Technical and Scientific Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 94-95 - Group 3 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-04-29 July 19, 2016 05:59 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
 و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به اطلاعیه درخواست همکاری استاد یاری و برنامه درسی ترمهای آیتده مدرس درس مندرج در بخش منابع در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس در ترمهای آینده اعلام آمادگی کنید

  1395-04-26 July 16, 2016 03:32 PM  
نمرات نهائی در سامانه آموزش درج گردید

  1395-04-25 July 15, 2016 03:10 AM  
نمرات و ریز نمرات و رتبه های نهائی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-25 July 15, 2016 12:25 AM  
نمرات نهائی اعتراضات وارد تشخیص داده شده
میان ترم عبدوس 56
پایان ترم معصومی 83.5
پایان ترم عبدوس 79.5
پایان ترم کریمی پور 85
پایان ترم موسوی فر 88.5
تمرینک یک موسوی 98
تمرینک چهار یزدیان   89
تمرینک هفت امینی : 86

  1395-04-19 July 09, 2016 04:40 PM  
جلسه دیدن برگه های درسی توسط دانشجویان صبح و عصر امروز طبق برنامه برگزار و دانشجویان ضمن دیدن 44 برگه خود به نه برگه اعتراض نمودند
پس از بررسی این اعتراضات و اعلام نتایج آنها نمرات نهائی درس اعلام خواهد شد

  1395-04-14 July 04, 2016 06:23 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی خام درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد
به این نمرات پس از دیدن برگه های تصحیح شده آزمون ها ، کارسوق ها ،  تمرینک ها و امتحانک ها ، مقالات  درس توسط دانشجویان  ، نمره تکوینی به نشانه مشارکت مستمر دانشجو در برگزاری دوره اضافه خواهد شد
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها و تمرینات
شنبه 19 تیر از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 16
طبقه چهارم اطاق 401  
لطفا قبل از حضور در این جلسه ریز نمرات خود را با نمرات اعللم شده در وبگاه درس و دریافت شده توسط خود مقایسه کنید و موارد مغایرت احتمالی را به اطلاع مدرس درس برسانید
نمرات نهائی پس از دیدن برگه ها توسط دانشجویان و بررسی به اعتراضات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد
برگه های دانشجویان فقط توسط خودشان جهت بررسی قابل دریافت است

  1395-03-31 June 20, 2016 12:46 PM  
نمرات اسلاید و درخت موضوعی
مقالات دانشجوئی در بخش نمرات اعلام گردید

  1395-03-31 June 20, 2016 11:01 AM  
مدل امتیاز دهی نهائی مقالات کتبی
در بخش منابع اعلام شد

  1395-03-30 June 19, 2016 10:12 AM  
نمرات کار اضافی داوطلبانه طراحی پوستر جلسه زنگ آخر
1-کریمی پور 100
2- رضائی 90
3-یزدیان 85
4-ظریف 75
5- علی محمدی 70

  1395-03-30 June 19, 2016 02:04 AM  
نمرات و رتبه های مقاله نهائی دانشجویان در بخش نمرات اعلام گردید

  1395-03-29 June 18, 2016 07:39 PM  
نمرات آزمون پایان ترم اعلام شد
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون ها ، امتحانک ها و تمرینک ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-03-25 June 14, 2016 02:02 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه  دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-03-22 June 11, 2016 10:09 PM  
الگوی تصحیح تمرینک یکم از کارسوق یک به روایت مصحح آن
آقای جنگلی در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-22 June 11, 2016 09:48 AM  
نمرات تمرینک یکم و نمرات نهائی کارسوق یک  در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-21 June 10, 2016 09:27 PM  
اطلاعیه مهم
برای تحویل نهائی مقاله و اسلایدهای ارائه آن آماده شوید
1- مقاله نهائی خود را در قالبی که در بخش منابع وبگاه درس  توصیف و درج شده است و درقالب ورد آماده تحویل کنید
2- اسلایدهای خودرا در قالب پی.پی.تی بکمک پاورپوینت آماده تحویل کنید
3- درخت موضوعی مقاله را بر اساس آخرین نمونه ای که در تمرینات درس تحویل داده اید بازنویسی و آماده تحویل کنید
سه مورد فوق را تا قبل از شروع امتحان نهائی درس  با رایانامه و  با موضوع نامه ای که در آن نام و شماره دانشجوئی شما و اسم درس درج شده باشد برای  مدرس درس ارسال کنید
abtahi@sharif.ir
نسخه چاپ شده فقط مقاله را در جلسه امتحان تحویل دهید
موفق باشید

  1395-03-21 June 10, 2016 09:22 PM  
آخرین گونه مقاله و اسلاید را قبل ازشروع امتحان  پایان ترم با رایانامه برای من به نشانی
abtahi@sharif.ir
ارسال کنید و نسخه کاغذی آخرین گونه مقاله را هم در ابتدای جلسه امتحان پایان ترم تحویل دهید
گونه پرونده مقاله
Doc : MsWord
گونه پرونده اسلایدها
PPT : Ms PowerPoint

