Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 95-96 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1396-05-01 July 23, 2017 10:57 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
بابت 4585 نوبت مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1396-05-01 July 23, 2017 10:53 AM  
نمرات نهائی ثبت شده در سامانه آموزش در بخش نمرات اعلام گردید
این نمرات غیر  قابل تغییر است

  1396-04-31 July 22, 2017 06:58 PM  
نتیجه بررسی اعتراضات وارده به تصحیح  برگه های امتحانی
نمره آزمون میان ترم
حبیبی 66
نمرات نهائی متعاقبا اعلام و  در سامانه آموزش ثبت نهائی خواهد شد

  1396-04-03 June 24, 2017 06:04 PM  
به علت درج جابجای نمره تمرینات دو و سه
شکل صحیح این نمرات و ریز نمرات نهائی مجددا در بخش نمرات اعلام شد
جلسه رویت برگه های امتحانی برگزار و نتایج ان متعاقبا اعلام خواهد شد

  1396-04-03 June 24, 2017 08:54 AM  
نمرات نهائی و ریز نمرات ارسالی به آموزش در بخش نمرات درج گردید

  1396-03-28 June 18, 2017 02:56 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های  تصحیح شده امتحانات
شنبه سوم تیر از ساعت 11 الی 17
اطاق 401 ، طبقه چهارم
آزمایشگاه پژوهش در آموزش مهندسی کامپیوتر
برگه هر دانشجو برای دیدن فقط در اختیار خود او قرار خواهد گفت

  1396-03-27 June 17, 2017 03:27 PM  
نمرات تمرین دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-24 June 14, 2017 02:42 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-23 June 13, 2017 12:54 AM  
تصحیح برگه های آزمون پایان ترم درس آغاز شد
نمرات این برگه ها به ترتیب تصحیح به شکل لحظه ای در بخش نمرات درج خواهد شد
محمد صادق فکری  91110609
72.5

  1396-03-22 June 12, 2017 10:10 AM  
آزمون پایان ترم د رس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
به علت نزدیکی زمان برگزاری امتحانک دوم درس و آزمون پایان ترم درس ،این  امتحانک برگزار نگردید و نمره آن به نمره آزمون پایان ترم
اضافه خواهد شد

  1396-03-16 June 06, 2017 06:31 PM  
بیست و ششمین و آخرین جلسه درس به شکل جبرانی  با حل پرسشهای آزمون میان ترم و اتمام فصول کتاب درسی در زمان مقرر برگزار شد

  1396-03-16 June 06, 2017 12:13 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها و از طریق نشانسی درج شده با دیدن ارائه ای نمایشی با مفاهیم و کارکردهای
BMM
آشناشوید

  1396-03-16 June 06, 2017 12:10 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها و از طریق نشانسی درج شده با دیدن فیلمی و خواندن ارائه های نمایشی با برنامه های راهبردی شرکت براد آشنا شوید

  1396-03-15 June 05, 2017 01:30 PM  
تصاویری از فصول کتاب درسی به روایت مترجم آنرا میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1396-03-15 June 05, 2017 11:35 AM  
نمرات نهائی آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد
نمره محمد صادق فکری  91110609 که در لیست نوشته شده نیست
80.5
شده است

  1396-03-13 June 03, 2017 01:08 PM  
نمرات آزمون میان ترم در حال تصحیح و اعلام تدریجی در وبگاه درس است
برای دانشجویانی که از نمره خود رضایت ندارند فرصت مجددی بابت تمرینات تحویل نداده  ،  داده میشود
در صورت نیاز این گروه برای قبولی به این نمرات ، پس از کسب جرائم تاخیر بخشی از این نمرات ، در صورت منجر به قبول شدن دانشجو،  امکان محاسبه دارد

  1396-03-09 May 30, 2017 04:57 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-03-08 May 29, 2017 12:35 PM  
صورت تمرین سوم در بخش تمرینات و پیوست های آن در بخش منابع قرار گرفت

  1396-03-07 May 28, 2017 05:09 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-03-02 May 23, 2017 07:01 PM  
موضوعی برای مطالعه و پرسش سوم
ITIL  +  COBIT : مدیریت حاکمیت فا
با منابعی برای مطالعه در بخش منابع

