Software Engineering 40474 
  CE Department- Sharif University of Technology 94-95 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1394-12-01 February 20, 2016 04:31 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  مهندسی نرم افزار  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
برای   4378 بار بازدید آنها از وبگاه این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1394-11-24 February 13, 2016 04:57 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1394-11-23 February 12, 2016 01:30 PM  
نتایج بازبینی برگه های آزمون که شامل 19 برگه : 7 برگه پایان ترم ، 6 برگه میان ترم ، 2 برگه امتحانک یک ، 2 برگه امتحانک دو و دو برگه امتحانک سه بود به شرح زیر اعلام میگردد
نتایج سه برگه ای که برخی اعتراضات آن وارد تشخیص داده شد
خانم اسدی-پایان ترم - 67.5
آقای اسماعیلی - میان ترم - 37.5
آقای مطیعی - امتحانک 3- 25

  1394-11-14 February 03, 2016 12:39 AM  
جلسه مراجعه دانشجویان برای دیدن برگه های امتحانی درس در زمان مقرر برگزار گردید.
نتایج  اعتراضات انجام شده به این برگه ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-11-11 January 31, 2016 12:32 AM  
نمرات آزمون پایان ترم و آزمون جبرانی در بخش نمرات اعلام شد

  1394-11-10 January 30, 2016 04:56 PM  
زمان و محل مراجعه برای دیدن برگه های آزمونهای درس
سه شنبه 13 بهمن
از ساعت 8 الی 12
لطفا قبلا با ارسال رایانامه به مدرس درس در این بازه وقت مراجعه بگیرید
محل مراجعه اطاق 401 طبقه چهارم
برای دیدن برگه های دانشجو هیچ فردی غیر از خود او امکان مراجعه و دیدن برگه ها را ندارد
تا سه شنبه نمرات آزمون پایان ترم درس اعلام خواهد شد

  1394-11-04 January 24, 2016 12:41 PM  
برای تحویل
کار اضافی جبرانی برای افراد و گروه های داوطلب به شرح زیر تا پایان روز ششم بهمن فرصت دارید
   گزارش بهبود شامل نقائص تحلیل ، طراحی و معماری سامانه فعلی و صورت اصلاحات سامانه ای و    فیلم اجرای کد بهبود یافته  را در وبگاه گروه به نام خود یا گروه یا دانشجویان مشارکت کننده در این بهبود
درج کنید و بر اساس آن برای تحویل حضوری مجوز بگیرید

  1394-10-20 January 10, 2016 03:05 PM  
به عنوان فرصتی برای دانشجویان کم کار که به علت مشغله های فردی وضعیت مناسبی در ارزیابی ها نداشته اند دو فرصت جبرانی زیر برای کمک در شرایط بحرانی احتمالی قبولی در لبه نمرات لازم  ، پیش بینی و به دانشجویان اعلام گردید
1- امکان تکمیل تمرین سوم درس تا پایان وقت روز 25 دی با ارسال الکترونیکی به استادیار درس آقای رسولی و ارسال نسخه ای از آن همزمان به استاد درس با موضوع اصلاح شده
SE19495-ex3-final-version-groupname-studentname-941025
2- امکان بهبود پروژه گروهی با ارائه گزارش بهبود شامل نقائص تحلیل ، طراحی و معماری سامانه فعلی و صورت اصلاحات سامانه ای و تحویل فیلم اجرای کد بهبود یافته به استاد درس و سپس تحویل نهائی کد سامانه بهبود یافته تا تاریخ 6 بهمن 94
به تمام دانشجویان درس به ویژه به دانشجویان زیر توصیه میگردد از این دو آخرین  فرصت برای فراهم سازی شرایط احتمالی گذراندن درس بهره گیرند
90100625
90105883
90105956
90110845
94011446
94012036
94211435
انجام این کار هم گروهی و هم انفرادی میسر است
افراد و گروه های داوطلب تا پایان روز 22 دی ماه با ارسال رایانامه به مدرس درس برای انجام اینکار چه به شکل گروهی و چه به شکل فردی اقدام نمایند