  1395-03-18 June 07, 2016 06:12 PM  
نتایج ارزیابی دانشجویان
مباحثه گروهی  در دو گروهی درسی داوطلب در باره مسئله چیستی و چونی تحلیل
پیامی ، جعفریان ، امینی ، سید صالحی ، کریمی پور ، ظریف و بیاتی 100
مخبریان ، رحیمی 95
علی محمدی 90
بهنام قادر 80
بازرگانی 75
صنیعی منفرد  70

  1395-03-18 June 07, 2016 05:55 PM  
پانزدهمین و آخرین جلسه درس  با عنوان زنگ در زمان مقرر برگزار گردید و طی آن
مباحثه گروهی دانشجویان در دو گروهی درسی داوطلب در باره مسئله چیستی و چونی تحلیل برگزار گردید

  1395-03-18 June 07, 2016 01:47 AM  
نمرات تمرینک پنجم و نمرات نهائی کارسوق پنج  در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-18 June 07, 2016 01:24 AM  
الگوی تصحیح تمرینک پنجم  از کارسوق پنج به روایت مصحح آن
خانم مظفری در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-17 June 06, 2016 04:07 PM  
نمرات تمرینک هفتم  و نمرات نهائی کارسوق هفت در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-17 June 06, 2016 03:35 PM  
الگوی تصحیح تمرینک هفت از کارسوق هفت به روایت مصحح آن
خانم خاتمی در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-16 June 05, 2016 06:38 PM  
پوستر منتخب جلسه زنگ آخر اثر خانم کریمی پور
را در بخش منابع ببینید

  1395-03-16 June 05, 2016 06:33 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید و طی آن
ارائه گروهی دو گروهی درسی برگزار گردید
نمرات ارائه گروهی از صد نمره
یزدیان 90
رضائی 85
فرجی 80
عبدوس-موسوی فر-شهامت نادری  75
میر عشق الله 70
معصومی 40

  1395-03-15 June 04, 2016 12:57 PM  
برگه ارزیاب و آداب جلسه گفتگوی گروهی زنگ آخر
در باره چیستی و چونی تحلیل
را در بخش منابع بخوانید
بیاد بیاورید برای این جلسه استفاده از اسلاید برای ارائه جایز نیست و گفتگو رودررو در گروه ها یا بین گروه ها در حضور حضار صورت میگیرد
فراموش نکنید نوشته های حاوی فهم خود بعد از دین فیلم ابد و یک روز یا خواندن نقد گفتگوئی آن و پس از خواندن نقد و دیدن فیلم با رایانامه برای مدرس درس قبل از این جلسه ارسال کنید و آنرا در پیاتزا نیز درج کنید
آداب نامه مندرج در برگه ارزیابی را در زیر بدقت بخوانید و در جلسه به آن عمل کنید
بندهای این آداب نامه بر اساس هدف جلسه فراهم شده و قبلا از جلسه ضرورتی برای بحث در مورد آن نیست
آداب این  گفتگو : 1- مطلقا راجع به مضمون و داستان فیلم مورد بحث – ابد و یک روز - صحبت و بحث نمی کنیم.
                     2- مطلقا راجع به مضمون و داستان فیلم مورد بحث – ابد و یک روز -  در نقدی که طی گفتگوی دو کارگردان – پدیده های سینوسی -خواندیم ،صحبت و بحث نمی کنیم.
                    3- فقط راجع به ساختار فیلم و ساختار نقد از طریق گفتگوی مورد بحث ، ابعاد و تبعات آن بحث می کنیم و هر اصطلاح ، عبارت یا مفهومی که نمیدانیم قبلا گوگل می کنیم.
                    4-  از طریق این تحلیل ساختاری بیانگر مضمون یک داستان در دو رسانه سینما و نقد ، بر روی یک مدل فرآیندی برای تحلیل چند بعدی ، تلاش می کنیم ، توافق کنیم.
                    5- پنج دامنه مجاز  بحث : 1- فهم با یا بی پیشداوری ، 2- اصلاح تصویر دهنی با دیدن قبل خواندن و بالعکس ، 3- ساختار فیلم ،4- ساختار نقد گفتگوئی ، 5- تحلیل چند بعدی

  1395-03-15 June 04, 2016 12:41 PM  
برگه نهائی ارزیابی جلسه ارائه گروهی را در بخش منابع بخوانید و با معیارهای امتیازدهی به ارائه کنندگان گروهی آشنا شوید
چنانچه اسلایدی برای ارائه در این جلسه تهیه کرده اید یک نسخه از آنرا قبل از شروع جلسه با رایانامه برای مدرس درس بفرستید

