به نام خدا

پیش چشمت داشتی شیشه کبود      زان کبودت جمله عالم می‌نمود

Links
CV