Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 94-95 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-05-05 July 26, 2016 05:17 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی  فناری اطلاعات  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان  پر توان اما کم تلاش این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1395-05-02 July 23, 2016 05:00 PM  
نمرات نهائی درس در سامانه آموزش درج گردید

  1395-05-02 July 23, 2016 04:48 PM  
نمرات و ریز نمرات و رتبه های نهائی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-05-02 July 23, 2016 04:49 PM  
جلسه دیدن برگه های درسی توسط دانشجویان صبح و عصر امروز طبق برنامه برگزار و دانشجویان ضمن دیدن  برگه های خود به  هیچ برگه ای  اعتراض ننمودند
بنابراین متعاقبا  نمرات نهائی درس اعلام خواهد شد

  1395-05-01 July 22, 2016 09:31 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی خام درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-31 July 21, 2016 06:21 PM  
نمرات و رتبه های تمرینک چهارم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-05-01 July 22, 2016 09:34 AM  
نمرات تمرینک چهارم و نمرات و ریز نمرات نهائی خام درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات تا پایان هفته در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد
به این نمرات پس از دیدن برگه های تصحیح شده آزمون ها ،  تمرینک ها و امتحانک ها   درس توسط دانشجویان  ، نمره تکوینی به نشانه مشارکت مستمر دانشجو در برگزاری درس بین صفر تا دو نمره اضافه خواهد شد
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها و تمرینات
شنبه 2 مرداد از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 16
طبقه چهارم اطاق 401  
لطفا قبل از حضور در این جلسه ریز نمرات خود را با نمرات اعللم شده در وبگاه درس و دریافت شده توسط خود مقایسه کنید و موارد مغایرت احتمالی را به اطلاع مدرس درس برسانید
نمرات نهائی پس از دیدن برگه ها توسط دانشجویان و بررسی به اعتراضات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد
برگه های دانشجویان فقط توسط خودشان جهت بررسی قابل دریافت است

  1395-04-31 July 21, 2016 01:45 AM  
نمرات و رتبه های تمرینک سوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-30 July 20, 2016 04:38 PM  
نمرات و رتبه های تمرینک دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-30 July 20, 2016 01:19 PM  
نمرات تحویل با تاخیر
تمرینک یک
اسماعیلی 74
بلباسی 53
هاشمی 50
راسخی 47
حجازی 28
کار اضافی داوطلبانه یک غیر منتخب
اسماعیلی 65

  1395-04-30 July 20, 2016 02:23 AM  
نمرات و رتبه های آزمون پایان ترم
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-13 July 03, 2016 10:06 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه  دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-04-10 June 30, 2016 02:28 PM  
نمرات و رتبه های تمرینک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-02 June 22, 2016 01:13 PM  
بیاد داشته باشید مهلت تحویل تمرینک چهارم و پایانی درس نهم تیرماه و فقط به شکل دست نویس است

  1395-04-01 June 21, 2016 12:22 PM  
نمرات مطالعه انفرادی دوم داوطلبانه و اضافی دانشجویان
1- رسولی 100
2- مظفری 75

  1395-03-30 June 19, 2016 04:57 PM  
نتایح
مطالعات انفرادی داوطلبانه و غیر منتخب دانشجویان
1- فرهودی  75
2- اربابی 65
3-طاهونی 60
4-بابائی 55
5- حجازی و گرجی  50

  1395-03-30 June 19, 2016 10:14 AM  
نمرات کار اضافی داوطلبانه طراحی پوستر جلسه زنگ آخر
1-جنگلی  100
2- مظفری 90

  1395-03-20 June 09, 2016 09:06 PM  
ارائه های نمایشی داوطلبانه منتخب و عرضه شده در جلسه زنگ آخر
را در بخش منابع ببینید

  1395-03-18 June 07, 2016 06:24 PM  
نتایح ارائه شفاهی
مطالعات انفرادی داوطلبانه و منتخب دانشجویان
رسولی 100
هاشمی 80
مظفری 60
قرائیان و جنگلی 55