  1395-03-14 June 03, 2016 11:06 PM  
الگوی تصحیح تمرینک سه از کارسوق سه به روایت مصحح آن
خانم علیان   در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-14 June 03, 2016 01:49 AM  
نمرات تمرینک سوم  و نمرات نهائی کارسوق سه در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-10 May 30, 2016 12:42 PM  
نمرات تمرینک چهار و نمرات نهائی کارسوق چهار در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-10 May 30, 2016 12:09 PM  
الگوی تصحیح تمرینک چهار از کارسوق چهار به روایت مصحح آن
خانم علیان   در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-09 May 29, 2016 06:57 PM  
نمرات مرحله نهائی سخنرانی های دانشجوئی
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-09 May 29, 2016 06:27 PM  
پوستر یا دیوار کوب های کاندیدای جلسه عمومی زنگ آخر درس
در بخش منابع رونمائی شد
دیوارکوب برنده در این مجموعه به انتخاب دانشجویان متعلق به خانم کریمی پور است

  1395-03-09 May 29, 2016 05:40 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید و طی آن ارزشیابی درس از طریق نظرخواهی از دانشجویان توسط ارزیاب بیرونی به شکل کتبی صورت گرفت

  1395-03-09 May 29, 2016 01:46 AM  
نمرات تمرینک شش و نمرات نهائی کارسوق شش در بخش نمرات اعلام شد
الگوی تصحیح تمرینک ششم از کارسوق ششم  به روایت مصحح آن
خانم خاتمی هم در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-09 May 29, 2016 01:45 AM  
نمرات تمرینک دو و نمرات نهائی کارسوق دو در بخش نمرات اعلام شد
الگوی تصحیح تمرینک دوم از کارسوق دوم   به روایت مصحح آن
خانم مظفری هم در بخش منابع قرار گرفت

  1395-03-04 May 24, 2016 12:58 AM  
تمریناتی که به شکل الکترونیکی با رایانامه در مهلت مقرر ارسال کرده اید
باید نسخه چاپ شده همان جواب ارسالی را چاپ کرده و در اولین جلسه کلاس درسی پس از ارسال نسخه الکترونیکی
تحویل دهید
هر تفاوتی بین دو نسخه الکترونیکی و چاپی به معنی عدم تحویل تمرین خواهد بود
رایانامه حاوی تمرین ارسالی را بابت اطمینان از به پیوست داشتن نسخه الکترونیکی تمرین پایش کنید

  1395-03-04 May 24, 2016 12:50 AM  
پرگه اعلان جلسه زنگ آخر این درس در ترم پیشین
را در بخش منابع ببینید و علاقمندان داوطلب پیشنهادات خود را برای برگه اعلان زنگ آخر این ترم درس ارائه دهند
هنوز هیچ پیشنهادی ارسال نشده است
لطفا داوطلب شوید

  1395-02-26 May 15, 2016 06:26 PM  
مشخصات جلسه پایانی درس با عنوان زنگ آخر
با آزادی ورود و حضور برای همه دانشجویان
زمان سه شنبه 18 خرداد
از ساعت 13 الی 15
در محل اطاق 103
با موضوع
چیستی و چونی تحلیل

  1395-02-26 May 15, 2016 06:14 PM  
به خواست بیشینه دانشجویان مهلت تحویل تمرینک منزل بردنی هفت از کارسوق هفت تا شنبه یکم خردادماه تمدید شد

  1395-02-26 May 15, 2016 06:12 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن دو سخنرانی از دور دوم سخنرانی های دانشجوئی برگزار گردید
غایبین جلسه
رحیمی
بیاتی
شهامت نادری
عبدوس
عنابستانی
زمانی
اکرمی

  1395-02-25 May 14, 2016 05:06 PM  
پرگه اعلان جلسه زنگ آخر این درس در ترم پیشین
را در بخش منابع ببینید و علاقمندان داوطلب پیشنهادات خود را برای برگه اعلان زنگ آخر این ترم درس ارائه دهند

  1395-02-25 May 14, 2016 05:02 PM  
چنانچه برای  کار اضافی داوطلبانه در زمینه
ضرورت فارسی گوئی ، فارسی نویسی و فارسی خوانی
داوطلب شده اید ابتدا
یادداشتی با همین عنوان از مدرس درس را در بخش منابع بخوانید
و سپس با مراجعه به بخش پیوندها و مطالعه نوشته استاد فرزانه دانشکده فیزیک آقای دکتر رضا منصوری
از نظر ایشان در این مورد که چرا و چگونه زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد؟ مطلع شوید
سپس از نگرانی های آقای مسعود خیام در یادداشتی با عنوان
به زودی همه ما انگلیسی حرف می زنیم
با مطالعه این نوشته در بخش منابع
با خبر شوید

  1395-02-25 May 14, 2016 04:54 PM  
ارائه نمایشی
مذاکره - مدیریت توافقات
را در بخش منابع ببینید

