاط و نظم همیشگی ادامه خواهد یافت.
سیدقاسم میرعمادی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  1393-12-15 March 06, 2015 07:25 PM  
گروه مباحثه درس در پیازا راه اندازی شد

  1393-12-15 March 06, 2015 03:05 PM  
با سپاس از زحمات نماینده  دانشجویان

زمینه دوم پیشنهادی دانشجویان با عنوان مناسب سازی شده

آموزش الکترونیکی

e-Learning

انتخاب   گردید
دانشجویان در این زمینه سه موضوع را با اولویت به مدرس  درس با رایانامه به نشانی
abtahi@sharif.edu
ارسال نمایند و تایید موضوع دریافت نمایند

  1393-12-13 March 04, 2015 04:46 PM  
نماینده دانشجویان لطفا در اسرع وقت زمینه های پژوهش مورد اجماغ و پیشنهادی دانشجویان را در بخش مباحثه وبگاه درس اعلام نماید

  1393-12-20 March 11, 2015 01:16 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و در قالب کارسوق دوم درس  بخش دوم امتحانک دوم درس گرفته شد

  1393-12-12 March 03, 2015 09:36 AM  
اسامی و نشانی رایانامه استادیارادرس

• داوود محمدی فر,  e-mail: davood_mf[at]hotmail[dot]com

  1393-12-06 February 25, 2015 04:37 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و در قالب کارسوق دوم درس امتحانک سوم درس گرفته شد
غایبین جلسه
شهابیان
امیری

  1393-11-29 February 18, 2015 11:54 AM  
دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار و در قالب کارسوق اول درس امتحانک دوم درس گرفته شد
و تمرین منزل بردنی اول درس به دانشجویان داده شد
غایبین جلسه
فیروزبخت
محسنی
شهابیان
اشرفی

  1393-11-15 February 04, 2015 07:28 PM  
اولین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار و در قالب کارسوق اول درس امتحانک اول درس گرفته شد
غایبین جلسه
فیروزبخت
ادیبی
امیری
فتح الله زاده
محسنی
اکرمی
حنیفی یزدی
شهابیان
جهان بگلو
عباسی

  1393-11-12 February 01, 2015 02:54 PM  
وبگاه های درس با ارائه توسط همین مدرس در چهارده اجرای پیشین را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1393-11-12 February 01, 2015 02:47 PM  
برنامه درسی و زمان بندی ارائه جلسات درس در بخش منابع اعلام شد

  1393-11-07 January 27, 2015 10:19 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی
در ترم دوم سال تحصیلی94-93
ویژه دانشجویان پردیس کیش
در دانشگاه صنعتی شریف تهران
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه کلاس درس  چهارشنبه 15 بهمن ماه تشکیل خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

2 Units
Wednesday 12:30 - 14:30

 This website is visited 6847 times since January 2015. Updated Tuesday 2015-07-07 13:18