  1395-03-18 June 07, 2016 05:51 PM  
سی امین و آخرین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه تحت عنوان زنگ آخر مطالعات انفرادی داوطلبانه و منتخب دانشجویان ارائه گردید

  1395-03-16 June 05, 2016 06:40 PM  
پوستر منتخب جلسه زنگ آخر درس اثر آقای جنگلی
را در بخش منابع ببینید

  1395-03-16 June 05, 2016 06:38 PM  
بیست و نهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-03-15 June 04, 2016 12:28 AM  
نمرات و رتبه های امتحانک چهارم  در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-15 June 04, 2016 12:04 AM  
نمرات و رتبه های امتحانک سوم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-11 May 31, 2016 05:01 PM  
اسلایدهای کار انفرادی اضافی داوطلبانه برای جلسه زنگ آخر که  تا آخر    وقت  روز   15 خرداد قابل تحویل است علاوه بر فارسی بودن و داشتن قالب
PPT
باید به عنوان آخرین اسلاید دارای صورت کامل مشخصات مراجع و منابع  شکل ها و جدولها و فیلمها باشند

  1395-03-11 May 31, 2016 02:49 PM  
بیست و هشتمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-03-10 May 30, 2016 01:14 AM  
زمان ارائه اسلایدهای کار انفرادی اضافی داوطلبانه برای جلسه زنگ آخر تا آخرین   وقت  روز   15 خرداد تمدید گردید

  1395-03-09 May 29, 2016 06:28 PM  
پوستر یا دیوار کوب های کاندیدای جلسه عمومی زنگ آخر درس
در بخش منابع رونمائی شد
دیوارکوب برنده در این مجموعه به انتخاب دانشجویان متعلق به  آقای جنگلی  است

  1395-03-09 May 29, 2016 05:38 PM  
بیست و هفتمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-03-09 May 29, 2016 09:31 AM  
مدل مرجع فعلی معماری سازمانی ایران INEAF
برای حل پرسش پایانی تمرینک چهار در بخش منابع مطالعه نمائید

  1395-03-09 May 29, 2016 09:18 AM  
صورت تمرینک چهار در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل نهم تیر ماه

  1395-03-04 May 24, 2016 05:00 PM  
بیست و ششمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید و طی آن ارزشیابی درس از طریق نظرخواهی از دانشجویان توسط ارزیاب بیرونی به شکل کتبی صورت گرفت

  1395-03-04 May 24, 2016 12:58 AM  
تمریناتی که به شکل الکترونیکی با رایانامه در مهلت مقرر ارسال کرده اید
باید نسخه چاپ شده همان جواب ارسالی را چاپ کرده و در اولین جلسه کلاس درسی پس از ارسال نسخه الکترونیکی
تحویل دهید
هر تفاوتی بین دو نسخه الکترونیکی و چاپی به معنی عدم تحویل تمرین خواهد بود
رایانامه حاوی تمرین ارسالی را بابت اطمینان از به پیوست داشتن نسخه الکترونیکی تمرین پایش کنید

  1395-02-28 May 17, 2016 02:56 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها
نسخه الکترونیکی کتاب درسی
تصویر و ایرادات  و مشخصات ترجمه ای از کتاب درسی
نرم افزاری برای کتاب درسی
INTERAPLAN
را بردارید

  1395-02-28 May 17, 2016 02:54 PM  
بیست و پنجمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-28 May 17, 2016 02:43 AM  
نمرات و رتبه های آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-02-26 May 15, 2016 07:06 PM  
زمان ارائه اسلایدهای کار انفرادی اضافی داوطلبانه برای جلسه زنگ آخر تا آخرین روز رسمی کلاسها  12 خرداد تمدید گردید

  1395-02-26 May 15, 2016 06:24 PM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-26 May 15, 2016 06:19 PM  
مشخصات جلسه پایانی درس با عنوان زنگ آخر
با آزادی ورود و حضور برای همه دانشجویان
زمان سه شنبه 18 خرداد
از ساعت 10:30 الی 12
در محل اطاق 101
با موضوع
رویه های جدید مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