  1395-02-25 May 14, 2016 04:53 PM  
از صحت این ادعا که
خط نگارشی هر فرد چرا نشان از شخصیت او دارد
با مطالعه ارائه ای نمایشی در بخش منابع مطلع شوید

  1395-02-25 May 14, 2016 04:52 PM  
درست نویسی با رایانه
را در بخش منابع بخوانید

  1395-02-25 May 14, 2016 04:51 PM  
قواعد جدید نگارشی زبان فارسی
را در بخش منابع بخوانید

  1395-02-25 May 14, 2016 04:51 PM  
نمونه هائی از مقالات قابل قبول به لحاظ شکلی و محتوائی
را از طریق پوشه درج شده در بخش منابع بخوانید

  1395-02-25 May 14, 2016 03:48 PM  
الگوی تصحیح امتحانک   هفتم  از کارسوق هفت  را به روایت مصحح آن خانم خاتمی در بخش منابع ببینید

  1395-02-23 May 12, 2016 06:37 PM  
پس از پایان کارهائی که برای انجام کار جمعی داوطلبانه به شما محول شده
نوشته ی روزنامه ای رنسانس فناوری را در بخش منابع بخوانید و برای  بحث جمعی در باره روشهای تحلیل در جلسه پایانی کلاس با عنوان زنگ آخر  آماده شوید

  1395-02-19 May 08, 2016 05:21 PM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-19 May 08, 2016 01:01 PM  
الگوئی برای نقد مقالات را در بخش منابع ببینید

  1395-02-19 May 08, 2016 02:10 AM  
برنامه سخنرانی های مرحله دوم
1-19 اردیبهشت  سید صالحی
2-26 اردیبهشت امینی
3-2 خرداد موسوی فر
4-9 خرداد معصومی
نفر ذخیره همه جلسات مخبریان

  1395-02-18 May 07, 2016 10:11 PM  
اسامی دو گروه داوطلب ارائه گروهی جهت استخراج مدل تحلیل

گروه یک بی پیش داوری

پریسا پیامی شبستر
رومینا جعفریان
پریشاد بهنام قادر
افرا امینی
موهبت بازرگانی
آقای سید صالحی
آقای صنیعی منفرد

گروه دو با پیش داوری

۱. یگانه علی‌محمدی
۲. ریحانه کریمی‌پور
۳. نگار مخبریان
۴.نیلوفر ظریف
۵.بيتا بياتى
۶. راضیه رحیمی

لطفا دستورالعمل انجام این کار را در بخش منابع مطالعه کنید

  1395-02-18 May 07, 2016 10:03 PM  
اعضای دو گروه کار داوطلبانه ارائه جمعی ضرورت های فارسی نویسی ، فارسی گوئی و فارسی خوانی
گروه یک
سپهر عبدوس
فاطمه سادات میرعشق الله
محمد معصومی
آیدین فرجی
گروه دوم
۱- نرگس رضایی
۲- نسیم یزدیان
۳- مونا شهامت نادری
۴- مینا موسوی فر

  1395-02-12 May 01, 2016 06:57 PM  
نمرات امتحانک هفتم و آخر  از کارسوق هفتم در بخش نمرات درج گردید

  1395-02-12 May 01, 2016 05:02 PM  
مطالبی در باره مسائل مطروحه امروز در کلاس درس را تحت عنوان  کار گروهی و مذاکره را در بخش منابع بخوانید

  1395-02-12 May 01, 2016 04:57 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه تمرینک ششم از کارسوق ششم به همراه برگه های تصحیح شده تمرینک ششم از دانشجویان   درس تحویل گرفته شد
و برگه  های تصحیح شده امتحانک هفتم از کارسوق هفتم به علت تاخیر در تحویل توسط استادیاران قرار شد با اعلام در پیاتزا به دانشجویان عودت داده شود .

  1395-02-12 May 01, 2016 01:19 AM  
به درخواست دانشجویان راه یافته به مرحله دوم و نهائی سخنرانی های دانشجوئی
زمان تحویل پیش نویس مقالات تا پایان روز پنجشنبه تمدید شد
اما نفرات منتخب همه برای ارائه سخنرانی در چهار جلسه اعلام شده همواره آماده باشند.