  1396-03-02 May 23, 2017 06:59 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-03-02 May 23, 2017 08:47 AM  
نمرات تمرین یکم درس در بخش نمرات اعلام شد
نمره آقای محمد صادق فکری به شماره دانشجوئی
91110609
87
است

  1396-02-31 May 21, 2017 08:05 PM  
مطالب ، ارائه های نمایشی و مثالهائی در موارد زیر را در بخش منابع بخوانید
سیاست نامه
بیانیه تغییر
مدلهای مرجع
مدل کونیگزبرگ

  1396-02-31 May 21, 2017 07:31 PM  
موضوعی برای مطالعه و پرسش دوم
EAM : مدیریت معماری سازمان
با منبعی برای مطالعه در بخش منابع

  1396-02-31 May 21, 2017 06:02 PM  
یست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد
ارزشیابی درس انجام گردید
غایبین
سلطان
رستگاری
حشمتی
شاداب
غائب
قاسمی
محمودی

  1396-02-30 May 20, 2017 06:26 PM  
به نشانی زیر مراجعه کنید و ابزار متن باز رایگان زبان مدل سازی معماری سازمان
Archimate 4.0
را بردارید
www.archimatetool.com

  1396-02-26 May 16, 2017 06:37 PM  
نسخه  الکترونیکی کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1396-02-31 May 21, 2017 07:29 PM  
موضوعی برای مطالعه و پرسش یکم
ARCHIMATE
با منابعی برای مطالعه در بخش منابع

  1396-02-26 May 16, 2017 05:55 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد
غایبین
غلامی
قاسمی
محمدی
نعیمیان
فرزانه هاشمی
حسابی
تهمینه سادات حسینی
یزدان بد
اکبری
حبیبی
سیده زهرا حسینی
دانشور
عوض نژاد
اسلامی
رستمی
رستگاری

  1396-02-24 May 14, 2017 05:33 PM  
زمان تحویل پاسخ های تمرین دوم درس تا روز چهارشنبه 27 اردیبهشت بین ساعت 15 الی 16 به شکل نسخه چاپ شده پاسخ دست نویس یا رایانه ای تمدید گردید
تحویل دهندگان  پاسخ ها به شکل نسخه چاپ شده پرونده رایانه ای باید همزمان این پرونده الکترونیکی پاسخ ها را با رایانامه به استادیار درس در قالب پرونده ورد ارسال کنند

  1396-02-24 May 14, 2017 05:25 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-02-23 May 13, 2017 07:14 PM  
راهنمای کاربر محیط ایترپلان را که کلاسهای تمرین آن شروع شده را در بخش منابع بخوانید
و اگر به خواندن کتاب ابرمتنی آن علا قه دارید آنرا در نشانی زیر بخوانید
https://doc.iteraplan.de/display/iteraplan53/User+Guide
به هر حال تا مفاهیم پایه را ندانید از نمودارهای آن سر در نخواهید آورد این مفاهیم در صفحه دوم راهنمای کاربر به روشنی تعریف شده اند

  1396-02-19 May 09, 2017 05:29 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرربرگزار شد

  1396-02-17 May 07, 2017 05:38 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد چارچوب زکمن
را در بخش منابع بخوانید

  1396-02-17 May 07, 2017 05:35 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد
غایبین
حشمتی
طهوراالسادات هاشمی
یزدان بد
محمودی
اسلامی
رستگاری

  1396-02-12 May 02, 2017 05:57 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی این جلسه آزمون میان ترم گرفته شد
غایبین
حشمتی
شاداب
قاسمی
نعیمیان
حسینی
محمودی
عباسی
پارسافر
سلطان

  1396-02-10 April 30, 2017 06:30 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی این جلسه آزمون میان ترم گرفته شد

  1396-02-10 April 30, 2017 11:34 AM  
جلسه امروز کلاس درس که به آزمون میان ترم اختصاص دارد  استثنا در محل اطاق 101 دانشکده برگزار خواهد شد

  1396-02-09 April 29, 2017 10:01 AM  
نمرات امتحانک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد
نمره آقای محمد صادق فکری به شماره دانشجوئی
91110609
83
است

  1396-02-05 April 25, 2017 01:35 PM  
صورت تمرینک ذوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان تحویل پاسخ دست نویس تمرینک دوم
بیست و پنجم اردیبهشت