  1395-02-25 May 14, 2016 05:08 PM  
پرگه اعلان جلسه زنگ آخر   درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی  در ترم پیشین
را در بخش منابع ببینید و علاقمندان داوطلب پیشنهادات خود را برای برگه اعلان زنگ آخر این ترم درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فا  ارائه دهند

  1395-02-21 May 10, 2016 05:42 PM  
در قالب بهترین تجارب ملی پروژه مطالعه راهبردی فا در سازمان
میراث فرهنگی مطروحه در کلاس درس را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1395-02-21 May 10, 2016 04:55 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن امتحانک چهارم درس هم برگزار گردید
غایبین
عزتی
ترکی
گرجی
یوسفی
جنگلی

  1395-02-21 May 10, 2016 01:25 AM  
صورت تمرینک سه در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل سوم خرداد

  1395-02-20 May 09, 2016 05:10 PM  
مطالبی در باره
مدلهای مرجع معماری سازمانی
سیاست نامه
بیانیه تغییر
همترازی راهبردی
ارائه نمایشی از یک کارگاه در مورد مدلهای برنامه ریزی راهبردی و
مقاله ای در باره تحلیل راهبردی سوات
را در بخش منابع بخوانید

  1395-02-20 May 09, 2016 04:56 PM  
درخت روشگان های مرتبط معماری سازمانی را در قالب گونه ای شجره نامه در بخش منابع ببینید

  1395-02-26 May 15, 2016 06:54 PM  
چنانچه علاقمند به کار داوطلبانه اضافی در زمینه  مرتبط با مضامین درسی هستید میاوانید اقدامات زیر را انجام دهید
در مسابقه معرفی مباحث  نو در این درس شرکت کنید
1- شانزده موضوع و منبع برای مطالعه انفرادی داوطلبانه با نمره اضافی را در بخش منابع  مطالعه کنید
2- از شانزده موضوع یا زمینه مطالعه ای که  معرفی شده اند موضوعی را انتخاب کنید
3-به بخش مباحثه گروهی وبگاه درس مراجعه و چنانچه کسی قبل از شما موضوع منتخب شما را به نام خود ثبت نکرده باشد این موضوع را به نام خود برای مطالعه انفرادی انتخاب کنید.
4- به بررسی موضوع پرداخته و با منابع اضافی غیر از منبع اصلی شامل دیگر منابع غیر اینترنتی و اینترنتی در مورد آن مطالعه کنید
5-هرگاه مطمئن شدید از موضوع فهم قابل قبولی یافته اید یک ارائه نمایشی در قالب پ..پی.تی به زبان فارسی با جنبه آموزشی با تعداد کمینه 25 اسلاید که اسلاید آخر آن معرفی کامل منابع شما -و حتما بیش از یک منبع- باشد را تا تاریخ 12 خرداد از طریق رایانامه با موضوع کار اضافی مبرفا  برای مدرس درس ارسال نمائید
5-منتظر بمانید تا مدرس درس با مطلعه و بررسی کارهای انجام شده حداکثر سه کار برگزیده را برای ارائه در جلسه پایانی کلاس درس با نام زنگ آخر که زمان  و مکان آن اعلام خواهد شد ، اعلام نماید
6-انجام دهندگان سه مطالعه منتخب پس از ارائه حضوری نتایج کار خود در جلسه زنگ آخر درس نمره اضافه ای بین صفر تا دو نمره  و بقیه شرکت کنندگان بین یک تا صفر نمره دریافت خواهند کرد

  1395-02-19 May 08, 2016 05:27 PM  
ارائه های نمایشی از 13 روشگان معماری سازمانی
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1395-02-19 May 08, 2016 05:12 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-17 May 06, 2016 03:12 PM  
نمرات امتحانک دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-02-21 May 10, 2016 04:47 PM  
امتحانک چهارم درس در روز سه شنبه 21  اردیبهشت در کلاس درس برگزار خواهد شد