  1395-02-12 May 01, 2016 01:15 AM  
صورت تمرینک هفتم در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 26 اردیبهشت

  1395-02-10 April 29, 2016 06:50 PM  
با پوزش
به علت آماده نشدن  همه کارنامه های تفکیکی ارزیابی سخنرانی های مرحله مقدماتی
جدول ارزیابی  مجموعه سخنرانی ها
را تحت عنوان نتایج سخنرانی های دانشجوئی در مرحله مقدماتی
 در بخش منابع مطالعه کنید

  1395-02-10 April 29, 2016 07:11 PM  
برای تشکیل گروه های   متقاضی ارائه گروهی داوطلبانه با نمره اضافی واعلام آن با ذکر اسامی و مدیر گروه در قالب گروه های چهارنفره تا پایان روز یکشنبه 12 اردیبهشت فرصت دارید
این ارائه در روز
شانزده خرداد به شرط اعلام داوطلبی تعداد زوجی از گروه های چهارنفره برگزار خواهد شد

  1395-02-09 April 28, 2016 12:39 PM  
نمرات نهائی مرحله اول سخنرانی های دانشجویی در بخش نمرات اعلام شد
در نتیجه اخذ کنندگان رتبه های 1و2و3 به شرح زیر به مرحله دوم سخنرانی ها راه یافتند
موسوی فرد ،
امینی ، مخبریان ، بازرگانی ، سید صالحی ،
علی محمدی ، بهنام قادر و معصومی
این دانشجویان برای کسب مجوز سخنرانی تا پایان روز دوشنبه 13 اردیبهشت فرصت دارند با ارسال نسخه جدید اسلایدهای خود بر اساس کارنامه ارزیابی اسلاید مرحله قبل به همراه نسخه ورد پیش نویس مقاله اقدام نماینداسامی تایید شدگان روز سه شنبه 14 اردیبهشت اعلام و سخنرانی های مرحله دوم طی   چهار جلسه در روزهای 19 و 26 اردیبهشت و 2و9 خردادماه برگزار خواهد شد.

  1395-02-08 April 27, 2016 03:30 PM  
برای اطلاع از نمرات و ریز نمرات سخنرانی های مقدماتی و اسلایدهای ارائه شده در آنها به بخش نمرات و برای دریافت کارنامه های مربوطه به بخش منابع رجوع نمائید
نمرات وارد شده بر اساس نمرات ارسالی دستیاران درج شده که تا کنون فقط شامل سخنرانی های برگزار شده در حضور آقای جنگلی است که با دریافت نمرات سایر دستیاران به تدریج کامل خواهد شد

  1395-02-05 April 24, 2016 05:48 PM  
مدلی برای ارائه گونه ای از ارائه های گروهی
را در بخش منابع بخوانید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:43 PM  
نمرات امتحانک ششم از کارسوق ششم در بخش نمرات درج گردید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:34 PM  
چارچوب مقاله نویسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:30 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق هفتم و پایانی درس برگزار و امتحانک هفتم درس گرفته شد
پاسخ تمرینک پنجم کارسوق پنج بهمراه برگه های تصحیح شده امتحانک پنجم کارسوق پنج از دانشجویان تحویل گرفته شد
و برگه  های تصحیح شده امتحانک ششم از کارسوق ششم به دانشجویان برای انجام تمرینک ششم درس  پس داده شد

  1395-02-05 April 24, 2016 05:27 PM  
صورت تمرینک ششم در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 12 اردیبهشت

  1395-02-05 April 24, 2016 09:50 AM  
الگوی تصحیح امتحانک   ششم  از کارسوق شش   را به روایت مصحح آن خانم خاتمی در بخش منابع ببینید

  1395-02-05 April 24, 2016 09:50 AM  
الگوی تصحیح امتحانک   پنجم از کارسوق  پنج  را به روایت مصحح آن خانم مظفری در بخش منابع ببینید

  1395-02-05 April 24, 2016 12:55 AM  
نمرات امتحانک پنجم کارسوق پنجم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-01-29 April 17, 2016 06:04 PM  
مطلبی در مورد اینفوگرافیک و نقد را در بخش منابع بخوانید

  1395-01-29 April 17, 2016 05:38 PM  
مبانی پایان نامه نویسی را با ذکر مثال از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1395-01-29 April 17, 2016 05:37 PM  
مبانی گزارش نویسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1395-02-05 April 24, 2016 12:21 AM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق ششم درس برگزار و امتحانک ششم درس گرفته شد
پاسخ تمرینک چهارم کارسوق چهار بهمراه برگه های تصحیح شده امتحانک چهارم کارسوق چهار از دانشجویان تحویل گرفته شد
و برگه  های تصحیح شده امتحانک پنجم از کارسوق پنجم به دانشجویان برای انجام تمرینک پنجم پس داده شد

  1395-01-29 April 17, 2016 05:25 PM  
نمرات امتحانک چهارم مربوط به کارسوق چهارم در بخش نمرات اعلام شد
با توجه به استخراج این نمرات از روی برگه امتحانک توسط مدرس درس به علت از بین رفتن پرونده نمرات امتحاک بر روی رایانه دستیار درس
لطفا نمره خود را پایش کرده و در صورت مغایرت به مدرس درس خبر دهید

  1395-01-29 April 17, 2016 12:52 PM  
صورت تمرینک پنج از کارسوق پنج در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 95/2/5