  1394-10-20 January 10, 2016 03:04 PM  
آزمون پایانی درس  در زمان مقرر برگزار گردید
غایب : راسخی
در پی این آزمون با فاصله یکساعت آزمون جبرانی برای جبران برخی از نمرات امتحانک ها به درخواست دانشجویان برگزار گردید
نتایج این دو آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-10-14 January 04, 2016 03:16 PM  
نمرات امتحانک سوم و پایانی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-10-10 December 31, 2015 07:09 PM  
سی و یکمین و آخرین جلسه درس در قالب
زنگ آخر
سمپوزیوم درس با کیفیت متوسط
با حضور پنج شرکت کننده و تنها یک مخاطب داوطلب علاقمند درس آقای تائب برگزار گردید
نمرات  اضافی زنگ آخر
نعیمیان  85
رحمانی 80
اسدی 75
کهزادی و هاشمی 70
تائب 30
لطفا اسلایدهای این جلسه را ارسال نمائید
در این جلسه پرسشهای آزمون میان ترم درس هم پاسخ داده شد

  1394-10-10 December 31, 2015 07:08 PM  
سی امین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن ارائه مطالب درسی این ترم پایان یافت
بر اساس تصمیم گروهی و به علت اتمام مطالب درسی  ، جلسه فوق العاده دوشنبه ملغی و حل پرسشهای آزمون میان ترم درس در طی جلسه اضافی  زنگ آخر  درس  صورت خواهد گرفت
جلسه اضافی زنگ آخر درس با موضوع استانداردهای مهندسی نرم افزار در ایران و جهان پنجشنبه دهم دی ماه از ساعت
 نه الی یازده   در اطاق 201
به عنوان جلسه پایانی درس برگزار خواهد شد

  1394-10-01 December 22, 2015 01:26 PM  
بیست و نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک سوم درس  گرفته شد
غایبین
راسخی
سپاسی
مسعودی
هاشمی نژاد
نادری بنی
سلطانی

  1394-10-01 December 22, 2015 01:17 AM  
صورت تمرین سوم و پایانی درس در بخش تمرینات قرار گرفت
آخرین  تحویل  پاسخ پرسشها  15 دیماه

  1394-09-30 December 21, 2015 11:00 PM  
فصول کتاب درسی برای آزمون پایان ترم
بیست و دوفصل از 36 فصل کتاب درسی به شرح زیر
1- مقدمات فصول 1 تا 4  
2- چابک فصل 5
3- مشی های راهنما فصل 7
4- مهندسی نیازها فصول 8 و 9
5- طراحی فصل 12
6- معماری فصل 13
7- واسط کاربر و ملاحظات انسانی فصول 6 و 15
8- معیارها فصول 30 تا 32
9- کیفیت فصول 19 تا 21
10- آزمون فصول 22 و 23
11- پیکربندی و نگهداری فصول 29 و 36
12- پایان دهی

  1394-10-11 January 01, 2016 05:31 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
فرازی
راسخی
سپاسی
 اسماعیلی

  1394-09-29 December 20, 2015 01:26 PM  
شش سبد ترکیبی تلخیص شده از مطالب کتاب پس از آزمون میان ترم
در بخش منابع درج گردید

  1394-09-28 December 19, 2015 07:02 PM  
پوستر یا دیوار کوب جلسه عمومی زنگ آخر درس
در بخش منابع رونمائی شد

  1394-09-24 December 15, 2015 08:00 PM  
ارائه ای نمایشی در مفهوم و کاربرد مفهوم پیچیدگی سیکلوماتیک
را در بخش منابع ببینید

  1394-09-24 December 15, 2015 01:05 PM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
مطیعی
فرازی
راسخی
سپاسی
باقر شمیرانی
جلال منش
اسدی

  1394-09-24 December 15, 2015 02:03 AM  
به درخواست دانشجویان مهلت تحویل تمرین دوم درس تا جمعه 27 آدر ماه به شرط عدم تمدید تمرین سوم ، تمدید گردید

  1394-09-22 December 13, 2015 05:03 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
هاشمی نژاد
راسخی
سلطانی

  1394-09-22 December 13, 2015 02:48 AM  
نمرات  آزمون میان ترم درس را در بخش نمرات ببینید

  1394-09-17 December 08, 2015 09:05 AM  
کلاس امروز درس مهندسی نرم افزار  سه شنبه 17 آذر ماه به علت کسالت مدرس درس تشکیل نخواهد شد. زمان و محل کلاس جبرانی در صورت عدم اتمام درس در زمان مقرر بلافاصله اعلام خواهد شد