  1396-02-03 April 23, 2017 05:48 PM  
اسلایدهای کارگاه معماری سازمانی و کتاب راهنمای آن را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1396-02-03 April 23, 2017 05:34 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
آقائی
حشمتی
غائب
فایضی
قاسمی
طهوراالسادات هاشمی
محمودی
پارسافر
خاتمی
سلطان
غضنفری
ندری
رستمی

  1396-02-03 April 23, 2017 01:49 PM  
سه مدل
پورتر
PEST
PESTLE
برای تحلیل محیطی را در مطلب درج شده در بخش منابع بخوانید

  1396-02-02 April 22, 2017 04:26 PM  
دوشنبه ساعت 15 در اطاق من تمرین یکم به شکل بهم پیوسته و  دست نویس شامل همه سوالات و جوابها به ترتیب تحویل داده شود

  1396-01-29 April 18, 2017 05:52 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1396-01-28 April 17, 2017 03:12 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر در 27 فرورین برگزار
و به درخواست دانشجویان آزمون میان ترم درس به دهم اردیبهشت موکول گردید

  1396-01-28 April 17, 2017 03:11 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر در 20 فرورین برگزار گردید

  1396-01-27 April 16, 2017 01:13 PM  
نوشته همترازی ، مفاهیم و مدلها را در بخش منابع بخوانید

  1396-01-27 April 16, 2017 12:57 PM  
امتحانک یکم درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایب
بهار حسابی

  1396-01-15 April 04, 2017 06:15 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد انواع مطالعات راهبردی نامدار را در بخش منابع ببینید

  1396-01-15 April 04, 2017 05:48 PM  
یازدهمین جلسه درس و اولین جلسه در سال جدید در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-02-05 April 25, 2017 01:34 PM  
صورت تمرینک یکم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان تحویل پاسخ دست نویس تمرینک یکم
چهارم اردیبهشت
آن گروه از دانشجویان اعلامیه  قبلی که در زمان مقتضی اقدامات خواسته شده را انجام ندادند به اسامی زیر از انجام این تمرین محرومند
حشمتی
فایضی
آقائی
کمال زاده
غلامی
عباسی
سلطان

  1396-01-14 April 03, 2017 05:07 PM  
با تبریک  آغاز و سال نو
ارائه صورت تمرین یکم درس که قرار بود 22 اسفند اعلام شود
به علت عدم اعلام  و ثبت گروه درسی در وبگاه درس  ، تعداد ناکافی اعضای گروه یا اعلام دو سازمان برای مطالعه توسط دانشجویان زیر تاکنون به تعویق افتاده است  
دانشجویان زیر برای اصلاح موارد فوق تا پایان امروز فرصت دارند با اعلام صورت تمرین یکم این دانشجویان از انجام تمرین یکم محروم میشوند
غلامی
محمدی
فکری
عباسی
حبیبی
سلطان
حشمتی
فایضی
آقائی
کمال زاده

  1395-12-24 March 14, 2017 10:01 PM  
دهمین جلسه درس و جلسه پایانی در سال جاری در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
غلامی
حشمتی
شاداب
غایب
فایضی
کمال زاده
محمدی
حسابی
تهمینه سادات حسینی
یزدان بد
عباسی
خاتمی
سلطان
عوض نژاد
محمد علیان
ندری
اسلامی
محمدزاده
رستمی
رستگاری

  1395-12-24 March 14, 2017 07:37 AM  
مقدمات پاسخگوئی به تمرینات درسی
با توجه به گروهی و اختصاصی بودن بخشی از تمرینات درسی لازم است گروه های درسی و انتخاب بنگاه اختصاصی غیر تکراری هر گروه قبل از پایان این هفته صورت گیردبه همین منظور لازمست
گروه های سه نفره تشکیل و با تصمیم جمعی بنگاهی داخلی دارای وبگاه اینترنتی و کمینه ای اعلام شده  از مفروضات راهبردی را انتخاب و با درج نام و  نام خانوادگی و شماره دانشجوئی سه عضو گروه و نام و نشانی وبگاه بنگاه منتخب گروه در بخش مباحثه وبگاه درس آن را به شکل یکه به نام گروه خود ثبت کنید
لازم است به این منظور با مراجعه به بخش مباحثه وبگاه درس   از سازمانهائی که دیگر گروه های دانشجوئی قبلا انتخاب و اعلام کرده اندستفاده نکنید  و
بنگاه های دیگری به نام گروه خود ثبت کنید. بنگاه های منتخب و اعلام شده گروه های درسی که غیر تکراری  
ثبت شده اند غیر قابل تغییرند