  1395-01-26 April 14, 2016 04:29 PM  
الگوی تصحیح امتحانک   چهارم  از کارسوق  چهار  را به روایت مصحح آن خانم علیان در بخش منابع ببینید

  1395-01-25 April 13, 2016 10:09 AM  
نمرات و ریز نمرات آزمون میان ترم
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-01-22 April 10, 2016 06:10 PM  
الگوی تصحیح امتحانک  سوم از کارسوق سه را به روایت مصحح آن آقای جنگلی در بخش منابع ببینید

  1395-01-22 April 10, 2016 05:59 PM  
اصول چکیده نویسی و انواع آن در بخش منابع درج گردید

  1395-01-22 April 10, 2016 05:58 PM  
تشابه حروف الفبا در زبانهای گوناگون
در ارائه ای در بخش منابع ببینید

  1395-01-22 April 10, 2016 05:52 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق پنجم درس برگزار و امتحانک پنجم درس گرفته شد
پاسخ تمرینک سه کارسوق سه بهمراه برگه های تصحیح شده امتحانک سه کارسوق سه از دانشجویان تحویل گرفته شد
برگه های تصحیح شده امتحانک چهار کارسوق چهار را  پس از تماس رایانامه ای با دستیار مصحح خانم علیان
mahboobe.alian@gmail.com
و اطلاع از زمان دریافت این برگه ها طی امروز یا فردا دریافت  دارند  و صورت تمرینک چهار کارسوق چهار را نیز میتوانند از بخش تمرینات وبگاه درس دریافت کنند
غایبین  جلسه
بیانی
زمانی
اکرمی

  1395-01-22 April 10, 2016 09:42 AM  
صورت تمرینک چهار از کارسوق چهار در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 95/1/29

  1395-01-19 April 07, 2016 05:36 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
غایبین آزمون
معصومی
زمانی
اکرمی

  1395-01-17 April 05, 2016 09:02 AM  
ارائه ای نمایشی در مورد تولید مدل پایه  محتواهای پژوهشی را در بخش منابع ببینید

  1395-01-15 April 03, 2016 08:25 PM  
صورت تمرینک سه از کارسوق سه در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 95/1/22

  1395-01-15 April 03, 2016 07:03 PM  
نمرات امتحانک سوم مربوط به کارسوق 3 در بخش نمرات اعلام شد

  1395-01-15 April 03, 2016 06:09 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق چهارم درس برگزار و امتحانک چهارم درس گرفته شد
پاسخ تمرینک دو کارسوق دو بهمراه برگه های تصحیح شده امتحانک دو کارسوق دو از دانشجویان تحویل گرفته شد
برگه های تصحیح شده امتحانک سه  کارسوق سه  به دانشجویان عودت داده شد و صورت تمرینک سه در وبگاه درس درج گردید
غایبین  جلسه
رحیمی
معصومی
زمانی
اکرمی

  1395-01-15 April 03, 2016 05:26 PM  
مهلت تحویل اسلایدهای دانشجویانی که فردا سخنرانی دارند تا ساعت بیست امشب تمدید شد
مجوز سخنرانی در صورتی که امتیاز اسلایدها بر اساس مدل مندرج در وبگاه مساوی یا بالاتر از چهل باشد توسط دستیار ارزیاب سخنرانی های فردا داده خواهد شد و به اطلاع دانشجو خواهد رسید

  1395-01-13 April 01, 2016 12:36 PM  
برگه ارزیابی سخنرانی  های دانشجوئی در دور مقدماتی را در بخش منابع مطالعه و خود را با ضوابط این ارزیابی در بهترین شرایط تطبیق دهید

  1395-01-13 April 01, 2016 12:22 PM  
با مراجعه به بخش منابع
با نمونه هائی از درخت های موضوعی ترسیم شده آشنا شوید
برای رسم درخت موضوعی علاوه بر امکان استفاده از قابلیتهای انواع نرم افزارها از جمله واژه پردازها از نرم افزارهائی نظیر
MindMapper
هم میتوانید استفاده کنید

  1395-01-13 April 01, 2016 10:45 AM  
با مراجعه به بخش پیوندها با چیستی زبان بدن
که ابزاری کلیدی در ارائه شفاهی هست بیشتر آشنا شوید

  1395-01-13 April 01, 2016 10:36 AM  
چگونه اسلاید برای ارائه شفاهی آماده کنیم؟
اگر این پرسش را دارید با مراجعه به بخش پیوندها و تحت همین عنوان دو مجموعه راهنمائی را مطالعه کنید

  1395-01-13 April 01, 2016 10:34 AM  
اگر خود را برای ارائه شفاهی در دور مقدماتی ارائه های دانشجوئی آماده می کنید
اسلایدهای یک کارگاه آموزشی که مدرس آن یک دانشجو بوده است را میتوانید با مراجعه به بخش پیوندها مطالعه کنید