  1394-09-17 December 08, 2015 12:52 AM  
با تشکر از آقای حبیبی
پوستر یا دیوارکوب
برای جلسه عمومی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی را در بخش منابع ببینید
برای جلسه عمومی طرح مسئله استاندارد مهندسی نرم افزار در ایران و جهان توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس در روز دهم دی ماه از ساعت 9 الی 11
که در اطاق 201 برگزار خواهد شد  
مسئولین برگزاری این جلسه
هاشمی
رحمانی
نعیمیان
به تهیه و ارسال پوستر در اسرع وقت اقدام نمایند

  1394-09-17 December 08, 2015 12:38 AM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر روز  15 آذر برگزار گردید
غایبین
راسخی
سپاسی
فرازی
مطیعی
اسماعیلی

  1394-09-14 December 05, 2015 03:09 PM  
با تشکر از آقای حبیبی
پوستر یا دیوارکوب
برای جلسه عمومی درس اصول فناوری اطلاعات را در بخش منابع ببینید
برای جلسه عمومی طرح مسئله استاندارد مهندسی نرم افزار در ایران و جهان توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس در روز دهم دی ماه از ساعت 9 الی 11
که در اطاق 201 برگزار خواهد شد  
مسئولین برگزاری این جلسه
هاشمی
رحمانی
نعیمیان
به تهیه و ارسال پوستر در اسرع وقت اقدام نمایند

  1394-09-14 December 05, 2015 03:07 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات درج گردید
مهلت تحویل 24 آذر

  1394-09-10 December 01, 2015 04:57 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
راسخی
هاشمی نژاد
تائب
سپاسی

  1394-09-09 November 30, 2015 07:53 PM  
یادآوری : جهت آزمون پایان ترم درس که کتاب باز خواهد بود ، تهیه نسخه انگلیسی کتاب درسی به شکل کاغذی  و مطالعه   فصول آن  و به همراه داشتن آن در جلسه آزمون ضروری است

  1394-09-08 November 29, 2015 05:42 PM  
بیست یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
فرازی
جوادی
سقائی

  1394-09-08 November 29, 2015 10:25 AM  
نمونه منابع لازم برای
برای جلسه عمومی طرح مسئله استاندارد مهندسی نرم افزار در ایران و جهان توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس در روز دهم دی ماه از ساعت 9 الی 11
که در اطاق 201 برگزار خواهد شد را از طریق نشانه درج شده در بخش پیوندها با عنوان میزگرد ببینید

  1394-09-03 November 24, 2015 06:32 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
سپاسی
نادری بنی
جلال منش
ترکی
سلطانی
اسماعیلی

  1394-09-01 November 22, 2015 05:43 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
مسعودی
راسخی
باقر شمیرانی
سقائی
برای جلسه عمومی طرح مسئله استاندارد مهندسی نرم افزار در ایران و جهان توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس در روز دهم دی ماه از ساعت 9 الی 11
توافق شد و افراد زیر به عنوان داوطلب برگزاری این جلسه با کمک دستیاران درس به شرح زیر انتخاب شدند
نعیمیان
رحمانی
هاشمی

  1394-08-30 November 21, 2015 01:08 AM  
صورت تمرین اول درس در بخش تمرینات قرار گرفت
آخرین مهلت تحویل 13 آدر

  1394-08-26 November 17, 2015 05:07 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
سپاسی
نادری بنی
 مطیعی
اسماعیلی

  1394-08-26 November 17, 2015 01:41 AM  
در بخش منابع دو مستند در مورد استاندارد 1471 معماری نرم افزار را در بخش منابع بخوانید

  1394-08-24 November 15, 2015 04:53 PM  
هفددهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-21 November 12, 2015 04:02 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
غایبین آزمون
نادری بنی
سقائی

  1394-08-19 November 10, 2015 05:30 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
  و پرسشهای امتحانک یک  و دو پاسخ داده شد

  1394-08-19 November 10, 2015 08:48 AM  
آزمون میان ترم درس از ,12  فصل اول ویرایش هشتم  کتاب درسی (منهای فصل ششم) ،مطالب مطروحه در کلاسهای حل تمرین دستیاران  ، مطالب کلاسی و اطلاعات وبگاه درسی برگزار خواهد شد
زمان ارائه صورت تمرین یک درس جهت رعایت درخواست برخی دانشجویان به شنبه 23 آبان موکول شد

  1394-08-24 November 15, 2015 04:54 PM  
کلاس امروز آموزش
UML
با موضوع
State Transition Diagram و Package Diagram
برگزار شد.
حاضران جلسه:
سید حیدر جوادی
مهدی رحمانی
آرمان نعیمیان
سارا فرازی

همچنین در این جلسه نرم‌افرار
Visual Paradigm
به حاضرین  آموزش داده شد و چند نمودار نمونه با آن ترسیم شد
.