  1395-02-14 May 03, 2016 12:37 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
راسخی
فرهودی
ابریشمی
اربابی
اسماعیلی
حجازی
مهرتاش
عزتی
بابائی
سلطان ویس
جوادی
طاهونی
میرکریم زاده
قرائیان
کریمی

  1395-02-12 May 01, 2016 05:14 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن امتحانک سوم درس گرفته شد
غایبین جلسه
راسخی
مهرتاش
سلطان ویس
جوادی

  1395-02-10 April 29, 2016 12:44 AM  
نمرات امتحانک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-02-07 April 26, 2016 06:28 PM  
ارائه نمایشی جلسه پنجم و آخر کارگاه آموزش معماری سازمانی
در بخش منابع درج گردید

  1395-02-07 April 26, 2016 06:28 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:52 PM  
ارائه نمایشی جلسه چهارم کارگاه آموزش معماری سازمانی
در بخش منابع درج گردید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:50 PM  
ارائه نمایشی جلسه چهارم  کارگاه آموزش معماری سازمانی
در بخش منابع درج گردید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:37 PM  
چارچوب مقاله نویسی را با ذکر مثال از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:08 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
ابریشمی
رسولی
فهیمی فر
مهرتاش
جوادی
بابائی
محزون
قرائیان
یوسفی
کیائیان
جنگلی
کریمی

  1395-02-05 April 24, 2016 05:03 PM  
با توافق دانشجویان امتحانک سوم درس در روز یکشنبه 12 اردیبهشت در کلاس درس برگزار خواهد شد

  1395-01-31 April 19, 2016 04:59 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
حجازی
عزتی
سلطان ویس
بابائی
طاهونی
محزون
مظفری
همایونی

  1395-01-29 April 17, 2016 05:40 PM  
ارائه نمایشی جلسه سوم  کارگاه آموزش معماری سازمانی
در بخش منابع درج گردید

  1395-01-29 April 17, 2016 12:56 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
راسخی
فرهودی
اسماعیلی
بلباسی
فهیمی فر
مهرتاش
عزتی
بابائی
جوادی
گرجی
محزون
جنگلی
صادقی
همایونی

  1395-01-26 April 14, 2016 01:47 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایب
فرهودی

  1395-01-25 April 13, 2016 03:31 PM  
ارائه ای نمایشی راهنمای عملی تدوین چشم انداز یا دورنما
در بخش منابع ببینید

  1395-01-25 April 13, 2016 01:58 PM  
انواعی از مدلهای برنامه ریزی راهبردی
را با مطالعه ارائه ای از توصیفاتی از  آنها در بخش منابع میتوانید مرور نمائید

  1395-01-25 April 13, 2016 11:13 AM  
دو ارائه نمایشی در زمینه های
ارزش های بنگاهی
و گامهای انواع مطالعات راهبردی
را در بخش منابع بخوانید

  1395-01-24 April 12, 2016 02:45 PM  
ارائه نمایشی جلسه دوم  کارگاه آموزش معماری سازمانی
در بخش منابع درج گردید

  1395-01-24 April 12, 2016 02:44 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
راسخی
فرهودی
ابریشمی
بلباسی
فهیمی فر
جوادی
قرائیان
طاهر
کریمی

  1395-01-24 April 12, 2016 10:16 AM  
کتاب الکترونیکی سواد معماری سازمانی-مقدمه ای بر معماری سازمانی برای مدیران به زبان فارسی - را
از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1395-01-22 April 10, 2016 01:01 PM  
ارائه نمایشی جلسه اول کارگاه آموزش معماری سازمانی
در بخش منابع درج گردید

  1395-01-22 April 10, 2016 12:55 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-01-17 April 05, 2016 04:42 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
راسخی
ابریشمی
اسماعیلی
بلباسی
حجازی
عزتی
سلطان ویس
طاهونی
محزون
جنگلی
طاهر

  1395-01-15 April 03, 2016 07:08 PM  
دوازدهمین جلسه درس و اولین جلسه در سال نو در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-01-01 March 20, 2016 08:58 AM  
صورت تمرینک دو در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان تحویل پاسخ های تمرین
جلسه آزمون میان ترم

  1395-01-01 March 20, 2016 02:06 AM  
نوروز بمانید که ایّام شمایید!