  1395-01-13 April 01, 2016 10:25 AM  
چناچه کتاب درسی را برای آزمون میان ترم خوانده اید جهت آمادگی بیشتر و مرور مطالب آن با مراجعه به بخش پیوندها
میتوانید با مطالعه دو مجموعه اسلاید که دو مدرس دانشگاهی برای تدریس این کتاب تهیه کرده اند با نکات بیشتری از مطالب این کتاب آشنا شوید

  1395-01-13 April 01, 2016 12:15 AM  
آخرین برنامه حضور دستیاران در جلسات ارائه مقدماتی  سخنرانی های دانشجویان
16 فروردین: مظفری
23 فروردین: خاتمی
30 فروردین: محمدعلیان
6 اردیبهشت: جنگلی
زمان جلسات : 12 تا 13:30
کلاس 101
زمان بندی سخنرانی های دانشجوئی که قبلا اعلام شده تغییری نکرده است

  1395-01-13 April 01, 2016 12:07 AM  
برای ساختن و اصلاح اسلایدهای ارائه دانشجوئی خود از دو مطالب زیر که در بخش منابع درج شده میتوانید استفاده کنید
نمونه ای از الکوهای ارزیابی اسلایدها در ارائه های دانشجوئی
نمونه ای از اسلایدهای مناسب در ارائه های دانشجوئی

  1395-01-01 March 20, 2016 02:05 AM  
نوروز بمانید که ایّام شمایید!

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی

می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!!

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

"سال نو  بر شما مبارک

  1394-12-25 March 15, 2016 08:11 AM  
برنامه زمان بندی شده مرحله مقدماتی سخنرانی های دانشجوئی در زمینه مهارتهای دانشجوئی لازم برای دانشجویان مهتدسی رایانه و فناوری اطلاعات
در بخش منابع اعلام شد
دانشجویان زیر خود را برای انجام سخنرانی در جلسه اول این سخنرانی ها در روز دوشنبه 16 فروردین 1395 آماده کنند
مخبریان
رضائی
رحیمی
پیامی
بازرگانی
صنیعی

  1394-12-18 March 08, 2016 05:22 PM  
نمرات امتحانک دو از کارسوق دو در بخش نمرات
Grades
وبگاه درس اعلام شد

  1394-12-16 March 06, 2016 05:34 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق سوم درس برگزار و امتحانک سوم درس گرفته شد
پاسخ تمرینک یک کارسوق یک بهمراه برگه های تصحیح شده امتحانک یک کارسوق یک از دانشجویان تحویل گرفته شد
برگه های تصحیح شده امتحانک دو کارسوق دو  و صورت تمرینک دو به دانشجویان داده شد
غایبین  جلسه
پیامی شبستر
سید صالحی
اکرمی

  1394-12-16 March 06, 2016 12:00 AM  
فردا پس از دریافت برگه های  غلط گیری شده امتحانک دو کارسوق دو
صورت تمرینک دو را از بخش تمرینات وبگاه درس
Assignments
بردارید و بر مبنای دستورالعمل تمرینک آنرا انجام و بهمراه برگه های غلط گیری شده امتحانک دو در اولین جلسه پس از تعطیلات عید
به مدرس درس تحویل دهید

  1394-12-15 March 05, 2016 04:44 PM  
دانشجویان زیر چرا موضوع سخنرانی خود را درج نمی کنند؟
زمانی
صنیعی

  1394-12-15 March 05, 2016 04:04 PM  
لگوی تصحیح امتحانک  دو از کارسوق دو را به روایت مصحح آن خانم مظفری در بخش منابع ببینید

  1394-12-15 March 05, 2016 04:04 PM  
الگوی تصحیح امتحانک  یک از کارسوق یک را به روایت مصحح آن آقای جنگلی در بخش منابع ببینید

  1394-12-15 March 05, 2016 03:59 PM  
نمرات امتحانک یک از کارسوق یک در بخش نمرات
Grades
وبگاه درس اعلام شد

  1394-12-09 February 28, 2016 06:05 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق دوم درس برگزار و امتحانک دوم درس گرفته شد
برگه های تصحیح شده امتحانک یک کارسوق یک  و صورت تمرینک یک به دانشجویان داده شد
غایب جلسه
سروش زمانی

  1394-12-08 February 27, 2016 06:15 PM  
در انتخاب موضوع مقاله و سخنرانی و اعلام آن در بخش مباحثه وبگاه درس عجله کنید
امتحانک ها و تمرینات بعدی درس وابسته به این انتخاب است

  1394-12-08 February 27, 2016 06:14 PM  
فردا پس از دریافت برگه های  غلط گیری شده امتحانک یک کارسوق یک
صورت تمرینک یک را از بخش تمرینات وبگاه درس
Assignments
بردارید و بر مبنای دستورالعمل تمرینک آنرا انجام و بهمراه برگه های غلط گیری شده امتحانک یک در جلسه هفته بعد کلاس درس مورخ 94/12/16
به مدرس درس تحویل دهید