  1394-08-18 November 09, 2015 06:17 PM  
نمرات امتحانک های یک و دو را در بخش نمرات ببینید

  1394-08-17 November 08, 2015 05:31 PM  
جدول نگاشت فصول ویرایش های مختلف کتاب درسی و کتاب کمک درسی
در بخش منابع درج گردید

  1394-08-17 November 08, 2015 05:24 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
راسخی
هاشمی نژاد
تائب
سپاسی
کهزادی
مطیعی
سقائی

  1394-08-13 November 04, 2015 06:37 PM  
زمان و محل نهائی آزمون میان ترم : پنجشنبه 21 آبان ساعت 13 الی 15 اطاق 103

  1394-08-12 November 03, 2015 05:11 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-10 November 01, 2015 05:03 PM  
با تقاضا و موافقت دانشجویان درس تاریخ ، زمان و محل نهائی برگزاری آزمون میان ترم درس به شرح زیر تعیین گردید
زمان و محل آزمون میان ترم : پنجشنبه 21 آبان ساعت 13 الی 15 اطاق 101

  1394-08-10 November 01, 2015 04:56 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-05 October 27, 2015 04:57 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-06 October 28, 2015 06:08 PM  
وبگاه گروه درسی پویا به عنوان   پنجمین   گروه داوطلب ایجاد شد در فهرست وبگاه درس میتوانید فیلم پروژه این گروه را ببینید

  1394-08-06 October 28, 2015 06:07 PM  
وبگاه گروه درسی دانشمندان کم فرصت (مدعی سابق)  به عنوان    چهارمین  گروه داوطلب ایجاد شد در فهرست وبگاه درس میتوانید فیلم پروژه این گروه را ببینید
گروه  های  باقیمانده ، آخرین فرصت  خود برای برپائی گروه و اعلام نشانی وبگاه گروه درسی را ، از دست ندهد

  1394-08-03 October 25, 2015 10:52 PM  
به گفته دستیاران
قرار شد نرم‌افزار
Enterprise Architect
در کلاس‌های حل تمرین تدریس شود.

  1394-08-03 October 25, 2015 05:00 PM  
یلزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین
راسخی
هاشمی نژاد
سپاسی
نادری
فرازی
مطیعی

  1394-08-03 October 25, 2015 12:47 AM  
در بخش منابع در مورد
اصل 80/20 پارتو
بیشتر بخوانید و بدانید

  1394-08-03 October 25, 2015 12:14 AM  
جلسه دوم حل تمرین درس مهندسی نرم‌افزار با موضوع نمودار مورد کاربرد
UML
روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد.
حاضرین جلسه:
۱- سپهر تائب
۲- آرمان نعیمیان
۳- محسن اسماعیلی
۴- مهدی رحمانی
۵- یاسمین اسدی
۶- محمد مطیعی
۷- روزبه هاشمی نژاد
جلسه هفته آینده روز دوشنبه ۴ آبانماه ، با موضوع
Collaboration Diagram
برگزار خواهد شد
چرا بقیه دانشجویان شرکت نمی کنند ؟

  1394-07-28 October 20, 2015 05:53 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
ششمین جلسه ارائه پروژه برگزار و امتحانک فهم این پروژه نیز گرفته شد
گروه ششم دانشجوئی با نام پویا  متشکل از آقایان نادری ، هاشمی نژاد ، اسماعیلی و راسخی تشکیل شد
نشانی وبگاه این گروه  هفته آینده  پس از نوشتن و تصویب اساسنامه و تهیه و درج فیلم اجرای پروژه  و درج تعریف پروژه  و جداول اصول حاکم بر زیست چرخ مهندسی تولید سامانه های رایانه ای (بر اساس مطالب فصل چهارم کتاب درسی) در این وبگاه با اعلام به مدرس درس از سوی اعضا در همین صفحات برای استفاده عموم دانشجویان درس اعلام خواهد شد
گروه های دیگر آخرین فرصت های خود برای برپائی گروه و اعلام نشانی وبگاه گروه درسی را از دست ندهند