  1395-12-22 March 12, 2017 06:17 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
غلامی
غائب
فایضی
قاسمی
کمال زاده
محمدی
فکری
محمودی
عباسی
اکبری
سیده زهرا حسینی
خاتمی
عوض نژاد
ندری
رستگاری

سه شنبه این  هفته جلسه پایانی درس در سال جاری در ساعت 12 الی 13:30 در اطاق 402 در طبقه چهارم دانشکده برگزار خواهد شد

  1395-12-22 March 12, 2017 01:52 PM  
نمونه هائی از مدل های برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
در بخش منابع قرار گرفت

  1395-12-17 March 07, 2017 05:05 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-16 March 06, 2017 03:34 PM  
با اتمام مرحله ای محتوای وبگاه درس از هم اکنون میتوانید پرسش های اضطرای خود را از طریق اطاق مباحثه وبگاه درس
Discussion Area
با مدرس درس مطرح نمائید

  1395-12-16 March 06, 2017 03:32 PM  
نشانی وبگاه های پیشین این درس توسط همین مدرس در یازده نوبت اجرای پیشین
در بخش پیوندها درج شد

  1395-12-15 March 05, 2017 06:55 PM  
زمان دریافت صورت و تحویل پاسخ دست نویس سه تمرینک درس در بخش تقویم وبگاه درس اعلام شد

  1395-12-15 March 05, 2017 06:35 PM  
زمان برگزاری امتحانک های درس در بخش تقویم وبگاه اعلام شد

  1395-12-15 March 05, 2017 05:51 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-15 March 05, 2017 01:54 AM  
برنامه درس در طول ترم و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع اعلام شد

  1395-12-10 February 28, 2017 05:26 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
حشمتی
شاداب
فایضی
کمال زاده
محمدی
طهوراالسادات هاشمی
عباسی
اکبری
دانشور
غضنفری
ندری
محمدبیگی
رستگاری
با توجه به غیبت بسیاری از این گروه در شش جلسه اخیر کلاس درس
با توجه به تعهد  و سقف قانونی جلسات غیبت موجه دانشجویان
این گروه لطفا هرچه زودتر در مورد حضور مستمر در کلاسها یا حذف درس تصمیم بگیرند
زیرا امکان گذراندن درس بدون حضور مستمر در کلاس و یادگیری و شرکت در تحلیل های راهبردی ، بسیار دشوار و در حد ناممکن است
و هیچ توجیه و دلیل و امکانی برای آن متصور نیست با توجه به وضع تحصیلی دشوار برخی از غایبان این توصیه از سر خیرخواهی و عاقبت اندیشی است

  1395-12-08 February 26, 2017 05:18 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-07 February 25, 2017 07:31 PM  
پنج  مجموعه اسلاید که خلاصه ای است از آنچه تاکنون فرا گرفته یا در حال فراگیری هستید را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1395-12-03 February 21, 2017 05:30 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-01 February 19, 2017 05:33 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-30 February 18, 2017 01:16 PM  
با پوزش از عدم برگزاری کلاسهای درس در هفته گذشته به علت بیماری
کلاسهای درس در هفته جاری در زمان مقرر برگزار خواهد شد
جلسات جبرانی جلسات برگزار نشده در هفته جبرانی پایان ترم در روزهای شنبه و سه شنبه 13 و 16 خرداد 96  در محل و ساعات درس برگزار خواهد شد

  1395-11-20 February 08, 2017 02:54 PM  
محل و زمان تشکیل کلاسهای حل تمرین درس شنبه الی چهارشنبه از ساعت 12:15 الی 13:15 در اطاق 402 طبقه چهارم می باشد

  1395-11-20 February 08, 2017 07:06 AM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-18 February 06, 2017 12:57 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-17 February 05, 2017 01:40 PM  
زمان آزمون های میان ترم و پایان ترم درس را در بخش تقویم وبگاه درس بببینید

  1395-11-16 February 04, 2017 07:42 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  در ترم دوم 96-95خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 17 بهمن برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 16:30 - 18:00
Room: 201

 This website is visited 6354 times since February 2017. Updated Wednesday 2017-07-26 18:09