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی

می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!!

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

"سال نو بر شما مبارک

  1394-12-25 March 15, 2016 02:53 PM  
جلسه پایانی کلاس درس در سال جاری در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین جلسه
راسخی
فرهودی
اربابی
اسماعیلی
بلباسی
مهرتاش
عزتی
سلطان ویس
میرکریم زاده
یوسفی
جنگلی
طاهر

  1394-12-24 March 14, 2016 05:59 PM  
جلسه فوق العاده انجام امتحانک دوم درس در زمان اعلام شده برگزار و تمرینک اول درس از دانشجویان دریافت شد
غائبین
راسخی
بلباسی
عزتی
طاهونی
میرکریم زاده
جلسه پایانی کلاس درس در سال جاری فردا طبق معمول  برگزار خواهد شد

  1394-12-19 March 09, 2016 05:44 PM  
بخشی از اسلایدهای کتاب راهبرد 360 درجه را از نشانی  درج شده در بخش پیوندها و در پرونده ای فشرده به نام
strategy-360.zip
با گذر واژه
49392pmsti
برداربد

  1394-12-18 March 08, 2016 05:23 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-18 March 08, 2016 12:07 AM  
با مراجعه به بخش منابع
اطلاعیه معاونت محترم امور آموزشی دانشگاه
در زمینه تشکیل کلاسهای دروس در هفته پایانی اسفند
را مطالعه نمائید

  1394-12-17 March 07, 2016 05:27 PM  
صورت تمرینک یک در بخش تمرینات وبگاه درس
Assignments
درج گردید
مهلت تحویل جلسه آزمونک دوم درس در روز دوشنبه 24 اسفند
نسخه کاغذی تمرین حل شده را با ذکر صورت هر پرسش و شماره آن تحویل دهید
کسانی که تا زمان درج این اطلاعیه هنوز سازمان منتخب خود را در بخش مباحثه درج و اعلام نکرده اند از پاسخ به این تمرین محرومند و نمره این تمرین را نخواهند گرفت

  1394-12-16 March 06, 2016 05:37 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-15 March 05, 2016 04:32 PM  
دانشجویانی که سازمان خود را انتخاب کرده اند
در بخش مباحثه پطس از اعلام نام و نام خانوادگی خود و نام کامل سازمان نشانی وبگاه اصلی آنرا اعلام کنند

  1394-12-15 March 05, 2016 04:31 PM  
دانشجویان زیر چرا سازمان منتخب خود را اعلام نمی کنند؟
راسخی
هاشمی نژاد
حجازی
مهرتاش

  1394-12-11 March 01, 2016 05:50 PM  
زمان و مکان امتحانک دوم درس
دوشنبه 24 اسفند ماه از ساعت 12:50 الی 13:20 اطاق 101

  1394-12-11 March 01, 2016 05:49 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
راسخی
بلباسی
حجازی
عزتی
بابائی
گرجی
محزون
یوسفی
جنگلی

  1394-12-09 February 28, 2016 05:50 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک اول درس گرفته شد

  1394-12-08 February 27, 2016 06:08 PM  
کسب  و کار و دورنمای شرکت چابک براد را در بخش منابع با نوشته ای از مدرس درس بخوانید و سپس از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها  فیلم هائی  از فعالیتهای این شرکت ببینید

  1394-12-08 February 27, 2016 05:06 PM  
اولین امتحانک درس فردا  در ابتدای جلسه کلاس برگزار خواهد شد
مطالب گفته شده قبل از شروع  مباحث الگوهای سنتی برنامه راهبردی با نمونه راهبرد 360 درجه  موضوع پرسش های این  امتحانک است
برای پاسخگوئی بهتر به این پرسش ها مطالب درج شده در این زمینه شامل خلاصه تعاریف و مفاهیم و پنج مقاله فارسی درج شده را در وبگاه درس را مطالعه کنید
برای پاسخگوئی به پرسشهای این امتحانک نیاز به انتخاب سازمان مورد نظر خود و معرفی آن در بخش گفتگوی وبگاه درس دارید  عجله کنید