  1394-07-27 October 19, 2015 10:08 AM  
وبگاه گروه درسی بلیط سازان به عنوان   سومین گروه داوطلب ایجاد شد در فهرست وبگاه درس میتوانید فیلم پروژه این گروه را ببینید
گروه های دیگر آخرین فرصت های خود برای برپائی گروه و اعلام نشانی وبگاه گروه درسی را از دست ندهند

  1394-07-26 October 18, 2015 07:42 PM  
با توجه به مهلت اعلام شده کتاب درسی و اسلایدهای آن از وبگاه درس حذف گردید

  1394-07-26 October 18, 2015 06:18 PM  
وبگاه گروه درسی بلیط یاب به عنوان اولین گروه داوطلب ایجاد شد در فهرست وبگاه درس میتوانید فیلم پروژه این گروه را ببینید
گروه های دیگر آخرین فرصت های خود برای برپائی گروه و اعلام نشانی وبگاه گروه درسی را از دست ندهند
دانشجویانی که در کلاسها شرکت نمی کنند نمرات امتحانک پروژه ها را از دست میدهند
و سه شنبه آخرین فرصت برای عضویت در آخرین گروه درسی است که تشکیل خواهد شد و غایبین جلسه آتی که هنوز گروهی ندارند همه نمرات سه تمرین آتی درس را از دست میدهند
عدم حضور در کلاسهای حل تمرین نیز دشواریهای جدی برای شما در انجام تمرینات و آزمونهای درسی بوجود خواهد آورد مطلع باشید

  1394-07-26 October 18, 2015 06:03 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین
88108772
89106762
94011446
94012036
پنجمین جلسه ارائه پروژه برگزار و امتحانک فهم این پروژه نیز گرفته شد
گروه پنجم دانشجوئی با نام دانشمندان کم فرصت متشکل از آقایان مطیعی ، تائب و باقر شمیرانی تشکیل شد
نشانی وبگاه این گروه به هفته آینده  پس از نوشتن و تصویب اساسنامه و تهیه و درج فیلم اجرای پروژه  و درج تعریف پروژه در این وبگاه با اعلام به مدرس درس از سوی اعضا در همین صفحات برای استفاده عموم دانشجویان درس اعلام خواهد شد

  1394-07-25 October 17, 2015 04:51 PM  
اسامی و نشانی رایانامه دستیاران درس به شرح زیر در وبگاه درس درج گردید
رامتین رسولی                   rasooli@ce.sharif.edu
بنیامین نوری         benyamin.noori@gmail.com

  1394-07-26 October 18, 2015 06:13 PM  
وبگاه گروه درسی سیمرغ به عنوان دومین گروه داوطلب ایجاد شد در فهرست وبگاه درس میتوانید فیلم پروژه این گروه را ببینید
گروه های دیگر آخرین فرصت های خود برای برپائی گروه و اعلام نشانی وبگاه گروه درسی را از دست ندهند

  1394-07-26 October 18, 2015 06:03 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایب جلسه
89106762
چهارمین جلسه ارائه پروژه برگزار و امتحانک فهم این پروژه نیز گرفته شد
گروه چهارم دانشجوئی با نام سخاوت متشکل از آقایان کهزادی ، سپاسی و جلال منش تشکیل شد
نشانی وبگاه این گروه به هفته آینده  پس از نوشتن و تصویب اساسنامه و تهیه و درج فیلم اجرای پروژه  و درج تعریف پروژه در این وبگاه با اعلام به مدرس درس از سوی اعضا در همین صفحات برای استفاده عموم دانشجویان درس اعلام خواهد شد

  1394-07-21 October 13, 2015 06:04 PM  
برنامه کلاس‌های حل تمرین مهندسی نرم‌افزار
UML
را در بخش منابع ببینید و در کلاسهای مزبور شرکت کنید

  1394-07-21 October 13, 2015 06:00 PM  
اولین کلاس حل تمرین با موضوع نمودار کلاس‌ها در UML روز ۲۰ مهر ماه برگزار شد.

