Signals and Systems 40242 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 2014 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1394-04-28 July 19, 2015 04:22 PM  
برای دیدن ریز نمرات و یا برگه های امتحانی، دانشجویان می توانند در تاریخهای زیر به دفتر من مراجعه کنند
دوشنبه 29 تیر ساعت 11 الی 12
سه شنبه 30 تیر ساعت 11 الی 12

  1394-03-25 June 15, 2015 10:47 AM  
برای تحویل پروژه یک فایل زیپ شامل کدها، خروجی‌ها و مستندات را به آدرس زیر ایمیل کنید
alireza4263@gmail.com
نام فایل و موضوع ایمیل به فرمت زیر باشد
Signal_Project_#std
مستندات باید شامل موارد زیر باشند
- پاسخ سوالات پرسیده شده در بخش اول
- تفاوت خروجی ۱ و ۲ بخش دوم
-توضیحات در رابطه با کدهای زده شده
-عکس‌های خروجی

  1394-03-08 May 29, 2015 05:10 PM  
پروژه درس در بخش
Assignments
قرار گرفت. برای توضیح چگونگی انجام این پروژه، روز شنبه 9 خرداد ساعت 12 در جلسه کلاس تمرین شرکت کنید
مهلت تحویل پروژه: شنبه 6 تیرماه ساعت 18

  1394-02-20 May 10, 2015 07:43 AM  
تمرین دوم متلب در بخش
Assignments
قرار گرفت

مهلت تحویل: سه شنبه 29 اردیبهشت ساعت 23:55

  1393-12-24 March 15, 2015 04:14 AM  
امتحان میان ترم روز شنبه 22 فروردین ساعت 12 در اتاق 102 برگزار می شود

  1393-12-24 March 15, 2015 04:13 AM  
تمرین اول متلب در بخش
Assignments
قرار گرفت. مهلت تحویل: دوشنبه 17 فروردین ساعت 16

Instructor:
manzuri
(manzuri at sharif.edu)

3 Units
Sunday and Tuesday 9:00 - 10:30
Room: 201

 This website is visited 6797 times since February 2015. Updated Sunday 2015-07-19 16:22