  1394-12-05 February 24, 2016 06:22 PM  
با توجه به زمینه تمرینک اول درس لطفا سریع تر سازمان منتخب خود را در بخش گفتگوی وبگاه درس درج و اعلام نمائید

  1394-12-05 February 24, 2016 06:21 PM  
برنامه درسی و جزئیات زمان بندی اجرای درس را در بخش منابع ببینید

  1394-12-09 February 28, 2016 05:48 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-04 February 23, 2016 03:08 AM  
ارائه ای نمایشی و شش مقاله دانشجوئی به زبان فارسی در مورد تعاریف پایه درس را در بخش منابع بخوانید و برای اولین امتحانک درس آماده شوید

  1394-12-09 February 28, 2016 05:47 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-02 February 21, 2016 08:01 AM  
اطلاعیه مهم
لطفا در اسرع وقت جهت انتخاب بنگاه یا سازمان مورد مطالعه خود  در تمرینک های درس اقدام کنید
به همین منظور مطالعه اولیه ای در مورد این سازمانها انجام دهید و سازمانهای نسبتا بزرگی را انتخاب کنید که دارای اسناد راهبردی در دسترس شما باشند
سپس به بخش مباحثه یا گفتگوی وبگاه درس با عنوان
Discussion Area
 برای اعلام و ثبت نام سازمان غیر تکراری خود مراجعه کنید
ابتدا سازمانهائی را که سایر هم کلاسی های شما در آنجا تاکنون ثبت کرده اند ببینید و اگر سازمان انتخابی شما غیر تکراری بود با ثبت آن نام آنرا به اطلاع همه برسانید
برای انجام این کار تا شنبه آینده فرصت دارید
اگر نه با انتخاب سازمانی دیگر تا اعلام و ثبت یک سازمان غیر تکراری این فرآیند را تکرار کنید
هیچ لزومی برای اعلام موضوع به مدرس درس برای گرفتن تایید وجود ندارد و رایانامه های ارسالی در این زمینه پاسخ داده نخواهد شد
حتما سازمان هائی را انتخاب کنید که یا اطلاع مستند کافی یا مراجع مطالعاتی کافی  در مورد آنها در دسترس داشته باشید

  1394-11-27 February 16, 2016 02:06 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-26 February 15, 2016 12:13 AM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-20 February 09, 2016 12:17 PM  
زمان و محل تشکیل کلاسهای حل تمرین درس
سه شنبه ها از ساعت 12:15 الی 13:15 اطاق 101

  1394-11-20 February 09, 2016 12:15 PM  
زمان و محل نهائی آزمون میان ترم درس به شرح زیر تعیین گردید
پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 10 الی 12 اطاق 101

  1394-11-20 February 09, 2016 12:13 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین این جلسه
راسخی
دشتی
فرهودی
ابریشمی
اسماعیلی
فهیمی فر
مهرتاش
عزتی
سلطان ویس
بابائی
طاهونی
محزون
میرکریم زاده
یوسفی
جنگلی
طاهر

  1394-11-19 February 08, 2016 05:38 PM  
اسامی غائبین اولین جلسه کلاس درس
راسخی
دشتی
فرهودی
اسماعیلی
بلباسی
فهیمی فر
مهرتاش
عزتی
سلطان ویس
جوادی
گرجی
محزون
یوسفی

  1394-11-18 February 07, 2016 04:43 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-18 February 07, 2016 01:50 AM  
زمان آزمون میان ترم  درس پنجشنبه 26 فروردین 1395 خواهد بود

  1394-11-18 February 07, 2016 12:54 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  در ترم دوم 95-94خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 18 بهمن برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 10:30 - 12:00
Room: 101

 This website is visited 4307 times since February 2016. Updated Tuesday 2016-07-26 17:17