حاضرین:

 ۹۰۱۰۵۴۲۹
 ۹۱۱۱۵۷۱۱
۹۰۱۰۵۵۱۷
۹۱۱۰۵۴۹۹
جلسه هفته آینده، روز دوشنبه توسط آقای رسولی با موضوع
Use Case Diagram برگزار خواهد شد.
چرا بقیه دانشجویان شرکت نمی کنند ؟

  1394-07-20 October 12, 2015 07:48 PM  
مشخصات دو ترجمه از گونه های پیشین کتاب درسی
را میتوانید در بخش منابع ببینید

  1394-07-19 October 11, 2015 05:49 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
راسخی
تائب
اسدی
سقائی
سومین جلسه ارائه پروژه برگزار و امتحانک فهم این پروژه نیز گرفته شد
گروه سوم دانشجوئی با نام بلیط سازان متشکل از آقایان رحمانی ، سلطانی وخانم اسدی تشکیل شد
نشانی وبگاه این گروه به زودی پس از نوشتن و تصویب اساسنامه و تهیه و درج فیلم اجرای پروژه در این وبگاه با اعلام به مدرس درس از سوی اعضا در همین صفحات برای استفاده عموم دانشجویان درس اعلام خواهد شد
در این جلسه امتحانک اول درس نیز گرفته شد که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-07-14 October 06, 2015 05:44 PM  
RUP دو ارائه  نمایشی مقدماتی و پیشرفته در مورد
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با گذر واژه کتاب درسی ببینید

  1394-07-14 October 06, 2015 01:03 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
دومین جلسه ارائه پروژه برگزار و امتحانک فهم این پروژه نیز گرفته شد
گروه دوم دانشجوئی با نام سیمرغ متشکل از خانمها فرازی ، مسعودی و  سقائی تشکیل شد
نشانی وبگاه این گروه به زودی پس از نوشتن و تصویب اساسنامه و تهیه و درج فیلم اجرای پروژه در این وبگاه با اعلام به مدرس درس از سوی اعضا در همین صفحات برای استفاده عموم دانشجویان درس اعلام خواهد شد

  1394-07-13 October 05, 2015 12:04 PM  
کلاسهای حل تمرین از  هفته آیتده دوشنبه ها اطاق 202 از ساعت  12:15 الی 13:15
موضوع
UML

  1394-07-12 October 04, 2015 08:09 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
90109936
90110494
90105517
اولین جلسه ارائه پروژه برگزار و امتحانک فهم این پروژه نیز گرفته شد
گروه اول دانشجوئی با نام بلیط یاب متشکل از آقایان ترکی ، نعیمیان و جوادی تشکیل شد
نشانی وبگاه این گروه به زودی پس از نوشتن و تصویب اساسنامه و تهیه و درج فیلم اجرای پروژه در این وبگاه با اعلام به مدرس درس از سوی اعضا در همین صفحات برای استفاده عموم دانشجویان درس اعلام خواهد شد

  1394-07-07 September 29, 2015 08:56 PM  
نسخه الکترونیکی آخرین گونه کتاب درسی و اسلایدهای انگلیسی گونه ماقبل آن
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها به مدت محدود در دسترس دانشجویان قرار گرفت

  1394-07-07 September 29, 2015 05:13 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
89106762
90100625
90105883
90105989
91105896
91106116
94211627

  1394-07-05 September 27, 2015 01:16 PM  
زمان بندی ارائه پروژه درس پیش نیاز توسط دانشجویان
نعیمیان     12 مهر
رحمانی     19 مهر
مطیعی     26 مهر
فرازی     14 مهر
کهزادی     21 مهر
نادری      28 مهر
دانشجویانی که به علت عدم حضور در این جلسات گروه تمرین نداشته باشند نمره تمرینات درس را از دست خواهند داد
اعضای گروه همکار (گروه های چهارنفره) توسط ارائه کننده پروژه از بین داوطلبان عضویت در گروه و حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد

  1394-07-05 September 27, 2015 01:08 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
88108772
90100625
90105989
90109936
91105896
91110022
94211627
94011446

  1394-07-04 September 26, 2015 05:26 PM  
سه ارائه نمایشی آموزشی در مورد زبان یکه مدلسازی
UML
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید و چنانچه کار با این زبان را نیاموختید با رایانامه به مدرس درس اطلاع دهید تا توسط دستیاران درس در کلاسهای حل تمرین دوره آموزش این زبان برای متقاضیان بر پا گردد

