به نام خدا

یا رب از ابر هدایت برسان بارانی      پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. حافظ

پیش چشمت داشتی شیشه کبود      زان کبودت جمله عالم می‌نمود

Links Favorite Books