  1394-12-05 February 24, 2016 06:49 PM  
تعاریفی از ارتباطات و مدلهای ارتباطی
و
مقایسه انواع تعاریف و مدلهای ارتباطی
را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1394-12-05 February 24, 2016 06:43 PM  
راهنمائی برای نوشتن شرح حال تخصصی
را در ارائه نمایشی کارسوقی در دانشگاه پردو را در بخش منابع بخوانید

  1394-12-05 February 24, 2016 06:35 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با
مبانی نامه نگاری اداری و نمونه های شرح حال تخصصی آشنا شوید

  1394-12-05 February 24, 2016 03:37 PM  
دانشجویانی که هنوز موضوع مقاله و سخنرانی خود را انتخاب نکرده اند لطفا در اسرع وقت به این کار اقدام کنند

  1394-12-04 February 23, 2016 01:57 AM  
مطلبی در مورد اصول نامه نگاری اداری را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1394-12-04 February 23, 2016 01:54 AM  
منابعی مطالعاتی برای مباحث مطروحه در دو جلسه اول درس
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید
ادوارد دو بونو و تفکر جانبی
توفان ذهنی سیمور پاپرت و لوگو
تریز و نرم افزاری برای طراحی خلاق

  1394-12-04 February 23, 2016 01:42 AM  
با مراجعه به بخش پیوندهای وبگاه
از طریق نشانی درج شده
به کتاب مهارتهای دانشجوئی بینگهام میتوانید دسترسی یابید

  1394-12-04 February 23, 2016 01:15 AM  
با مراجعه به بخش اطلاعات درس
Syllabus
میتوانید مشخصات و نشانی رایانامه دستیاران درس راببینید

  1394-12-04 February 23, 2016 12:52 AM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
Links
میتوانید وبگاه های اجرای این درس توسط همین مدرس در شانزده اجرای پیشین را ببینید

  1394-12-04 February 23, 2016 12:41 AM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع
Resources
وبگاه درس درج گردید

  1394-12-04 February 23, 2016 02:02 AM  
زمان و محل نهائی آزمون میان ترم درس به شرح زیر تعیین گردید
پنجشنبه 19 فروردین 1395 ساعت 15 الی 17 اطاق 101

  1394-12-02 February 21, 2016 05:14 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق یکم درس برگزار و امتحانک اول درس گرفته شد

  1394-12-02 February 21, 2016 07:53 AM  
اطلاعیه مهم
لطفا در اسرع وقت جهت انتخاب موضوع  مقاله و سخنرانی خود اقدام کنید
به همین منظور مطالعه اولیه ای در زمینه موضوعات مرتبط با مهارتهای دانشجوئی مورد نیاز دانشجویان مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات انجام دهید
کتب یا مقالاتی در این موضوعات بیابید و سپس اقدام به انتخاب موضوع کنید
سپس به بخش مباحثه یا گفتگوی وبگاه درس با عنوان
Discussion Area
 برای اعلام موضوع غیر تکراری خود مراجعه کنید
ابتدا موضوعاتی که سایر هم کلاسی های شما در آنجا تاکنون ثبت کرده اند ببینید و اگر موضوع انتخابی شما غیر تکراری بود با ثبت آن عنوان آنرا به اطلاع همه برسانید
برای انجام این کار تا شنبه آینده فرصت دارید
اگر نه با انتخاب موضوعی دیگر در زمینه مهارتهای دانشجویی تا اعلام و ثبت یک موضوع غیر تکراری این فرآیند را تکرار کنید
هیچ لزومی برای اعلام موضوع به مدرس درس برای گرفتن تایید وجود ندارد و رایانامه های ارسالی در این زمینه پاسخ داده نخواهد شد
حتما موضوعاتی انتخاب کنید که یا اطلاع مستند کافی یا مراجع مطالعاتی کافی شامل کتاب و مقاله در مورد آنها برای ترسیم  یک درخت موضوعی نسبتا مفصل و یک مقاله شش صفحه ای و یک سخنرانی 15 دقیقه ای داشته باشید

  1394-11-26 February 15, 2016 12:11 AM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-20 February 09, 2016 12:22 PM  
زمان و محل تشکیل کلاسهای حل تمرین درس
دوشنبه ها از ساعت 12:15 الی 13:15 اطاق 101

  1394-11-19 February 08, 2016 05:33 PM  
اسامی غائبین اولین جلسه کلاس درس
یحیی زاده
صابریان
رضوان
موسوی
داودی

  1394-11-18 February 07, 2016 04:43 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-17 February 06, 2016 03:17 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس  شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی  در ترم دوم 95-94خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 18 بهمن برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebarhim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

2 Units
Sunday 13-15
Room: 103

 This website is visited 2135 times since February 2016. Updated Tuesday 2016-07-19 17:59