  1394-07-05 September 27, 2015 01:05 PM  
بر اساس اطلاع مندرج در وبگاه آموزش دانشگاه زمان آزمون پایان ترم درس به این شرح اصلاح میگردد
بیستم دی

  1394-07-01 September 23, 2015 07:31 PM  
برای پیگیری مطالب فعلی مطروحه در کلاس درس اسلایدهای فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع ببینید

  1394-07-01 September 23, 2015 07:28 PM  
در بخش منابع ببینید مهندس نرم افزار کیست؟

  1394-06-31 September 22, 2015 05:28 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
89106762
90105989
90109936
91105499
94211627

  1394-06-30 September 21, 2015 07:48 PM  
لطفا دانشجویانی که در کلاس درس آمادگی خود را برای ارائه سامانه درس پیشنیاز اعلان کرده بودند در اسرع وقت با رایانامه با ذکر اطلاعات سامانه خود اعلام داوطلبی نمایند

  1394-06-29 September 20, 2015 11:54 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین این جلسه
89106762
90105956
90105989
90109936
90110494
91105499
91110022
94211627

  1394-06-25 September 16, 2015 01:13 PM  
دکتر محسن صدیقی مشکنانی از اساتید پیشکسوت و برجسته حوزه رایانه بویژه مهندسی نرم افزار هستند که کتاب ایشان در این زمینه را به عنوان کتاب دوم در این درس استفاده خواهیم کرد ایشان را در نوبت های بعدی به شما بیشتر معرفی خواهیم کرد
عجالتا یک ارائه نمایشی در مورد چیستی مهندسی نرم افزار از ایشان که بخشی از کتاب فوق است را در بخش منابع ببینید

  1394-06-25 September 16, 2015 01:09 PM  
اگر در زمینه بحث عمومی جلسات درس این ترم با موضوع
نفر /ماه افسانه ای علاقمند به کسب اطلاع هستید میتوانید
نوشته  بروکز در این زمینه
را در بخش منابع بخوانید
و اگر به دیدگاه های او علاقمند شدید نوشته ای در مورد شرح حال  او هم در بخش منابع درج شده است
یک ارائه نمایشی از بروکز در این زمینه هم در بخش منابع وبگاه قرار داده شده است
امیدوارم تصویر ترجمه بخشهائی از کتاب بروکز را هم  قبل از پایان ترم در وبگاه درس قرار دهم

  1394-06-23 September 14, 2015 08:24 PM  
تقویم درس
Calendar
در وبگاه تکمیل گردید

  1394-06-23 September 14, 2015 07:49 PM  
برنامه درسی این ترم در بخش منابع وبگاه درس اعلام شد

  1394-06-23 September 14, 2015 07:23 PM  
زمان بندی ارائه مطالب درسی در بخش منابع
وبگاه درس اعلام شد

  1394-06-23 September 14, 2015 04:16 PM  
برنامه کاری مدرس درس در طول ترم در بخش منابع
Resources
وبگاه درس اعلام شد

  1394-06-18 September 09, 2015 07:13 PM  
وبگاه های سه نوبت آخر  اجرای این درس توسط همین مدرس  در سالهای  91 و 92 و 93
را  از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوند های
Links
وبگاه درس میتوانید ببینید

  1394-08-10 November 01, 2015 04:58 PM  
زمان و محل آزمون میان ترم : پنجشنبه 21 آبان ساعت 13 الی 15 اطاق 101
زمان آزمون پایان ترم : 28  دی ماه
زمان و محل کلاسهای حل تمرین : دوشنبه ها از ساعت 12:15 الی 13:15 اطاق 202

  1394-06-18 September 09, 2015 06:05 PM  
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ در
اطاق گفتگوی درس در
بخش
DISCUSSION AREA
میتوانید مطرح کنید

  1394-06-17 September 08, 2015 03:48 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه  درس مهندسی نرم افزار  در ترم اول سال تحصیلی 95-94 خوش آمدید
اطلاعات تکمیلی شامل طرح درس، برناهه درسی و زمان بندی ارائه مطالب متعاقبا در این صفحات درج خواهد شد
اولین جلسه کلاس درس در روز یکشنبه 29 شهریور تشکیل خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 10:30 - 12
Room: 102

 This website is visited 7110 times since September 2015. Updated Saturday 2016-02-20 16:31